Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af frister vedrørende udmelding af foreløbige driftsrammer for 2021 og aflevering af regnskab for 2019 i cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

(Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsadministrationer m.v.)

I medfør af § 7, stk. 5, § 9, stk. 1, 2. pkt., og § 17 h, stk. 6, 2. pkt., i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2020, fastsættes:

§ 1. Provstiudvalget skal udmelde de foreløbige driftsrammer for kirkekasser for 2021 til menighedsrådene senest den 1. maj 2020.

§ 2. Menighedsrådet behandler seneste den 15. juni budgetbidraget og indfører beslutningen herom i beslutningsprotokollen. Menighedsrådene indberetter budgetbidrag for kirkekasserne i Økonomiportalen senest den 15. juni. Provstiudvalget kan fastsætte en anden frist for indberetningen i Økonomiportalen. I 2020 kan fristen dog ikke fastsættes til senere end 1. juli.

§ 3. Menighedsrådet og provstiudvalget aflægger regnskab for 2019 senest den 1. maj 2020.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 20. marts 2020.

Stk. 2. Bestemmelserne i dette cirkulære gælder kun og udmelding af foreløbig ramme for kirkekasserne for 2021 og for aflæggelse af kirke- og provstiudvalgskassernes regnskab for 2019 og ændrer dermed fristerne i § 2, stk. 1, 1. pkt., § 2 stk. 2, 4. pkt., og § 6, stk. 1, i cirkulære nr. 10204 af 30. november 2016 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Kirkeministeriet, den 18. marts 2020

Pernille Esdahl

/ Katrine Gunnersø Søndergaard