Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fravigelse af tidsfrister for tildeling af almene ældreboliger
Kapitel 3 Afskæring af klageadgang
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommuners tilpasning af ventetider til en plejebolig med henblik på håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 2, nr. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes efter forhandling med sundheds- og ældreministeren:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen anvendes ved anvisning til almene ældreboliger efter § 54 a i lov om almene boliger m.v.

Kapitel 2

Fravigelse af tidsfrister for tildeling af almene ældreboliger

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om i en midlertidig periode at se bort fra tidsfristen efter § 54 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene træffe beslutning efter stk. 1, når det på baggrund af en vurdering af kommunens samlede pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og den pågældende forpligtelse efter kommunalbestyrelsens vurdering anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det pågældende kapacitetsbehov.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal uanset stk. 1 foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for en plejebolig. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at borgere med det største behov for behandling, pleje og omsorg prioriteres ved anvisning til en plejebolig.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal anvende den pleje- og personalemæssige kapacitet, der frigøres i almene plejeboliger ved anvendelse af § 2, stk. 1, til borgere med livsnødvendige, kritiske og akutte behov, herunder borgere med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal informere den enkelte berørte borger individuelt om, at borgeren i en periode ikke vil få tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads indenfor en periode af 2 måneder, selvom de er optaget på en venteliste. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse hermed oplyse borgeren om, hvornår kommunen forventer at kunne tilbyde borgeren en plejebolig eller plejehjemsplads. Information kan gives mundtligt. Informationen skal kunne dokumenteres.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal løbende vurdere nødvendigheden af beslutninger efter § 2, stk. 1, og om betingelserne efter § 2, stk. 2, fortsat er opfyldt. Beslutninger og afgørelser efter dette kapitel skal ophæves straks, når betingelserne i § 2, stk. 2, ikke længere er opfyldt.

Kapitel 3

Afskæring af klageadgang

§ 4. Beslutninger og afgørelser truffet efter bestemmelser i denne bekendtgørelse kan ikke påklages.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 5. Kommunalbestyrelsens beslutninger truffet efter § 2, stk. 1, ophæves automatisk den 1. juli 2020.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.

Transport- og Boligministeriet, den 19. marts 2020

Kaare Dybvad Bek

/ Stine Klingenberg Madsen