Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære af 22. november 1999 om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet

 

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1994 af Lov om tandpleje m.v., § 9, er kommunalbestyrelse og amtsråd forpligtet til at afgive oplysninger om virksomheden i medfør af loven efter regler fastsat af sundhedsministeren. I medfør af Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 493 af 8. juni 1994 om kommunal tandpleje, § 13, fastsætter Sundhedsstyrelsen hermed følgende regler om kommunernes indberetning om ressourceforbrug og tandsundhedsforhold i den kommunale tandpleje:

Indledning

§ 1. Kommunernes indberetning om ressourceforbrug og tandsundhedsforhold i den kommunale tandpleje medvirker til at danne grundlag for den planlægning og evaluering, som til stadighed vil være nødvendig med henblik på børne- og ungdomstandplejens omfang og organisation.

Kapitel 1

Ressourceforbrug

§ 2. Kommunerne indsender en årlig indberetning om den kommunale tandplejes omfang og struktur til Danmarks Statistik som led i den sociale ressourcetælling.

    Stk. 2. Kommunerne modtager i årets første kvartal de relevante skemaer fra Danmarks Statistik med henblik på en statusopgørelse af tandplejeform, antal og art af personale samt personer, der er omfattet af ordningen. Tællingsdatoen oplyses af Danmarks Statistik.

    Stk. 3. Det indsendte materiale bearbejdes og publiceres af Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen, således at den kommunale tandplejes omfang og struktur kan vurderes fra år til år.

§ 3. I forbindelse med den sociale ressourcetælling indsamles også oplysninger om omfanget af tandreguleringsbehandlinger.

    Stk. 2. Optællingen, der foretages for 15-årige børn, skal afspejle hvor mange af disse, der igennem skoleforløbet har modtaget tandreguleringsbehandling.

    Stk. 3. Optællingen baseres på journalens oplysninger om datoer for hhv. påbegyndt behandling, afbrudt behandling, afsluttet behandling og igangværende behandling.

    Stk. 4. Ved påbegyndt behandling forstås enhver behandling med fast eller aftageligt apparatur efter påbegyndt frembrud af de permanente tænder. Ved fast apparatur forstås ethvert apparatur, uanset omfang, som involverer påcementerede/pålimede bånd, brackets eller lignende. Ved aftageligt apparatur forstås enhver form for pladeapparatur eller aftagelig aktivator.

    Stk. 5. Ved afbrudt behandling forstås en ortodontisk behandling, som afsluttes, inden behandlingsmålet er nået, uanset grund.

    Stk. 6. Ved afsluttet behandling forstås en ortodontisk behandling, som afsluttes med nået behandlingsmål. Behandlingen betragtes i denne sammenhæng som afsluttet efter den aktive behandlingsfase.

    Stk. 7. Ved igangværende behandling forstås behandlinger, som på tællingstidspunktet stadig er i gang.

    Stk. 8. Følgende behandlinger registreres ikke som ortodontiske behandlinger:

a. ortodontisk betingede ekstraktioner uden påfølgende apparaturbehandling,

b behandling med bidepind, skråplan eller skråelastik til »knapper«,

c. behandling med pladsholder uden anden funktion end pladsholderfunktionen.

Kapitel 2

Tandsundhedsforhold

§ 4. De kommunale børne- og ungdomstandplejer og de praktiserende tandlæger, som behandler børn, der er omfattet af lov om tandpleje, afgiver årligt indberetning om tandsygdommenes forekomst til Sundhedsstyrelsen via kommunerne og LEC (Landbrugets EDB Center).

    Stk. 2.Indberetningspligten omfatter børn i alderen 5, 7, 12 og 15 år. I denne sammenhæng skal alderen forstås således, at der med 5-årige forstås alle børn, som i det aktuelle kalenderår (f.eks. år 2000) fylder 5 år. Tilsvarende kriterier gælder for 7-, 12- og 15-årige. Børnene registreres første gang, de er til undersøgelse i kalenderåret, uanset de måske endnu ikke er fyldt 5, 7, 12 eller 15 år.

    Stk. 3.Kommunerne indsender løbende blanketterne, jf. § 5, til LEC, hvor de kontrolleres elektronisk for fejl (»afluses«) og indlæses. LEC udsender til kommunerne en oversigt over datoerne for aflusningskørslerne. Kommunerne modtager fejllister efter hver aflusningskørsel. Seneste indsendelse for bilag, der skal med i standardårskørslen, meddeles af LEC.

    Stk. 4.Kommunerne modtager fra LEC hvert år i januar et sæt udskrifter (standardtabeller) bestående af en kommunetotal over indberettede børn. Standardtabellerne omfatter opgørelser over tandsundhedsdata.

    Stk. 5.Sundhedsstyrelsen modtager fra LEC hvert år i januar et sæt udskrifter (standardtabeller) bestående af en landstotal (supertotal), en landstotal for klinikkommuner, en landstotal for praksiskommuner samt amtstotaler. Standardtabellerne omfatter opgørelser over tandsundhedsdata. Derudover modtager Sundhedsstyrelsen en opgørelse over indberetningsprocenten i de enkelte kommuner.

Kapitel 3

Indberetning af tandsundhedsforhold ved hjælp af OCR-blanket

§ 5. Til optegnelse af de kliniske fund ved regelmæssige, systematiske undersøgelser har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en særlig blanket. Denne OCR-blanket (OCR = Optical Character Recognition) er udformet med henblik på optisk indlæsning i et EDB-anlæg.

    Stk. 2. Blanketten, der også kan anvendes ved behandlingsplanlægningen for det enkelte barn, skal betragtes som en del af journalen og er derfor, som andre journalbilag, omfattet af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 25. juli 1977 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

    Stk. 3. Indberetning sker i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet.

Kapitel 4

Indberetning af tandsundhedsforhold ved hjælp af terminalindberetning

§ 6. Såfremt indberetning ønskes foretaget via en PC, bør LEC kontaktes for nærmere information.

    Stk. 2. Sundhedsstyrelsens vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet har også gyldighed for indberetning via PC, idet systematik og diagnostiske kriterier er de samme.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2000, og samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 17 af 8. februar 1989 om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet.

Sundhedsstyrelsen, den 22. november 1999

Lene Skak-Iversen

/Maria Malling Pedersen