Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Forbud mod større forsamlinger m.v.
Kapitel 2 Adgang til og restriktioner for offentlige institutioner og visse lokaler
Kapitel 3 Undtagelse af Folketinget, sygehuse m.v.
Kapitel 4 Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 1, stk. 2, §§ 6, 6 a og 12 b samt § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren og justitsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Forbud mod større forsamlinger m.v.

§ 1. Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede, jf. dog stk. 2 og §§ 3 og 9.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke i private boliger.

§ 2. Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at forholdet er omfattet af § 1, stk. 1, på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kan politiet påbyde personerne at forlade stedet, jf. dog §§ 3 og 9.

Stk. 2. Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§ 3. §§ 1 og 2 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

Stk. 2. §§ 1 og 2 gælder ikke for begravelser og bisættelser.

§ 4. Politiet har uden retskendelse adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet i § 1.

Stk. 2. Politiet kan anvende den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed for at sikre, at forbuddet i § 1 overholdes, og at påbud efter § 2 efterkommes.

Kapitel 2

Adgang til og restriktioner for offentlige institutioner og visse lokaler

§ 5. Offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner, der ikke er omfattet af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, skal holde deres lokaler lukket for offentligheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Folkekirken må uanset stk. 1 afholde begravelser og bisættelser, jf. dog § 7. Det samme gælder for øvrige kirkelige handlinger, herunder dåb og vielser, jf. dog §§ 1 og 7.

§ 6. Erhvervsdrivende skal holde følgende lokaler lukket for offentligheden:

1) Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, jf. dog stk. 2.

2) Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer, jf. dog stk. 3.

3) Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer, jf. dog stk. 4.

4) Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og frisører.

Stk. 2. Serveringssteder må uanset stk. 1, nr. 1, holde åbent for offentligheden med henblik på at sælge mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), jf. dog § 7.

Stk. 3. Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr må uanset stk. 1, nr. 2, holde åbent for offentligheden, jf. dog § 7.

Stk. 4. I det omfang, der i lokaler omfattet af stk. 1, nr. 3, udøves nødvendig genoptræning af personer, kan lokalet holdes åbent for disse personer, jf. dog § 7.

§ 7. Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:

1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.

3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom 2019 (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

4) Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

5) Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.

6) Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

§ 8. Har en erhvervsdrivende efter politiets skøn overtrådt § 7, og er der ikke udsigt til, at den erhvervsdrivende fremover vil overholde § 7, kan politiet påbyde den erhvervsdrivende at holde lokalet lukket for offentligheden i en nærmere bestemt periode.

Kapitel 3

Undtagelse af Folketinget, sygehuse m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen gælder ikke for Folketinget.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Kapitel 4

Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.

§ 10. Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter denne bekendtgørelse.

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, § 6, stk. 1, eller § 7, eller undlader at efterkomme et påbud efter § 2, stk. 1, eller § 8, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 3. Stk. 1 omfatter ikke offentlige myndigheder.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 30. marts 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 17. marts 2020

Magnus Heunicke

/ Katrine Bisballe