Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet

(Bopælsamtskommunens finansiering af akut sygehusbehandling)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret ved lov nr. 1121 af 20. december 1995, lov nr. 464 af 10. juni 1997, lov nr. 1044 af 23. december 1998 og § 1 i lov nr. 395 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Hver amtskommune yder vederlagsfri behandling ved sit sygehusvæsen til personer, der har bopæl i amtskommunen.«

2. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Amtskommunen yder desuden vederlagsfri akut behandling samt behandling efter § 5 b, stk. 1 og 2, ved en anden amtskommunes sygehuse og fødeklinikker til personer, der har bopæl i amtskommunen. «

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carsten Koch