Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Grundlæggende betingelser for fravigelse efter denne bekendtgørelse
Kapitel 3 Fravigelse af de kommunale henholdsvis regionale styrelsesregler
Kapitel 4 Nødstyre
Kapitel 5 Underretning
Kapitel 6 Klage og tilsyn
Kapitel 7 Kommunale fællesskaber
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at kommunalbestyrelser og regionsråd og disses udvalg under udøvelsen af deres virksomhed kan medvirke til at forebygge og inddæmme Coronavirussygdom (COVID-19), og at de kan udøve deres virksomhed under overholdelse af tiltag til at forebygge eller inddæmme Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2. Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter reglerne i denne bekendtgørelse kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, jf. stk. 1.

Kapitel 2

Grundlæggende betingelser for fravigelse efter denne bekendtgørelse

§ 2. Fravigelser af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige efter §§ 3-9 kan ske i følgende tilfælde:

1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.

3) Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19) her i landet.

Kapitel 3

Fravigelse af de kommunale henholdsvis regionale styrelsesregler

Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelser henholdsvis regionsråd

§ 3. Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde træffe beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde.

§ 4. Er der truffet beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde, eller om at gennemføre mødet ved video- eller telefonmøde, skal der så vidt muligt ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, eller video- eller lydoptagelse af mødet skal så vidt muligt offentliggøres snarest efter mødet.

Fravigelse af reglerne om beslutningsprotokoller

§ 5. Et kommunalbestyrelses-, regionsrådsmøde eller et møde i et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde gennemføres, selv om beslutningsprotokol ikke kan føres og underskrives på mødet. Formanden må i givet fald på anden måde sørge for dokumentation for mødets beslutninger og for, hvilke medlemmer der er ansvarlige for beslutningerne. Denne dokumentation skal for møder i kommunalbestyrelser og regionsråd med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

Fravigelse af reglerne om mødeplaner

§ 6. Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

Stk. 2. Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte at flytte et møde til et andet lokale eller en anden adresse end den, der fremgår af mødeplanen.

§ 7. Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan i de § 2 foreliggende tilfælde beslutte, at et kommunalbestyrelses- henholdsvis regionsrådsmøde gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Stk. 2. Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, kan i de i § 2 foreliggende tilfælde beslutte, at et udvalgsmøde gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Næstformanden

§ 8. Når formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet har forfald, varetager næstformanden eller, hvis der er en første og en anden næstformand, næstformændene i den nævnte rækkefølge, formandens beføjelser efter bestemmelserne i dette kapitel, jf. dog § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse henholdsvis regionslovens § 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 4

Nødstyre

§ 9. Efter et begrundet forslag fra formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet kan kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i de i § 2 foreliggende tilfælde, når fravigelserne efter kapitel 3 ikke er tilstrækkelige, beslutte, at økonomiudvalget eller magistraten henholdsvis forretningsudvalget varetager kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs funktioner henholdsvis regionsrådets og de regionale udvalgs funktioner.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 træffes på skriftligt grundlag og offentliggøres snarest sammen med det begrundede forslag til beslutning og medlemmernes stemmeafgivning.

Stk. 3. Når kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet har truffet beslutning efter stk. 1, finder §§ 4, 8 og 9 i bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet har truffet beslutning efter stk. 1, kan de kommunale henholdsvis regionale styrelsesregler fraviges i det omfang, det er nødvendigt.

Stk. 5. Når betingelserne for en beslutning efter stk. 1 ikke længere er opfyldt, skal formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet træffe beslutning om at ophæve den.

Stk. 6. Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet skal snarest give Ankestyrelsen meddelelse om beslutninger efter stk. 1 og 5.

Kapitel 5

Underretning

§ 10. Formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet skal snarest underrette medlemmerne af kommunalbestyrelsen henholdsvis af regionsrådet om sine beslutninger og afgørelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Formanden for et kommunalt henholdsvis regionalt udvalg, herunder et udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, skal snarest underrette udvalgets medlemmer om sine beslutninger og afgørelser efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Klage og tilsyn

§ 11. Afgørelser og beslutninger truffet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan ikke påklages.

§ 12. Overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse er omfattet af Ankestyrelsens og social- og indenrigsministerens tilsyn efter kapitel VI og VII i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. § 50 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse gælder tilsvarende for afgørelser og beslutninger truffet efter denne bekendtgørelse af formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet, en udvalgsformand eller den, der varetager formandens beføjelser.

Stk. 3. § 50 b, stk. 1, § 50 c, stk. 1 og 3, og § 50 d i lov om kommunernes styrelse gælder tilsvarende for formanden for kommunalbestyrelsen henholdsvis formanden for regionsrådet, en udvalgsformand eller den, der varetager formandens beføjelser, i sager efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Kommunale fællesskaber

§ 13. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.

Social- og Indenrigsministeriet, den 22. marts 2020

Astrid Krag

/ Nikolaj Stenfalk