Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet

(Tilbud om brystundersøgelse til kvinder mellem 50 og 69 år)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 395 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 d indsættes:

»§ 5 e. Hver amtskommune tilbyder hvert andet år brystundersøgelse til kvinder, som er mellem 50 og 69 år, og som har bopæl i amtskommunen.

    Stk. 2. Undersøgelsen omfatter røntgenundersøgelse (mammografi).

    Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om tilbudet om brystundersøgelse og om, hvornår forpligtelserne til at tilbyde brystundersøgelser skal have virkning.«

§ 2

    Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af sundhedsministeren.

    Stk. 2. Sundhedsministeren kan bestemme, at loven skal træde i kraft for enkelte amter.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carsten Koch

Redaktionel note
  • * 1) Ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ikke fastsat