Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab
Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Kapitel 5 Kontrol og sanktioner
Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 106 af 12. marts 2020, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af større arrangementer, eller hvor betingelserne for afvikling af større arrangementer er væsentligt ændret, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2. Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for større arrangementer, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Stk. 3. Retten til kompensation, jf. stk. 1, tilkommer arrangøren, jf. § 4, nr. 3.

Stk. 4. Retten til kompensation, jf. stk. 1, gælder uanset om deltagelse i arrangementet har været betinget af betaling.

Stk. 5. Retten til kompensation, jf. stk. 1, bortfalder, såfremt arrangementet afholdes inden for et år efter planlagt afholdelse i en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

§ 2. Arrangører, jf. § 4, nr. 3, som er organer inden for den offentlige forvaltning, er ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunale spillesteder med en kapacitet på mere end 1000 personer er omfattet af kompensationsordningen.

§ 3. Arrangører af landsindsamlinger er ligeledes ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse, i den udstrækning der søges om kompensation til selve landsindsamlingen.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Tab: Tab defineres som underskuddet for det pågældende arrangement.

2) Arrangementer: Et arrangement defineres som en unik begivenhed i Danmark, som ikke finder sted mere end én eller få gange i den periode, ordningen gælder for, som har været åbent for offentlig tilmelding og deltagelse, og som har haft et forventet deltagerantal på mere end 1000 personers samtidige deltagelse, eller et forventet deltagerantal på mere end 500 personers samtidige deltagelse, hvis arrangementet har været målrettet udpegede risikogrupper, herunder ældre (især over 80 år), gravide og personer med kroniske sygdomme.

3) Arrangør: En juridisk person, der inden den 6. marts 2020 er registreret i det centrale virksomhedsregister, og som er hovedansvarlig for forberedelsen af et arrangement.

4) Kunstner: Scenekunstnere, musikere, sportshold og andre personer eller persongrupper, som er den direkte årsag til arrangementets afholdelse.

5) Væsentligt ændret: At arrangementet afvikles med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere, end det var dokumenterbart planlagt til, før der blev iværksat foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Kapitel 3

Kompensationsberettiget tab

§ 5. Arrangøren kompenseres for tab, jf. § 4, nr. 1, som påviseligt er direkte relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som arrangøren ikke kunne afværge.

Stk. 2. Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud, som baserer sig på arrangementets indtægter og udgifter. Det er muligt at medregne såvel direkte udgifter såvel som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter. I så fald medtages også en forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte indtægter.

Stk. 3. Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til arrangementet og oppebæres uanset arrangements gennemførelse. Der kan kun medtages afskrivninger for materialer (herunder instrumenter og udstyr), der er direkte henførebare til arrangementet. Afskrivningerne beregnes efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 4. Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter, som arrangøren ikke var kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale.

§ 6. Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren relateret til arrangementet.

Stk. 2. Det er en forudsætning for ydelse af kompensationen, at virksomheden ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter, medtaget omkostninger, som ikke knytter sig til arrangementet eller regnskabsåret.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

Ansøgning og dokumentation

§ 7. Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via virksomhedsguiden.dk, senest den 31. juni 2020.

Stk. 2. Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 8.

§ 8. Arrangøren skal indsende dokumentation for:

1) at arrangementet, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020,

2) arrangementets forventede deltagerantal, jf. § 4, nr. 2,

3) at arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020,

4) at arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring,

5) at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at afholde dem, herunder som følge af at arrangøren ikke påberåber sig force majeure over for eventuelle leverandører og lignende, og at udgifterne vedrører det pågældende arrangement,

6) at de medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – f.eks. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes,

7) betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som arrangøren søger kompensation for, og

8) at billetter mv. solgt i forsalg, som arrangøren søger kompensation for, er refunderet.

Stk. 2. Dokumentation for udgifter efter nr. 7 og 8, skal ledsages af dokumentation for, at arrangøren aftaleretligt har været forpligtet til at betale de allerede afholdte udgifter ved aflysning eller anden væsentlig ændring af arrangementet.

§ 9. Ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr. for samme arrangør, skal ledsages af en erklæring, udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 3. Den, der afgiver en erklæring efter stk. 1., skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af arrangøren.

Stk. 4. Der kan ydes kompensation for rimelige og dokumenterbare udgifter op til 30.000 kr. til udarbejdelse af en erklæring efter stk. 1.

§ 10. Ansøgninger om kompensation på 500.000 og derunder for samme arrangører skal ledsages af en tro- og love-erklæring fra arrangørernes ledelse, som tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk, jf. § 7, stk. 1.

Udbetaling af kompensation

§ 11. Udbetaling af kompensation vil ske direkte til arrangøren, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for tab mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for tab, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis arrangøren ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 4, nr. 1.

Stk. 3. Udbetaling af kompensation sker direkte til arrangørens NemKonto.

Stk. 4. Kompensationen kan udbetales forud for udgifternes faktiske afholdelse.

Kapitel 5

Kontrol og sanktioner

Tilbagebetaling af kompensation

§ 12. Arrangøren skal på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1, afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer endvidere afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Kapitel 6

Klage, straf og ikrafttræden

Klageadgang

§ 13. Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse, som vedrører frivillige foreninger, kan påklages til Erhvervsministeriet.

Straf

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), dog ikke frivillige foreninger, strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts 2020.

Erhvervsministeriet, den 18. marts 2020

Simon Kollerup

/ Katrine Winding