Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Lønkompensationens størrelse
Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Kapitel 5 Kontrol og tilbagebetaling
Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 117 af 25. marts 2020, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Efter denne bekendtgørelse ydes delvis kompensation for private virksomheders lønudgifter for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte, grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2. Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, svarende til 3 måneder.

Stk. 3. Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark.

Stk. 4. Der kan ikke ydes kompensation til organer inden for den offentlige forvaltning.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat før den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark.

2) Virksomhed: En privatretlig juridisk person, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

3) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

4) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Kapitel 3

Lønkompensationens størrelse

§ 3. En virksomhed kan efter reglerne i denne bekendtgørelse opnå lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab. Det maksimale kompensationsbeløb følger af stk. 2-6.

Stk. 2. Lønkompensationen, jf. stk. 1, svarer til 75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 23.000 om måneden pr. fuldtidsansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen, jf. stk. 1, til 90 pct. af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 26.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever og lærlinge.

Stk. 4. Der kan højst udbetales lønkompensation for tre måneders løn pr. fuldtidsansat inden for den i § 1, stk. 2, nævnte periode.

Stk. 5. Udgangspunktet for beregning af lønkompensation efter denne bekendtgørelse udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret. Hvis virksomheden endnu ikke har foretaget indberetning til eIndkomstregistret, oplyses den ansattes løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation. Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger virksomheden mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

Stk. 6. Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales, jf. § 10, nr. 2.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

§ 4. Ret til udbetaling af lønkompensation efter denne bekendtgørelse forudsætter, at

1) minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte hjemsendes,

2) de hjemsendte ansatte ikke arbejder for virksomheden, jf. dog § 3, stk. 6, og

3) de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for.

Stk. 2. Elever og lærlinge kan uanset kravet i § 4, stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde under hjemsendelse.

Stk. 3. Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 4. Ret til udbetaling af lønkompensation forudsætter desuden, at virksomheden ikke i den periode, der søges om lønkompensation for, har foretaget eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. En virksomhed kan ikke opnå lønkompensation for ansatte, der er varslet afskediget.

Stk. 5. Virksomheden skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Ansøgning og dokumentation

§ 5. Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via en digital blanket, som tilgås via virksomhedsguiden.dk, senest den 30. juni 2020.

Stk. 2. Virksomheden skal registrere CPR-nummer på de ansatte, der ansøges om lønkompensation til, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Ansøgningsblanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 6.

Stk. 4. En virksomhed kan som udgangspunkt ansøge om lønkompensation én gang i perioden 9. marts til 8. juni 2020 efter reglerne i denne bekendtgørelse. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end virksomheden først har ansøgt om, kan der dog indgives ansøgning igen.

§ 6. Ved ansøgning, jf. § 5, skal virksomheden oplyse:

1) Antallet af ansatte, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde, jf. § 4, stk. 1.

2) Navn og CPR-nummer på hver af de hjemsendte ansatte.

3) Ansættelsesform, jf. § 3, stk. 2 eller stk. 3.

4) Beskæftigelsesgrad.

5) Begrundelsen for hjemsendelsen.

6) Hjemsendelsens forventede varighed inden for den i § 1, stk. 2, fastsatte periode.

7) For hver af de ansatte, der ansøges om lønkompensation for, skal det angives, om virksomheden for de pågældende ansatte i samme periode modtager andre offentlige refusioner, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen indhenter, på baggrund af de i stk. 1, nr. 2, angivne oplysninger, oplysninger til brug for beregningen efter § 3, stk. 5, fra eIndkomstregistret, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 3. I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden under strafansvar, jf. § 13, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk, jf. § 5, stk. 1.

Udbetaling af kompensation

§ 7. Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav, jf. § 6, til dokumentation for lønkompensation, er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Stk. 2. Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Stk. 3. Kompensationen kan udbetales forskudsvis.

Kapitel 5

Kontrol og tilbagebetaling

§ 8. Retten til kompensation er betinget af, at virksomheden senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, jf. § 1, indsender følgende supplerende dokumentation:

1) Antallet af hjemsendte ansatte, jf. § 4, stk. 1, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Virksomheden skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Dokumentationen skal ledsages af en attestation fra en faglig repræsentant i virksomheden om, at de pågældende ansatte har været hjemsendt uden arbejde. Er der ikke en faglig repræsentation i virksomheden, skal virksomheden indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde.

2) Den faktiske periode, som medarbejderne var hjemsendt i uden at arbejde. Hvis der er forskel på varigheden af de ansattes faktiske hjemsendelse, herunder eventuelle afbrydelsesperioder efter § 3, stk. 6, anføres dette.

3) Virksomhedens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.

4) At virksomhedens lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i lønkompensationsperioden, herunder modtager anden offentlig refusion, jf. § 4, stk. 3.

5) At virksomheden ikke har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der efter § 6, stk. 1, nr. 5, søges om lønkompensation for, jf. § 4, stk. 4.

§ 9. Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation, jf. § 8, viser sig, at en virksomhed har fået mindre kompensation, end virksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 10. Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvist tilbagebetaling af kompensation,

1) hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt,

2) hvis der er udbetalt for stor kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, jf. § 3, stk. 6,

3) hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

4) hvis den i § 8 omtalte dokumentation ikke indsendes inden for den af Erhvervsstyrelsen angivne frist, eller er dokumentationen utilstrækkelig, kan kompensationen kræves helt eller delvist tilbagebetalt.

§ 11. Erhvervsstyrelsen kan til kontrollen indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens indkomstregister, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Kapitel 6

Klage, straf og ikrafttræden

Klageadgang

§ 12. Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges virksomheder m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Erhvervsministeriet, den 25. marts 2020

Simon Kollerup

/ KatrineWinding