Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betaling af A-skat, B-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Kapitel 2 Angivelse og betaling samt forlængelse af afgiftsperioder for moms
Kapitel 3 Beløbsgrænse for skattekontoen
Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Betaling af A-skat, B-skat og arbejdsmarkedsbidrag

§ 1. Den sidste rettidige betalingsdag efter opkrævningslovens § 2, stk. 5, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne april 2020 til og med juni 2020 udskydes til den 10. i den femte måned efter afregningsperioden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis den sidste rettidige betalingsdag er en banklukkedag, anses den førstkommende bankdag som sidste rettidige betalingsdag.

§ 2. Den sidste rettidige betalingsdag efter opkrævningslovens § 2, stk. 6, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne april 2020 til og med juni 2020 udskydes til sidste bankdag i den fjerde måned efter den måned, som indkomsten vedrører.

§ 3. For indeholdelsespligtige, for hvem skatteministeren i medfør af kildeskattelovens § 56 har fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, finder §§ 1 og 2 ikke anvendelse.

§ 4. B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for april 2020 forfalder til betaling den 1. juni 2020 og skal betales senest den 20. juni 2020, mens B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for maj 2020 forfalder til betaling den 1. december 2020 og skal betales senest den 20. december 2020.

Kapitel 2

Angivelse og betaling samt forlængelse af afgiftsperioder for moms

§ 5. Fristen for angivelse af moms i henhold til momslovens § 57, stk. 2, udskydes for månederne marts 2020 til og med maj 2020 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb.

§ 6. Beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, ikke tilbageholdes, som følge af at en angivelse for en afsluttet afregningsperiode ikke er indgivet, når

1) angivelsen for afregningsperioden er omfattet af de udskudte angivelsesfrister i § 5 og

2) den udskudte angivelsesfrist for afregningsperioden ikke er udløbet.

§ 7. For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 3, anvender kvartalet som afgiftsperiode i første og andet kvartal i kalenderåret 2020, sammenlægges første kvartal med andet kvartal, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2020, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første kvartal 2020 senest den 1. juni 2020.

§ 8. For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode i første og andet halvår af 2020, sammenlægges første halvdel af kalenderåret 2020 med anden halvdel af kalenderåret 2020, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. marts 2021, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første halvår 2020 senest den 1. september 2020.

Kapitel 3

Beløbsgrænse for skattekontoen

§ 9. Beløbsgrænsen i opkrævningslovens § 16 c, stk. 5, 2. pkt., forhøjes til 10 mio. kr. i perioden til og med den 30. november 2020.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Loven træder i kraft den ved bekendtgørelsen i Lovtidende den 17. marts 2020.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 3. § 9 har virkning fra og med den 25. marts 2020.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 17. marts 2020

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov