Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Erhvervsstyrelsens område
Kapitel 2 Finanstilsynets område
Kapitel 3 Søfartsstyrelsens område
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 e, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes:

Kapitel 1

Erhvervsstyrelsens område

§ 1. Uanset årsregnskabslovens § 138, stk. 1, 3. pkt., kan virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, indsende årsrapporter senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., der er iværksat som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, hvis virksomheden

1) ikke allerede har afholdt generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, hvor årsrapporten blev godkendt,

2) har flere ejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger som følge af et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., der er iværksat som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og

3) på grund af manglende bestemmelser i vedtægten om afholdelse af elektroniske møder uden adgang til fysisk fremmøde, ikke kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, som skal godkende årsrapporten.

Stk. 2. Fristen efter stk. 1 kan dog ikke blive kortere end fristen efter årsregnskabslovens § 138, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Virksomheder omfattet af stk. 1, skal afholde generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, som skal godkende årsrapporten i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1. Det gælder uanset eventuelle vedtægtsbestemmelser om kortere frist eller tidligere tidspunkt for afholdelse af generalforsamling eller en anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed.

Stk. 4. Virksomheden skal uanset stk. 1 indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen.

Stk. 5. Med de nødvendige tilpasninger gælder stk. 1, stk. 2 og 4, tilsvarende for filialer af udenlandske virksomheder, der i medfør af årsregnskabslovens § 143, stk. 1, skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport, hvis virksomheden i det pågældende land ikke har overskredet fristen for indsendelse af årsrapport, herunder en eventuel udskudt frist, som er fastsat på grund af iværksatte foranstaltninger for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§ 2. En anmeldelse om, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at virksomheden skal genoptages, kan, uanset 3-måneders fristen i selskabslovens § 232, stk. 2, indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., der er iværksat som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, hvis virksomheden på tidspunktet for anmeldelsen har flere ejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger som følge af et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., der er iværksat som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Kapitel 2

Finanstilsynets område

Lov om finansiel virksomhed

§ 3. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1–8, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 195, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

2) § 354 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

3) § 32 i bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Bestemmelsen vedrører indberetninger af overholdelse af bekendtgørelsens regler, herunder renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko.

4) § 2 i bekendtgørelse nr. 1324 af 1. december 2010 om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Bestemmelsen vedrører indberetning af overholdelse af kravet om supplerende sikkerhed.

5) § 8 i bekendtgørelse nr. 812 af 2. juli 2015 om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer. Bestemmelsen omhandler indberetning af opgørelse af aktiver, som ligger til sikkerhed for særligt dækkede obligationer udstedt af et pengeinstitut.

6) §§ 18-21 i bekendtgørelse nr. 1582 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger med senere ændringer. Bestemmelserne vedrører oplysnings- og indberetningspligter for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger.

7) §§ 26-28 i bekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

8) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

§ 4. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 55, stk. 4, i lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter hvidvasklovens § 47, stk. 1 og 2, § 51 eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen. Bestemmelsen vedrører, at virksomheden skal offentliggøre de samme oplysninger som omfattet af stk. 1 på sin eventuelle hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Offentliggørelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning om reaktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.

2) § 2, og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. om virksomhedens pligt til at offentliggøre en redegørelse fra Finanstilsynet. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden m.v. skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., herunder de eventuelle centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden m.v. har modtaget fra Finanstilsynet.

3) § 17, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer om forpligtelsen til at indberette til Finanstilsynet, at en person er tiltrådt eller fratrådt en stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer. Indberetninger skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer. Der skal ligeledes foretages indberetning når den pågældende person fratræder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.

Lov om kapitalmarkeder

§ 5. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 241, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder. Bestemmelserne vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre en reaktion m.v. efter § 234, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller § 234, stk. 2, en dom eller en bødevedtagelse rettet mod eller vedtaget af virksomheden.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om investeringsforeninger m.v.

§ 6. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 94, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

2) § 176, stk. 1, 2. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 162, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om betalinger

§ 7. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-4, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 138, stk. 1, 2. pkt., i lov om betalinger. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 130, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 13 i bekendtgørelse nr. 642 af 30. maj 2018 om fastsættelse af kapitalkrav, opgørelse af kapitalgrundlag, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter. Bestemmelsen vedrører revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter.

3) §§ 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 1259 af 28. november 2019 om udbydere af betalingstjenesters indberetning af statistik om drift og misbrug af betalingstjenester. Bestemmelsen vedrører indberetning af statistik om drift og misbrug af betalingstjenester.

4) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

§ 8. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 18, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 11, stk. 4, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

§ 9. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 171, stk. 1, 2. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 156, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 239 af 7. marts 2014 med senere ændringer om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

§ 10. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 10 g, stk. 1, 2. pkt., i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestemmelsen vedrører Lønmodtagernes Dyrtidsfonds pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 10, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) §§ 19-20 i bekendtgørelse nr. 1215 af 10. oktober 2018 om lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Bestemmelsen vedrører oplysnings- og indberetningspligter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om arbejdsskadesikring

§ 11. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 76 b, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring. Bestemmelsen vedrører Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 71, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 12. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-3 og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 27 g, stk. 1, 2. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestemmelsen vedrører Arbejdsmarkedets Tillægspensions pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter § 27, stk. 2, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) §§ 19-20 i bekendtgørelse nr. 1216 af 10. oktober 2018 om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestemmelsen vedrører oplysnings- og indberetningspligter for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

3) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om ejendomskreditselskaber

§ 13. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 14. oktober 2019 med senere ændringer, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser truffet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 15, stk. 2, 2. pkt., i lov om ejendomskreditselskaber. Bestemmelsen vedrører virksomheder under tilsyns pligt til at offentliggøre reaktioner givet efter §12, stk. 6, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, eller af Finanstilsynet efter delegation fra Finanstilsynets bestyrelse.

2) § 2 og § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 med senere ændringer om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bestemmelserne vedrører de nærmere fastsatte regler for virksomheders offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets vurdering af virksomheden. Virksomheden skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens hjemmeside senest tre hverdage efter, at virksomheden har modtaget redegørelsen.

Lov om firmapensionskasser

§ 14. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om firmapensionskasser, jf. lov nr. 1703 af 27. december 2018 med senere ændringer eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 70, stk. 1 i lov om firmapensionskasser om indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer

§ 15. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 2018 af 19. september 2018 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1-5, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overfør bare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 32 i bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Bestemmelsen vedrører indberetninger af overholdelse af bekendtgørelsens regler, herunder renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko.

2) § 2 i bekendtgørelse nr. 1324 af 1. december 2010 om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Bestemmelsen vedrører indberetning af overholdelse af kravet om supplerende sikkerhed.

3) § 2 i bekendtgørelse nr. 1036 af 8. december 2003 om opgørelse og indberetning af realkreditinstitutters største udlån og nedskrivninger. Bestemmelsen handler om indberetning af største udlån og nedskrivninger.

4) § 4 i bekendtgørelse nr. 1386 af 29. november 2018 om realkreditforhold i Grønland. Bestemmelsen omhandler at realkreditinstitutter skal indberetning en oversigt over deres virksomhed i Grønland.

5) § 2 i bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 om indberetning af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bestemmelsen omhandler realkreditinstitutternes indberetning af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Lov om et skibsfinansieringsinstitut

§ 16. Finanstilsynet kan efter anmodning fravige de pligter i de bestemmelser i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1780 af 12. december 2018 med senere ændringer, eller regler fastsat i medfør heraf, der er oplistet i nr. 1 og 2, og som påhviler private over for det offentlige, når det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten:

1) § 32 i bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2014 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Bestemmelsen vedrører indberetninger af overholdelse af bekendtgørelsens regler, herunder renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko.

2) § 2 i bekendtgørelse nr. 1324 af 1. december 2010 om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Bestemmelsen vedrører indberetning af overholdelse af kravet om supplerende sikkerhed.

Kapitel 3

Søfartsstyrelsens område

§ 17. Søfartsstyrelsen kan bestemme, jf. stk. 2, at der kan ske fravigelse af de bestemmelser:

1) Krav om lodspligt i §§ 4 og 5 i lodsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016, og bekendtgørelse nr. 449 af 10. maj 2012 om anvendelse af lods.

2) Danpilots forpligtelse til at stille lods til rådighed i § 19 i lodsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan bestemme, at fravigelse kan ske, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opfylde pligterne. Søfartsstyrelsen kan herunder bestemme, at krav om lodspligt fraviges for bestemte lasttyper, sejladser eller områder, og at kravene til Danpilot i medfør af forsyningspligten justeres.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 30. marts 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 17. marts 2020

Magnus Heunicke

/ Mette Touborg Heydenreich