Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring

(Ændring af regler om begravelseshjælp)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret ved lov nr. 1045 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 1-3, affattes således:

»Dør en person, der indtil dødsfaldet havde ret til ydelser efter denne lov, yder kommunalbestyrelsen en begravelseshjælp på 7.150 kr., jf. dog stk. 2. For personer under 18 år udgør beløbet 6.000 kr. Beløbene reguleres i overensstemmelse med § 28, stk. 1.

    Stk. 2. For en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes eller bortfalder begravelseshjælpen, i det omfang afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 23.950 kr. For en person, der hverken efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes eller bortfalder begravelseshjælpen, i det omfang afdøde havde formue og formuerettigheder over 11.950 kr. Når afdøde efterlader ægtefælle, indgår fast ejendom, der tjener til familiens bolig, i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger 100.000 kr. Begravelseshjælpen kan udbetales a conto. Kommunen kan kræve for meget betalt begravelseshjælp tilbagebetalt, hvis det efterfølgende viser sig, at afdødes eller afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder på dødstidspunktet oversteg formuegrænsen. Formuegrænserne reguleres i overensstemmelse med § 28, stk. 1. Begravelseshjælp til personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr.

    Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter stk. 1 og 2.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2000 og har virkning for dødsfald, der sker på eller efter denne dato.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carsten Koch