Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 f i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med transportministeren, fastsættes:

§ 1. Der kan uanset § 6 a, stk. 1, i lov om godskørsel ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1, i lov om godskørsel.

§ 2. Udløber gyldighedstiden på et kørekort til kategori C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort, i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden for disse kategorier til 31. august 2020.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

§ 3. Udløber gyldighedstiden for et chaufføruddannelsesbevis, udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

§ 4. Udløber gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods, udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

§ 5. Udløber gyldighedstiden for et sikkerhedsrådgiverbevis, udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2020, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. § 1 ophæves den 30. marts 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 17. marts 2020

Magnus Heunicke

/ Camilla Rosengaard Villumsen