Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantiordning for udlån til store virksomheder

I medfør af § 8 og § 9 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Vækstfonden kan stille garanti for nye lån og driftskreditter, der ydes af pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., til store virksomheder til dækning af virksomhedernes omsætningstab, der er lidt som følge af spredningen af Covid-19, jf. §§ 3-4.

§ 2. Ved store virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der

1) er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i Skràseting Føroya og

2) ikke er omfattet af EU’s definition på små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF).

Garantistillelse

§ 3. Vækstfonden kan efter ansøgning meddele tilsagn til et långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. om garanti for nye lån og driftskreditter, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. vil yde til en virksomhed, jf. § 2, der har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 procent som følge af spredningen af Covid-19 i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Stk. 2. Der kan kun stilles garanti for lån og driftskreditter til kreditværdige virksomheder, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3. Der kan stilles garanti for lån eller driftskredit beregnet på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage.

Stk. 4. Der kan maksimalt stilles garanti for lån eller driftskredit på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 30. september 2020.

Stk. 5. Der kan stilles garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Der kan ikke stilles garanti for lån til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode, mere end én gang.

Stk. 7. Garantien nedskrives lineært årligt over løbetiden.

§ 4. Et pengeinstitut, leasingselskab m.v. kan opnå garanti på 70 pct. af enkeltudlån ydet af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. til store virksomheder, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab som følge af spredningen af Covid-19 i en periode afgrænset i henhold til § 3.

Stk. 2. Omsætningstabet opgøres for så vidt angår realiserede omsætningstab som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, jf. § 3, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende. For så vidt angår forventede omsætningstab opgøres disse som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, jf. § 3, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Stk. 3. For ansøgninger om garanti, hvor der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019, jf. stk. 2, opgør pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Stk. 4. Der kan kun stilles garanti for lån til virksomheder, hvor omsætningstabet udgør mere end 30 pct. af omsætningen i referenceperioden i 2019, jf. stk. 2 og stk. 3.

Stk. 5. Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, der overstiger det opgjorte omsætningstab, jf. stk. 2 og stk. 3.

Stk. 6. Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der har lån, der af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. er opført som havende objektiv indikation på kreditforringelse per 1. januar 2020.

Ansøgning om garanti

§ 5. Ansøgning om garanti indgives af det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. til Vækstfonden senest den 15. oktober 2020.

Stk. 2. Pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal forinden indsendelse af ansøgningen have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. almindelige regler herfor.

Stk. 3. Vækstfonden fastlægger nærmere regler om, hvilke oplysninger pengeinstitutterne, leasingselskaberne m.v. skal afgive i forbindelse med ansøgning om garanti.

Afgørelse om garantistillelse

§ 6. Vækstfonden træffer afgørelse om garantistillelse for lån og driftskreditter til virksomheder på grundlag af det långivende pengeinstituts, leasingselskabs m.v. kreditvurdering, de oplysninger, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal indsende i medfør af § 5, stk. 3, og eventuelle øvrige oplysninger, som Vækstfonden er i besiddelse af.

Vilkår for garantistillelsen

§ 7. Garantien har en løbetid på højst 7 år.

Stk. 2. Vækstfonden opkræver som betaling for garantistillelse en stiftelsesprovision, der udgør 0,25 % af beløbet på det garanterede lån og en garantiprovision, jf. stk. 3.

Stk. 3. Vækstfonden fastsætter en individuel garantiprovision på markedsvilkår i overensstemmelse med Kommissionens betingelser for markedskonformitet, jf. Kommissionens garantimeddelelse af 20. juni 2008 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02), således at garantiprovisionen fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af garantiens størrelse, garantiens varighed, sikkerhed stillet af virksomheden, virksomhedens finansielle forhold og øvrige relevante økonomiske forhold.

Stk. 4. Det er en forudsætning for garantistillelsen, at det opnåede låneprovenu ikke anvendes til at afdrage anden gæld til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v.

Stk. 5. Såfremt et forventet omsætningstab ikke realiseres, nedskrives garantien med 70 pct. af det ikke realiserede, forventede omsætningstab.

§ 8. Vækstfonden varetager behandlingen af krav om udbetaling af garantibeløb og har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.

Stk. 2. Vækstfonden kan foretage a conto udbetalinger af garantien til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. selvom det endelige tab, der dækkes af garantien, endnu ikke er opgjort.

Stk. 3. Vækstfonden kan af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. kræve en revisionserklæring eller revisorerklæring af høj sikkerhed vedrørende virksomhedens tab senest ved udbetaling af garantien.

§ 9. Hvis et pengeinstitut, leasingselskab m.v. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse, kan Vækstfonden træffe afgørelse om, at garantier, der er udstedt på baggrund heraf, bortfalder.

Stk. 2. Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, vil Vækstfonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage. Beløbet forrentes fra tidspunktet for udbetaling efter principperne i renteloven.

Stk. 3. Såfremt erklæringen fra det långivende pengeinstituts, leasingselskabs m.v. revisor om instituttets endelige tab på lånet, jf. § 8, stk. 3, viser, at der er foretaget garantiudbetalinger, der overstiger den ydede garanti, træffer Vækstfonden afgørelse om tilbagebetaling af det for meget udbetalte garantibeløb.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Territorial gyldighed

§ 11. Bekendtgørelsen finder, uanset § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 429 af 10. april 2019 om adgang til Vækstfondens produkter på Færøerne og i Grønland, også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

Erhvervsministeriet, den 18. marts 2020

Simon Kollerup

/ Julie Sonne