Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Orientering om forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge

(Til samtlige kommuner, regioner og socialtilsyn samt relevante myndigheder og organisationer)

Supplerende til Socialministeriets generelle orienteringsskrivelse af 17. marts 2020 om håndtering af COVID-19 på det sociale område, skal ministeriet orientere om yderligere forhold, bl.a. på baggrund af regeringens seneste tiltag mod COVID-19 m.v.

Ministeriet skal særligt bede socialtilsyn, kommuner og regioner om at videreformidle denne orienteringsskrivelse til de tilbud, der føres tilsyn med.

1. Forsamlingsforbud og betydningen af det på det sociale område

Regeringen har med virkning fra kl. 10:00 den 18. marts 2020 indført forsamlingsforbud for mere end 10 personer, jf. bekendtgørelse nr. 224 af 18. marts 2020.

På det sociale område er visiterede tilbud og tilbud, hvor der visiteres på stedet, i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det vil sige alle døgntilbud og alle dagtilbud, hvor der træffes en afgørelse om ophold, herunder opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og unge.

Socialområdets tilbud og indsats for hjemløse defineres som kritiske funktioner. Det betyder, at kommunerne skal sikre, at hjemløse, der ikke indskrevet på almindeligt herberg eller forsorgshjem med døgnophold, både kan tilbydes overnatning og et sted at være i dag- og aftentimerne.

Tilbud, hvor borgeren møder op uden visitation, vil på grund af forsamlingsforbuddet skulle sørge for, at der ikke er mere end 10 personer samlet af gangen. Samtidig skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger iagttages. I de tilfælde, hvor man f.eks. ikke kan indrette sig sådan, at forbuddet kan efterkommes, og man derfor må skalere ned på tilbuddet eller evt. er nødsaget til at lukke, er det kommunens ansvar – meget gerne sammen med organisationerne – at finde alternative løsninger.

Det er således fortsat kommunernes ansvar at sikre den nødvendige hjælp til hjemløse, hvis tilbud må lukke helt eller delvist på grund af forsamlingsforbuddet.

Hjemløse borgere er en udsat gruppe, der er ekstra udsat i denne særlige situation. Det er derfor helt afgørende at opretholde samfundets muligheder for hjælpe de hjemløse.

Der vil kunne komme yderligere meldinger, men dette er på nuværende tidspunkt de gældende retningslinjer.

Social- og Indenrigsministeriet vurderer løbende, om der kan gøres yderligere for at understøtte området fra centralt hold.

2. Meddelelse af påbud om besøgsforbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020, med hjemmel i epidemilovens § 12 c, og bekendtgørelse nr. 215 af 17. marts 2020, givet alle landets kommunalbestyrelser påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-191).

Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Dette omfatter således også alle døgntilbud efter serviceloven.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de tilbud, der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende tilbud.

Undtagelser til forbuddet

Kommunalbestyrelsen beslutter, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Der kan dog være truffet afgørelse om begrænsninger i samvær og kontakt efter § 71 i lov om social service, eller om at samværet midlertidigt udøves på anden måde, f.eks. ved elektronisk kommunikation eller suspenderes, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Meddelelse og offentliggørelse

Kommunalbestyrelsens beslutninger om forbuddet skal meddeles til det eller de berørte tilbud. Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre de pågældende beslutninger på kommunens hjemmeside.

Påbuddets gyldighed

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om udstedelse af forbud er gældende indtil videre.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger retningslinjer til regionale og kommunale institutioner, der beskriver, hvordan de skal forholde sig til besøg fra pårørende i relation til at forebygge smitte med coronavirus/COVID-19 blandt personer i risikogrupper.

”Håndtering af COVID 19: Besøg på institutioner hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold”

Spørgsmål vedr. påbuddet kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

3. Hjemgivelse af anbragte børn og unge

Som det fremgår af den generelle orienteringsskrivelse af 17. marts 2020, giver Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19 ikke hjemmel til at fravige servicelovens almindelige regler om, hvornår børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, kan eller skal hjemgives.

Bekendtgørelsen giver således heller ikke hjemmel til at undlade at anbringe børn og unge uden for hjemmet, i det omfang det efter servicelovens almindelige regler vurderes nødvendigt.

Det skyldes, at indsatsen over for udsatte børn og unge samlet set er en kritisk funktion, som således kun i begrænset omfang kan berøres af mulighederne for at fravige gældende regler. Det vil således også fortsat være kommunalbestyrelsen, og i visse tilfælde børn- og ungeudvalget eller Ankestyrelsen, og kun disse myndigheder, der vurderer, om betingelserne for hjemgivelse er opfyldt.

Social- og Indenrigsministeriet, den 18. marts 2020

Malene Vestergaard
Juridisk afdelingschef

Officielle noter

1) Jf. skrivelse af 18. marts 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og privat plejehjem, kommunale og private bosteder mv.