Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

I medfør af § 2, stk. 2, § 5 og § 6, stk. 3, i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, fastsættes:

Nødundervisning

§ 1. Pligten til at gennemføre nødundervisning efter loven omfatter enhver situation, hvor elever, kursister og deltagere ikke kan modtage den almindelige undervisning som følge af de regler om lukning af dagtilbud, skoler og institutioner m.v., som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Den almindelige undervisning, som vil kunne gennemføres i medfør af de nævnte regler om lukning af dagtilbud, skoler og institutioner m.v., erstattes derfor ikke af nødundervisning og er ikke omfattet af reglerne i §§ 2-7 om nødundervisning.

§ 2. En institution eller skole, der skal gennemføre nødundervisning efter loven, tilrettelægger og gennemfører denne uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere.

Stk. 2. Institutionen eller skolen tilrettelægger nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever, kursister og deltagere med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Det gælder også andre elever, kursister og deltagere, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Institutionen eller skolen skal gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til den undervisning, der som følge af lukning af institutionen eller skolen ikke kan gives på institutionen eller skolen, jf. de regler herom, som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 3. Nødundervisning kan blandt andet omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven, kursisten eller deltageren får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.

Stk. 4. Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever, kursister eller deltagere. Institutionen eller skolen udskyder i nødvendigt omfang allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. Omvendt kan institutionen eller skolen fremrykke allerede planlagt undervisning, der ikke er praktisk orienteret, så denne gennemføres som nødundervisning.

Stk. 5. I ganske særlige tilfælde gennemfører institutionen eller skolen uanset stk. 1, praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie- og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt. Det kan f.eks. være hensynet til optagelse til videre uddannelse. En gennemførelse af undervisningen på institutionen eller skolen efter 1. pkt. forudsætter, at det kan ske inden for de rammer, der fastsættes i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og under iagttagelse af retningslinjer om forebyggelse af risiko for smittespredning, som måtte være fastsat af sundhedsmyndighederne.

Stk. 6. Den praktisk orienterede undervisning, der ikke er omfattet af pligten til at give nødundervisning, jf. stk. 4, og som ikke er gennemført efter stk. 5, skal så vidt muligt gives, når pligten til at give nødundervisning er ophørt. I folkeskolen gælder dette dog kun praktisk orienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019-2020, og kun i det omfang det er muligt.

§ 3. Elever, kursister og deltagere har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, hvis de har pligt til at deltage aktivt i den almindelige undervisning, som nødundervisningen erstatter.

Stk. 2. Institutionen eller skolen registrerer elevers, kursisters og deltageres manglende aktive deltagelse i den nødundervisning, som de har pligt til at deltage i. Denne registrering tilrettelægger institutionen eller skolen selv, idet der her tages hensyn til behovet for, at eleverne, kursisterne og deltagerne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnligt elever m.v., der i denne situation er særligt udsatte. Folkeskoler giver ikke underretning til kommunalbestyrelsen om elevers fravær fra nødundervisning, jf. § 153, stk. 2, i lov om social service.

§ 4. Institutionen eller skolen skal give fornøden vejledning og bistand til forældre til mindreårige modtagere af nødundervisning eller til andre relevante personer, så forældrene eller de andre relevante personer kan understøtte nødundervisningen, herunder i anvendelse af læremidler. Dette gælder navnligt forældre, der ikke kan dansk eller er i en socialt udsat situation.

§ 5. Institutionen eller skolen skal efter anmodning fra en anden institution eller skole i fornødent omfang yde denne bistand med at gennemføre nødundervisning efter loven.

§ 6. Ingen bestemmelser i lovgivningen for den pågældende undervisning, institution eller skole er til hinder for at gennemføre nødundervisning efter loven.

§ 7. Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

Stk. 2. Når pligten til nødundervisning ophører, skal institutionen eller skolen ikke give erstatningsundervisning til elever, kursister eller deltagere. Institutionens eller skolens leder vurderer, om der for en eller flere elever, kursister eller deltagere undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

Stk. 3. Når pligten til nødundervisning ophører, tilbyder institutionen og skolen dog i særlige tilfælde praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres som nødundervisning, jf. § 2, stk. 4-6, og som ikke i planlægningen har kunnet udskydes. Det forudsætter dog, at eleven, kursisten eller deltageren ikke har afsluttet det pågældende undervisningsforløb.

Tilskud

§ 8. Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til institutioner og skoler efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at institutioner og skoler gennemfører eller har gennemført nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning. Det samme gælder, hvis institutionen eller skolen som følge af lukning i medfør af regler fastsat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme ikke kan erstatte den almindelige undervisning med nødundervisning og derfor er nødsaget til at aflyse den allerede planlagte undervisning, dog alene i den udstrækning, der den 13. marts 2020 er givet bindende tilmelding til denne undervisning.

Ydelser til elever m.v. og arbejdsgivere

§ 9. Retten efter Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning til ydelser til elever, kursister, deltagere og arbejdsgivere berøres ikke af, at almindelig undervisning erstattes eller er erstattet af nødundervisning.

§ 10. Uanset betingelserne i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og i lov om erhvervsuddannelser udbetales ydelserne i henhold til loven til arbejdsgiver, institutioner eller elever, for så vidt angår elever, der er omfattet af eller har været omfattet af en lukning af skolen eller institutionen. Merudgifter efter 1. pkt. finansieres efter de almindelige regler for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Børne- og Undervisningsministeriet, den 19. marts 2020

Pernille Rosenkrantz-Theil

/ Martin Larsen