Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Fravigelse af gældende regler om rådgivning, afgørelser, levering af ydelser og udførelsen af tilsyn m.v. i lov om social service og lov om socialtilsyn m.v.
Kapitel 3 Sager, hvor det ikke er muligt ved fysisk fremmøde at gennemføre møder i børn og unge-udvalget eller Ankestyrelsen efter gældende regler
Kapitel 4 Klage og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19

I medfør af § 12 d, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at der på socialområdet i forbindelse med håndteringen af COVID-19 kan foretages en nødvendig prioritering af opgaver, herunder i forhold til behandling af sager og levering af ydelser efter lov om social service samt allokering af behandlings- og personalemæssige ressourcer.

Stk. 2. Nødvendig prioritering efter stk. 1 kan, jf. § 12 d, stk. 2, nr. 1-3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, ske ved fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige i følgende tilfælde, jf. dog §§ 9 og 10:

1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 her i landet.

2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19 her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.

3) Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19 her i landet.

Stk. 3. Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter reglerne i denne bekendtgørelse kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. stk. 1.

Anvendelsesområde

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for rådgivning, afgørelser, levering af ydelser, tilsyn m.v. efter lov om social service, jf. dog stk. 2, og efter lov om socialtilsyn.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for afgørelser, rådgivning og levering af ydelser m.v. efter §§ 14 a, 79, 79 a, 81 a, 83-84, 86, 88-94 a, 119-122, § 139, stk. 2, §§ 150-151 c og 192 a i lov om social service, der hører under sundheds- og ældreministerens ressortområde.

Kapitel 2

Fravigelse af gældende regler om rådgivning, afgørelser, levering af ydelser og udførelsen af tilsyn m.v. i lov om social service og lov om socialtilsyn m.v.

Fravigelse af pligten til at yde rådgivning m.v. efter servicelovens kapitel 3

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at yde rådgivning m.v. efter kapitel 3 i lov om social service eller om midlertidigt at ændre måden, hvorpå rådgivning m.v. gives, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10.

Undladelse af at behandle sager efter lov om social service og lov om socialtilsyn

§ 4. Den myndighed m.v., der er ansvarlig for at træffe afgørelse efter lov om social service eller lov om socialtilsyn, kan træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle en sag eller om midlertidigt at ændre måden, hvorpå en sag behandles, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog stk. 2-7 og §§ 9 og 10.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at behandle underretninger om børn og unge, jf. §§ 153-155 i lov om social service, samt at følge op på disse, hvis et barn eller en ung har behov for særlig støtte, som ikke kan udsættes, jf. §§ 9 og 10. Ankestyrelsen kan ligeledes ikke undlade at behandle underretninger, jf. § 65, stk. 5, i lov om social service.

Stk. 3. Den myndighed, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 eller § 65, stk. 2 og 3, i lov om social service, kan ikke undlade at behandle sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at behandle sager efter § 80 i lov om social service samt at følge op på disse, hvis der er behov for midlertidigt husly mod betaling, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at behandle sager efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt at følge op på disse, hvis der er behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold på et botilbud, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 6. Tilbudslederen kan ikke undlade at behandle sager efter §§ 109 og 110 i lov om social service samt at følge op på disse, hvis der er behov for midlertidigt ophold i disse boformer, jf. §§ 9 og 10.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan ikke undlade at behandle sager efter §§ 129 og 129 a i lov om social service samt at følge op på disse, hvis der er behov for optagelse i et særligt eller bestemt botilbud uden samtykke, jf. §§ 9 og 10. Familieretshuset kan ligeledes ikke undlade at behandle sådanne sager, jf. §§ 131 og 131 a i lov om social service.

Undladelse af at levere ydelser efter lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at levere en ydelse, der er truffet afgørelse om efter lov om social service eller lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet eller om midlertidigt at ændre indholdet af ydelsen, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog stk. 2 og §§ 9 og 10.

Stk. 2. Der kan ikke træffes afgørelse efter stk. 1, hvis dette vil medføre,

1) at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service, skal hjemgives til forældrene,

2) at midlertidige og længerevarende døgnophold for voksne efter §§ 107 og 108 i lov om social service skal ophøre, eller

3) et afslag på ophold på et tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service i akutte situationer, hvis borgeren ikke kan opholde sig andre steder.

Ændring i gennemførelsen af samvær mellem forældre eller anden familie og netværk og anbragte børn efter lov om social service

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et planlagt samvær efter § 71, stk. 2-6, i lov om social service midlertidigt udøves på anden måde, herunder ved elektronisk kommunikation, eller at samværet midlertidigt suspenderes, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10.

Indskrænkning af udførelsen af tilsyn efter lov om social service og lov om socialtilsyn

§ 7. Den myndighed, der er ansvarlig for at føre tilsyn efter lov om social service eller lov om socialtilsyn, kan midlertidigt beslutte at indskrænke udførelsen af tilsyn eller ændre måden, hvorpå tilsynet føres, hvis betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, er opfyldt, jf. dog §§ 9 og 10.

Fravigelse af sagsbehandlingsregler m.v. og information til borgere m.v. om afgørelser og beslutninger

§ 8. Er betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, opfyldt, kan den myndighed m.v., der er ansvarlig for at behandle og træffe afgørelse i sager efter lov om social service, lov om socialtilsyn eller efter reglerne i denne bekendtgørelse, efter en konkret vurdering beslutte, at almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven, lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om socialtilsyn eller i regler fastsat i medfør af de nævnte love ikke finder anvendelse.

Stk. 2. Er betingelserne i § 1, stk. 2 og 3, opfyldt, kan den myndighed m.v., der er ansvarlig for at behandle og træffe afgørelse i sager efter lov om social service, lov om socialtilsyn eller efter reglerne i denne bekendtgørelse, efter en konkret vurdering beslutte, at specifikke bestemmelser om sagsbehandling, herunder bestemmelser om gennemførelse af undersøgelser og samtaler m.v. samt bestemmelser om frister og andre garantier bortset fra bestemmelser om klageadgang, i den lovgivning, der er nævnt i stk. 1, ikke finder anvendelse.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Ved behandling af underretninger, jf. §§ 153-155 i lov om social service.

2) I sager, der skal behandles i et børnehus, jf. § 50 b i lov om social service.

3) I forhold til ret til advokatbistand, jf. § 72 i lov om social service.

4) I forhold til retten til at se sagens akter og retten til at udtale sig, jf. § 73 i lov om social service.

Stk. 4. Ved afgørelser efter §§ 3-6 og beslutninger efter § 7 samt ved afgørelser efter lov om social service eller lov om socialtilsyn skal borgere m.v., som berøres individuelt af disse afgørelser og beslutninger, uanset stk. 1 og 2, jf. dog stk. 5, informeres direkte om afgørelsen eller beslutningen, om baggrunden for denne, om afgørelsens eller beslutningens tidsmæssige udstrækning og om, hvor borgeren m.v. kan henvende sig, såfremt dennes behov ændrer sig. Information kan gives mundtligt eller skriftligt. I relation til borgere, kan information tillige gives ved at anmode et eventuelt tilbud, som borgeren er tilknyttet, om mundtligt eller skriftligt at informere borgeren. Information efter 1.-3. pkt. skal kunne dokumenteres.

Stk. 5. Ved mere generelle afgørelser efter § 3 kan information til de berørte borgere m.v., jf. stk. 4, i stedet gives ved offentlig bekendtgørelse, herunder på kommunens hjemmeside.

Sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko og begrænsninger i forhold til akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte

§ 9. Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse, hvis det vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger, eller hvis det vil medføre begrænsninger i forhold til akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte efter lov om social service, herunder f.eks. hjælp til helt basal personlig pleje og indtagelse af mad og drikke.

§ 10. Ved afgørelser efter dette kapitel skal der foretages en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte m.v., således at der ikke sker begrænsninger i den hjælp og støtte m.v., borgeren modtager, ud over hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. § 1, og således at begrænsningerne holdes på et minimum.

Kapitel 3

Sager, hvor det ikke er muligt ved fysisk fremmøde at gennemføre møder i børn og unge-udvalget eller Ankestyrelsen efter gældende regler

§ 11. Skal børn og unge-udvalget efter §§ 68 eller 74 i lov om social service træffe afgørelse i en sag, og er det på grund af indsatsen mod COVID-19, jf. § 1, ikke muligt ved fysisk fremmøde at gennemføre et møde i børn og unge-udvalget i kommunen efter reglerne i lov om social service, herunder at sikre et beslutningsdygtigt udvalg, jf. § 74, stk. 4, i lov om social service, kan mødet i stedet gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Stk. 2. Er et møde efter stk. 1 ikke muligt, kan afgørelse træffes af formanden for børn og unge-udvalget eller i dennes fravær næstformanden.

Stk. 3. Er det ikke muligt at træffe afgørelse som nævnt i stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse.

Stk. 4. Er en sag afgjort på den måde, der er beskrevet i stk. 2 eller 3, skal sagen snarest muligt og inden 8 uger efter iværksættelse af afgørelsen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse.

Stk. 5. Er forelæggelse efter stk. 4 ikke mulig, fordi hindringen i stk. 1 fortsat foreligger, skal sagen i stedet forelægges for Ankestyrelsen til godkendelse.

Stk. 6. Skal børn og unge-udvalget have forelagt en sag til godkendelse efter § 75, stk. 3, i lov om social service og er det på grund af indsatsen mod COVID-19, jf. § 1, ikke muligt ved fysisk fremmøde at gennemføre et møde i børn og unge-udvalget i kommunen efter reglerne i lov om social service, herunder at sikre et beslutningsdygtigt udvalg, jf. § 74, stk. 4, i lov om social service, kan mødet i stedet gennemføres ved video- eller telefonmøde. Er det ikke muligt at træffe afgørelse efter 1. pkt., finder stk. 3-5 anvendelse.

Stk. 7. Hvis en afgørelse truffet af børn og unge-udvalget efter § 74 i lov om social service indbringes for Ankestyrelsen efter § 168 i lov om social service, og er det på grund af indsatsen mod COVID-19, jf. § 1, ikke muligt ved fysisk fremmøde at gennemføre et møde, kan det møde, hvori Ankestyrelsen træffer afgørelse, i stedet gennemføres ved video- eller telefonmøde. Proceduren for afholdelse af møde efter 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i sager, hvor Ankestyrelsen skal godkende eller træffe afgørelse i en sag efter stk. 5 eller § 65 eller § 75, stk. 5 eller 6, i lov om social service.

Kapitel 4

Klage og ikrafttræden

Klage

§ 12. Afgørelser og beslutninger truffet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan ikke påklages. Det gælder dog ikke afgørelser omfattet af § 11.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020, klokken 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.

Social- og Indenrigsministeriet, den 17. marts 2020

Astrid Krag

/ Anita Hørby