Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0425
 
31991L0496
 
31991L0628
 
31995L0029
 
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse
af dyr under transport

(arealkrav, krav til indvendig højde ved transport af svin, automatisk ventilation og gebyr for efterfølgende kontrol af ruteplaner m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 810 af 29. oktober 1997, bekendtgørelse nr. 703 af 19. juli 2001, bekendtgørelse nr. 941 af 25. november 2002 og bekendtgørelse nr. 698 af 29. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således: »I medfør af § 4 a, § 12, stk. 1, § 15, stk. 2, § 24 a, § 28, stk. 5 og stk. 7, samt § 31 a i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, fastsættes:«

2. I § 3, stk. 1, indsættes efter »motorkøretøjer«: », påhængs- eller sættevogn«.

3. I § 3, stk. 3, § 3a, stk. 2, nr. 1 og nr. 3, § 3b, § 3d, § 3e , tre steder i § 3f, § 3g, stk. 1, § 14, stk. 5 , og to steder i § 44 ændres »Fødevaredirektoratet« til: »Fødevarestyrelsen«.

4. § 5 a, stk. 2, ophæves.

5. § 6, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4 . Ved landsvejs- og jernbanetransport gælder de krav, der er fastsat i bilag 3 om indretning af køretøjet, køretid og hvileperioder, vandings- og fodringshyppighed m.v.«

6. Efter § 6 indsættes:

» § 6 a. Ved transport af svin på 40 kg og derover skal den indvendige højde mellem hver etage – målt fra det højeste punkt på gulvet til det laveste punkt i loftet (f.eks. undersiden af eventuelle tværbjælker eller stivere) – mindst opfylde følgende krav under kørsel:

 

 

Svin

 

Gennemsnitsvægt i kg

Indvendig højde ved anvendelse af et mekanisk ventilationssystem

Indvendig højde ved anvendelse af andet ventilationssystem

40

74 cm

89 cm

50

77 cm

92 cm

70

84 cm

99 cm

90

90 cm

105 cm

100

92 cm

107 cm

110

95 cm

110 cm

130

99 cm

114 cm

150

103 cm

118 cm

170

106 cm

121 cm

190

109 cm

124 cm

210

111 cm

126 cm

230

112 cm

127 cm

Stk. 2. Hvis de transporterede dyr har en vægt mellem de angivne intervaller, beregnes den indvendige højde som en minimumsværdi ved lineær interpolation. Hvis de transporterede dyr har en vægt, der er højere end 230 kg, beregnes den indvendige højde som en minimumsværdi ved lineær ekstrapolation.

Stk. 3. Det mekaniske ventilationssystem skal sikre tilstrækkelig og jævnt fordelt ventilation med en nominel ventilationskapacitet på mindst 61 m³/t pr. 100 kg svin. Når den samlede forsendelsestid for svin på 40 kg og derover overstiger otte timer, skal reglerne i bilag 3, afsnit A, pkt. 2, tillige være opfyldt i det omfang, der anvendes et mekanisk ventilationssystem.

Stk. 4. Der skal til enhver tid i det rum, hvor svinene opholder sig og på alle niveauer i dette, være så meget plads, at der er mulighed for god ventilation oven over svinene, når de står i normal stilling, og deres naturlige bevægelser må under ingen omstændigheder hindres.

Stk. 5. Når den samlede forsendelsestid for svin på 40 kg og derover overstiger otte timer, skal der anvendes transportmidler, der – eksempelvis i kraft af hævbart tag kombineret med mobile etager eller tilsvarende konstruktion – til enhver tid sikrer, at der kan etableres en indvendig inspektionshøjde på mindst 140 cm for hver etage – målt fra det højeste punkt på gulvet til det laveste punkt i loftet (f.eks. undersiden af eventuelle tværbjælker eller stivere). Ved etablering af den indvendige inspektionshøjde på 140 cm, skal der ved transport af dyr i flere etager, fortsat mindst være den i stk. 1 nævnte indvendige højde på de øvrige etager.«

7. Efter § 8 indsættes:

» § 8 a. Redskaber, som giver elektriske stød, må ikke anvendes til at drive dyr under på- og aflæsning i forbindelse med transport. Sådanne redskaber må dog undtagelsesvist anvendes til kvæg over seks måneder, som ikke vil flytte sig, og som har plads til at rykke frem. Stødene må højst vare i et sekund, og der skal være mindst ti sekunder mellem hvert stød. Der må kun gives stød på bagpartiets muskulatur, og hvis dyret ikke reagerer efter tre stød, må der ikke gives flere stød. Redskabet skal være af en model, hvor elektroderne er afrundede og kugleformede.«

8. § 22 affattes således:

» § 22. Dansk indregistreret motorkøretøj og påhængs- eller sættevogn hertil samt påhængsvogn til dansk registreret eller godkendt traktor, der anvendes til transport her i landet af heste, kvæg, kalve, svin på 40 kg og derover, geder, får og lam, skal forinden godkendes af en godkendt synsvirksomhed. Godkendelse kræves dog ikke, såfremt køretøjet kun anvendes af landbrugere til transport af dyr til eller fra egen bedrift. Godkendelse må kun meddeles, når køretøjet opfylder kravene i § 6 a og §§ 22 a-k.

Stk. 2. Den godkendte synsvirksomhed udsteder skriftlig erklæring om godkendelsen med angivelse af størrelsen af vognbundens areal, hvilke dyr der må transporteres med vognen, såfremt vognen er godkendt til transport af heste, voksent kvæg eller ungkvæg, om disse dyr må transporteres anbragt på tværs eller på langs i vognen eller eventuelt på begge måder, og såfremt vognen er godkendt til transport af svin på 40 kg og derover, om vognen er godkendt til transport over otte timer. Erklæringen skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politi og veterinære myndigheder.

Stk. 3. De almindelige bestemmelser om syn af motorkøretøjer med henblik på registrering, herunder om gebyr, finder anvendelse på en godkendt synsvirksomheds syn i medfør af denne bekendtgørelse. Godkendes køretøjet til dyretransport i forbindelse med syn til registrering, betales intet særskilt gebyr.«

9. Efter § 22 indsættes:

» § 22 a. Med undtagelse af transporter af svin skal vognkassens sider have en højde af mindst 110 cm. Ved transport af heste, voksent kvæg eller ungkvæg skal højden kunne forøges til mindst 140 cm.

§ 22 b. Vognkassens sider skal være tætte. Køretøjer og flytbare lad, der anvendes til transport af dyr, skal være forsynet med ventilationsåbninger, der kan sikre tilstrækkelig og jævnt fordelt ventilation til alle dyr. Er vognen udstyret med et effektivt ventilationssystem, der også kan fungere, når vognen holder stille, er ventilationsåbninger dog unødvendige.

§ 22 c. Agtes køretøjet anvendt til transport af voksent kvæg eller ungkvæg anbragt på langs i vognene, skal vognkassens indvendige længde være mindst 250 cm. Skal dyrene anbringes på tværs i vognen, skal den indvendige bredde være mindst 240 cm.

Stk. 2. Agtes køretøjet anvendt til transport af heste anbragt på langs eller tværs i vognen, skal hesten i det rum, hvor det opholder sig, mindst have en længde til rådighed, der svarer til hestens stangmål (hestens højde målt i stang over manken) gange 1,5. Der skal endvidere i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette, være tilstrækkelig plads til, at de kan stå op i deres naturlige stilling.

Stk. 3. Agtes køretøjet anvendt til transport af heste anbragt på skrå i vognen, skal hesten i det rum, hvor det opholder sig, mindst have en længde til rådighed, der svarer til hestens stangmål (hestens højde målt i stang over manken) gange 1,5. Længden beregnes som længden af midtlinjen i det størst mulige rektangel i skillerummet plus forlængelsen af midtlinjen ud til indersiden i den side, hvor hestens hoved er (se bilag 7). Der skal endvidere i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette, være tilstrækkelig plads til, at de kan stå op i deres naturlige stilling.

§ 22 d. Indersiden af vognkassen samt eventuelle skillerum skal være jævne uden fremstående kanter, bolte, beslag el.lign., og skal være udført af materiale, der er let at renholde, f.eks. malede eller imprægnerede, høvlede brædder eller planker. Kun indfældede bindselsringe må forefindes.

Stk. 2. Vognens bund skal være plan, tæt og uden opstående hjulkasser el.lign. Den må ikke være glat, f.eks. bestå af glatte metalplader.

Stk. 3. Hejsemekanismer (wirer, ruller, føringer, m.v.) skal være afskærmet. Løftbare etager skal i hævet stilling være mekanisk sikret ved hjælp af låsebolte eller lignende, og hejsemekanismerne skal være aflastet.

§ 22 e. Vognkassens sider og vognbunden skal være solidt udført og indbyrdes forbundet tætsluttende på en sådan måde, at siderne vil kunne modstå trykket fra dyrene, selv om bagsmækken er slået ned. Aftagelige vognkasser eller dele heraf skal være konstrueret således, at en forsvarlig fastgørelse af de aftagelige dele er sikret.

§ 22 f. En vogn må kun anvendes til at transportere ubundet voksent kvæg og ungkvæg, hvis vognen er forsynet med læsserampe eller læssebagsmæk. Endvidere skal skillerum være befæstede og solide.

§ 22 g. Foregår af- og pålæsning ad vognens bagende, skal bagsmækken i hele sin bredde eller dog i et sådant omfang, at af- og pålæsning ikke hæmmes, enten kunne slås ned som rampe eller kunne fjernes.

§ 22 h. Er bagsmækken på vognen indrettet til at slås ned som rampe, skal der være draget omsorg for, at dyrene ikke ved af- eller pålæsningen kan træde uden for rampen. Har bagsmækken samme bredde som vognkassen, kan dette ske f.eks. ved anbringelse af endestykker af mindst 30 cm 's bredde, fastgjort til vognens bageste hjørnestolper vinkelret på siderne. Har bagsmækken ikke samme bredde som vognkassen, kan der f.eks. anbringes hensigtsmæssige sideværn.

Stk. 2. Er bagsmækken på vognen indrettet til at slås ned som rampe, skal den også i nedslået stand slutte tæt til vognbunden og skal være forsynet med afrundede, høvlede lister, der ikke må være mere end 3 cm høje.

Stk. 3. De lodrette afstande fra kanten af vognbunden til bagsmækken i nedslået stand og fra bagsmækken til jorden må ikke overstige henholdsvis 15 cm og 25 cm. Højdeforskellen mellem bagsmækkens endepunkter må under benyttelse på plant terræn ikke overstige halvdelen af bagsmækkens længde.

Stk. 4. Er vognen udstyret med læssebagsmæk, skal vognen og liften være således konstrueret, at på- og aflæsningsforholdene er lige så betryggende som angivet i stk. 1-3, og således at fastklemning af dyret eller dele af dyret ved på- og aflæsning ikke er mulig.

§ 22 i. I tilfælde, hvor specielt byggede køretøjer ønskes anvendt til transport af enkelte eller enkeltvis adskilte dyr, f.eks. sygetransporter eller ornecentralers transporter af orner og søer, kan køretøjernes vognkasser godkendes, når dyrenes opholdsrum og rampen til på- og aflæsning skønnes egnet til formålet, og køretøjet i øvrigt er indrettet i overensstemmelse med bekendtgørelsens almindelige bestemmelser.

§ 22 j. Påhængsvogne med påløbsbremser må kun anvendes, når påløbsbremsesystemet har indbygget gastrykstøddæmper til dæmpning af trykstangens bevægelse.

§ 22 k. Færdselsstyrelsen kan godkende anvendelsen af vognkasser af anden konstruktion, når de på fyldestgørende måde opfylder bekendtgørelsens almindelige krav. Godkendelsen kan meddeles for en enkelt vognkasse eller for bestemt angivne typer.«

10. I § 44 a indsættes som nyt stk. 3 .:

» Stk. 3 . For embedsdyrlægens efterfølgende kontrol af en ruteplan i henhold til § 14, stk. 6, betales et gebyr på 80 kr. Gebyret kan opkræves samtidig med gebyret for godkendelse af en ruteplan efter stk. 1, og 2. Transportører har dog krav på tilbagebetaling af gebyret for den efterfølgende kontrol, hvis transporten ikke gennemføres.«

11. § 46, stk. 1, affattes således:

»Med bøde eller fængsel indtil fire måneder straffes den, der

1) overtræder § 3 a, stk. 1, § 3 c, § 3 e, §§ 4-17, §§ 19-22 h, § 22 j, §§ 23-28, § 30, § 33-42, § 43, stk. 1, § 45 og § 45 a,

2) overtræder artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid, og bilaget til forordningen (optaget som bilag 6 til bekendtgørelsen),

3) undlader at overholde midlertidige forbud efter § 3 f, 2. pkt.,

4) anvender et dansk indregistreret motorkøretøj og påhængs- eller sættevogn hertil samt påhængsvogn til dansk registreret eller godkendt traktor til de i § 22, stk. 1, nævnte formål uden den i § 22 påkrævede godkendelse, eller

5) undlader at efterkomme påbud efter § 44, stk. 1.«

12. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

13. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

14. Efter bilag 6 indsættes som bilag 7 det bilag, som er optaget som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2005.

Stk. 2. De i bilag 2 nævnte arealkrav træder først i kraft den 15. august 2006.

Stk. 3. Indtil de i stk. 2 nævnte arealkrav finder anvendelse, skal der ved nationale transporter af svin under 4 timers varighed med et tilgængeligt areal på 0,35 m² pr. 100 kg svin være en indvendig højde på mindst 110 cm.

Stk. 4. Bilag 3, afsnit A, pkt. 2, litra c – f træder i kraft den 5. januar 2007. Kravet i litra f om, at de nævnte data skal registreres med højst 30 minutters mellemrum, træder dog først i kraft den 15. august 2007.

Stk. 5. Køretøjer, der skal anvendes til transport af heste efter § 22 c, kan straks efter bekendtgørelsens ikrafttræden indrettes i overensstemmelse med § 22 c.

§ 3

Stk. 1. For varebiler, lastbiler og påhængs- og sættevogne m.v., der er registreret første gang senest den 15. august 2005, kan transportørerne vælge indtil den 15. august 2010 ved transporter af mere end otte timers varighed at transportere svin på 40 kg og derover efter følgende regler:

Ved transport af svin på 40 kg og derover skal den indvendige højde mellem hver etage – målt fra det højeste punkt på gulvet til det laveste punkt i loftet (f.eks. undersiden af eventuelle tværbjælker eller stivere) – mindst opfylde følgende krav under kørsel:

 

 

Svin

 

Gennemsnitsvægt i kg

Indvendig højde ved anvendelse af et mekanisk ventilationssystem

Indvendig højde ved anvendelse af andet ventilationssystem

Svin over 40 kg til og med
110 kg

100 cm

107 cm

Svin over 110 kg til og med
150 kg

110 cm

118 cm

Svin over 150 kg til og med
230 kg

112 cm

127 cm

Svin over 230 kg

> 112 cm

> 127 cm

Stk. 2. Det mekaniske ventilationssystem skal sikre tilstrækkelig og jævnt fordelt ventilation med en nominel ventilationskapacitet på mindst 61 m³/t pr. 100 kg svin.

Stk. 3. Der skal til enhver tid i det rum, hvor dyrene opholder sig og på alle niveauer i dette, være så meget plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, når de står i normal stilling, og deres naturlige bevægelser må under ingen omstændigheder hindres.

Stk. 4. I perioden indtil de i § 2, stk. 2, nævnte arealkrav finder anvendelse, skal der ved transport af svin ved en indvendig højde på 100 cm være mindst 0,42 m² pr. 100 kg svin.

Justitsministeriet, den 13. juli 2005

Lene Espersen

/Anne TønnesBilag 1

»Bilag 2

AREALKRAV (LASTETÆTHED)

A. HOVDYR, DER HOLDES SOM HUSDYR

Transport med jernbane

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,75 m2 (0,7 x 2,5 m )**

Plage (6-24 måneder)

1,20 m2 (0,6x 2,0 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,00 m2 (0,6 x 1,8 m )

Føl (0-6 måneder)

1,40 m2 (1,0 x 1,4 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6 – 2,7 m.

Tallene kan variere med højst 10 pct. for voksne heste og ponyer og med højst 20 pct. for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,92 m2 (0,74 x 2,60 m )**

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser under 48 timer

1,20 m2 (0,6x 2,0 m )

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser over 48 timer

2,40 m2 (1,20 x 2,00 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,10 m2 (0,60 x 1,83 m )

Føl (0-6 måneder)

1,68 m2 (0,75 x 2,20 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6 – 2,7 m.

Under lange forsendelser skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,75 m2 (0,7 x 2,5 m )

Plage (6-24 måneder)

1,20 m2 (0,6 x 2,0 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,00 m2 (0,6 x 1,8 m )

Føl (0-6 måneder)

1,40 m2 (1,0 x 1,4 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Tallene kan variere med højst 10 pct. for voksne heste og ponyer og med højst 20 pct. for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Areal pr. dyr*

Voksne heste

1,92 m2 (0,74 x 2,60 m )

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser under 48 timer

1,20 m2 (0,6 x 2,0 m )

Plage (6-24 måneder) ved

forsendelser over 48 timer

2,40 m2 (1,20 x 2,00 m )

Ponyer (under 144 cm )

1,10 m2 ( 0,60 x 1,83 m )

Føl (0-6 måneder)

1,68 m2 (0,75 x 2,20 m )

* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Under lange forsendelser skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Transport med fly

Lastetæthed for heste i forhold til gulvareal:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

0-100

0,42

100-200

0,66

200-300

0,87

300-400

1,04

400-500

1,19

500-600

1,34

600-700

1,51

700-800

1,73

B. KVÆG

Transport med jernbane

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

55

0,30-0,40

Middelstore kalve

110

0,40-0,70

Tunge kalve

200

0,70-0,95

Middelstort kvæg

325

0,95-1,30

Tungt kvæg

550

1,30-1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,60

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

55

0,40

Middelstore kalve

110

0,70

Tunge kalve

200

0,95

Middelstort kvæg

325

1,30

Tungt kvæg

550

1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,70

Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

50

0,30-0,40

Middelstore kalve

110

0,40-0,70

Tunge kalve

200

0,70-0,95

Middelstort kvæg

325

0,95-1,30

Tungt kvæg

550

1,30-1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,60

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve til opdræt

50

0,40

Middelstore kalve

110

0,70

Tunge kalve

200

0,95

Middelstort kvæg

325

1,30

Tungt kvæg

550

1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,70

Transport med fly

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Kalve

50

0,23

70

0,28

Kvæg

300

0,84

500

1,27

C. FÅR OG GEDER

Transport med jernbane

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får

< 55

0,20-0,30

> 55

> 0,30

Uklippede får

< 55

0,30-0,40

> 55

> 0,40

Drægtige moderfår*

< 55

0,40-0,50

> 55

> 0,50

Geder

<35

0,20-0,30

35-55

0,30-0,40

> 55

0,40-0,75

Drægtige geder*

<55

0,40-0,50

>55

> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed.

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. § 5, stk. 2.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får

< 55

0,30

> 55

> 0,40

Uklippede får

< 55

0,40

> 55

> 0,50

Drægtige moderfår *

< 55

0,50

> 55

> 0,60

Geder

<35

0,30

35-55

0,40

> 55

0,75

Drægtige geder*

<55

0,50

>55

> 0,60

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. § 5, stk. 2.

Transport med lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får og lam på mindst 26 kg

< 55

0,20-0,30

> 55

> 0,30

Uklippede får

< 55

0,30-0,40

> 55

> 0,40

Drægtige moderfår *

< 55

0,40-0,50

> 55

> 0,50

Geder

<35

0,20-0,30

35-55

0,30-0,40

> 55

0,40-0,75

Drægtige geder *

<55

0,40-0,50

>55

> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed. For eksempel kan arealet for små lam være på under 0,2 m² pr. dyr.

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. § 5, stk. 2.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

Klippede får og lam på mindst 26 kg

< 55

0,30

> 55

> 0,40

Uklippede får

< 55

0,40

> 55

> 0,50

Drægtige moderfår*

< 55

0,50

> 55

> 0,60

Geder

<35

0,30

35-55

0,40

> 55

0,75

Drægtige geder *

<55

0,50

>55

> 0,60

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. § 5, stk. 2. Arealet for små lam kan være på under 0,2 m² pr. dyr.

Transport med fly

Lastetæthed for får og geder i forhold til gulvarealet:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

25

0,20

50

0,30

75

0,40

D. SVIN

Transport med jernbane eller lastbil inkl. påhængskøretøj

1. Transporter af under otte timers varighed:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

25

0,17

50

0,26

75

0,33

100

0,42

200

0,70

250 eller mere

0,80

Det kan være nødvendigt at øge ovennævnte minimumsgulvareal under hensyn til dyrenes race, størrelse samt fysiske tilstand. Det kan også være nødvendigt at øge arealet med indtil 20 pct. på grund af vejrforholdene og forsendelsens varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed:

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

25

0,20

50

0,31

75

0,39

100

0,50

200

0,84

250 eller mere

0,96

Transport med fly

Lastetætheden bør være forholdsvis stor for at undgå, at dyrene kommer til skade ved start, turbulens eller landing, men hvert dyr skal dog kunne ligge ned. Der bør ved valg af lastetæthed tages hensyn til klimaet, forsendelsens samlede varighed og ankomsttidspunktet.

Levende vægt (kg)

Areal (m2 ) pr. dyr

15

0,13

25

0,15

50

0,35

100

0,51

E. FJERKRÆ

Lastetæthed ved transport af fjerkræ i container:

Kategori

Areal

Daggamle kyllinger

21-25 cm2 pr. kylling

Fjerkræ på under 1,6 kg

180-200 cm2 /kg

Fjerkræ på 1,6- 3 kg

160 cm2 /kg

Fjerkræ på 3- 5 kg

115 cm2 /kg

Fjerkræ på over 5 kg

105 cm2 /kg

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.«Bilag 2

»Bilag 3

Krav til indretning af køretøjet, køretid og hvileperioder, vandings- og fodringshyppighed mv. ved transport med lastbil inkl. påhængskøretøj eller med jernbane

A. Ved transport med lastbil inkl. påhængskøretøj af hovdyr, der holdes som husdyr, og husdyr af kvæg-, fåre-, gede- og svinearterne gælder følgende:

1. Når den samlede forsendelsestid overstiger otte timer, skal transportmidlet opfylde de supplerende krav, der er angivet i Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid, og de krav, der er anført nedenfor under pkt. 2 og 3. Forordningen er optrykt som bilag 6 til denne bekendtgørelse.

2. I det omfang, transportvirksomheden vælger at anvende et ventilationssystem som omtalt i forordningens bilag, pkt. 4, 3. afsnit, skal ventilationssystemet opfylde følgende krav ud over de i forordningens bilag, pkt. 4, 1. og 2. afsnit, nævnte krav:

a) Det mekaniske ventilationssystem skal være udformet, konstrueret og vedligeholdt på en sådan måde, at det til enhver tid under forsendelsen – uanset om transportmidlet holder stille eller er i bevægelse – kan holde temperaturen inde i transportmidlet på mellem 5° C og 30° C for alle dyr med en tolerancemargen på +/- 5° C, afhængigt af den udvendige temperatur.

b) Ventilationssystemet skal give en jævnt fordelt luftcirkulation i hele vognkassen med en nominel kapacitet på mindst 61 m³/t pr. 100 kg dyr.

c) Ventilationssystemet skal kunne køre med maksimal ydelse i mindst 4 timer uafhængigt af transportmidlets motor.

d) Transportmidlet skal være udstyret med et system til overvågning af temperatur, og der skal anbringes følere i de dele af transportmidlet, hvor der afhængigt af transportmidlets udformning er størst sandsynlighed for, at der opstår de ringeste klimaforhold.

e) Transportmidlet skal være udstyret med et system, der advarer chaufføren, når temperaturen i de rum, hvor dyrene er anbragt, stiger eller falder til den øvre eller nedre grænse.

f) Transportmidlet skal have installeret udstyr, som registrerer de nævnte data med højst 30 minutters mellemrum, og disse registrerede data skal være til rådighed efter anmodning fra politi og veterinære myndigheder fra afgangstidspunktet og indtil 30 dage efter, at transporten er afsluttet.

3. Når der anvendes et transportmiddel, som opfylder kravene i pkt. 1 og 2 gælder følgende vandings- og fodringshyppighed samt forsendelses- og hvileperioder:

a) Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal efter ni timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de bliver vandet. Efter denne hvileperiode kan transporten fortsætte i endnu ni timer.

b) Køretiden for svin – bortset fra de under a) nævnte – må ikke overstige 24 timer. Når køretiden overstiger otte timer, skal dyrene hele tiden have adgang til vand.

c) Køretiden for hovdyr, der holdes som husdyr – bortset fra registrerede heste og de i pkt. a nævnte – må ikke overstige 24 timer. Dyrene skal vandes og fodres hver ottende time i denne periode.

d) Husdyr af kvæg-, fåre- og gedearterne – bortset fra de under a) nævnte – skal efter 14 timers transport have en hvileperiode på mindst en time, hvor de fodres og vandes. Efter denne hvileperiode kan de transporteres i endnu 14 timer.

4. De i pkt. 3 nævnte køretider kan i særlige tilfælde af hensyn til dyrene forlænges med to timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden, og forsendelsen er blevet forsinket på grund af uforudsete omstændigheder.

5. Efter de i pkt. 3 fastsatte køretider skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer på en godkendt mellemstation eller på bestemmelsesstedet inden videre transport.

6. Ved transport med skib i fast direkte rutefart mellem to forskellige EU-lande ved hjælp af køretøjer, der indskibes uden aflæsning af dyrene, skal dyrene have en hvileperiode på tolv timer efter aflæsning i bestemmelseshavnen eller i umiddelbar nærhed heraf, medmindre varigheden af søtransporten er så kort, at den samlede forsendelsestid ikke overstiger de i pkt. 3 nævnte tidsrum.

B. Ved transport med jernbane af hovdyr, der holdes som husdyr, og husdyr af kvæg-, fåre-, gede- og svinearterne gælder følgende:

1. Når den samlede forsendelsestid overstiger otte timer, skal transportmidlet opfylde følgende supplerende krav:

a) Der skal være tilstrækkelig med strøelse på køretøjets gulv.

b) Transportmidlet skal medføre tilstrækkeligt foder under hensyn til de dyrearter, der transporteres, og forsendelsens varighed.

c) Chaufføren skal have direkte adgang til dyrene.

d) Der skal være mulighed for tilstrækkelig ventilation, som kan afpasses efter temperaturen (udendørs og indendørs).

e) Der skal forefindes flytbare skillevægge, så der kan indrettes separate båse.

f) Transportmidlerne skal være udstyret med en anordning, som muliggør tilslutning til en vandforsyning, når der holdes pause.

g) Jernbanevogne til transport af svin skal medføre tilstrækkeligt vand til vanding af dyrene under forsendelsen.

2. Når der anvendes et transportmiddel, som opfylder kravene i pkt. 1, gælder følgende vandings- og fodringshyppighed samt forsendelsesperioder:

a) Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal vandes efter ni timers transport, derefter kan transporten fortsætte i endnu ni timer.

b) Køretiden for svin – bortset fra de under a) nævnte – må ikke overstige 24 timer. I denne periode skal dyrene hele tiden have adgang til vand.

c) Køretiden for hovdyr, der holdes som husdyr – bortset fra registrerede heste og de under a) nævnte – må ikke overstige 24 timer. Dyrene skal vandes og fodres hver ottende time i denne periode.

d) Husdyr af kvæg-, fåre- og gedearterne – bortset fra de under a) nævnte – skal fodres og vandes efter 14 timers transport, derefter kan transporten fortsætte i endnu 14 timer.

3. De i pkt. 2 nævnte køretider kan i særlige tilfælde af hensyn til dyrene forlænges med to timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden, hvis forsendelsen er blevet forsinket på grund af uforudsete omstændigheder.

Efter de i pkt. 2 fastsatte køretider, skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer på en godkendt mellemstation eller på bestemmelsesstedet inden videre transport.«Bilag 3

»Bilag 7

Skitse, der viser opmåling af den længde, heste mindst skal have til rådighed, når de transporteres på skrå.

AA2971_1.GIF Size: (469 X 649)

«