Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

(Til landets læger)

 

I medfør af § 11 i lov om udøvelse af lægegerning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995, og § 26 i lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme fastsættes:

Kapitel 1

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

Telefonisk og skriftlig anmeldelse

§ 1. Følgende sygdomme skal anmeldes telefonisk og skriftligt:

–   anthrax,

–   botulisme,

–   difteri,

–   hæmorrhagisk feber (Ebola, Lassa og Marburg),

–   kolera,

–   meningokoksygdom,

–   pest,

–   plettyfus,

–   poliomyelitis anterior acuta,

–   purulent meningitis og

–   rabies.

§ 2. Den læge, der får en patient med en af de i § 1 nævnte sygdomme til behandling, skal straks anmelde tilfældet både telefonisk og skriftligt.

Stk. 2. Den telefoniske anmeldelse skal ske til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted.

Stk. 3. Den skriftlige anmeldelse foretages til

1)   embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og

2)   Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 4. Til den skriftlige anmeldelse anvendes Sundhedsstyrelsens formular nr. 1515.

Stk. 5. Der må kun anmeldes ét sygdomstilfælde på hver formular.

Stk. 6. Anmeldelse skal foretages, selv om tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortivt).

§ 3. Patientens indlæggelse på sygehus fritager den indlæggende læge for anmeldelsespligten. Den telefoniske og skriftlige anmeldelse påhviler i disse tilfælde den behandlende læge på sygehuset.

Skriftlig anmeldelse

§ 4. Følgende infektioner og sygdomme skal alene anmeldes skriftligt:

–   aids,

–   Creutzfeldt-Jacob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier,

–   hepatitis A, akut,

–   hepatitis B, akut og kronisk,

–   hepatitis C, akut og kronisk,

–   hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS),

–   legionella pneumoni,

–   lepra,

–   leptospirose,

–   levnedsmiddelbårne sygdomme,

–   morbilli,

–   neuroborreliose,

–   ornitose,

–   paratyfus,

–   parotitis epidemica,

–   rubella under graviditet samt kongenit rubella,

–   shigella dysenteri,

–   tetanus,

–   tuberkulose,

–   tussis convulsiva hos børn under 2 år,

–   tyfus,

–   vandbårne sygdomme,

–   verotoksinproducerende bakterier (VTEC, herunder E.coli 0157).

§ 5. Den læge, der får en patient med en af de i § 4 nævnte sygdomme til behandling, skal skriftligt anmelde dette som anført i § 2, stk. 4-6 til:

1)   embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og

2)   Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

§ 6. Patientens indlæggelse på sygehus fritager den indlæggende læge for anmeldelsespligten. Den skriftlige anmeldelse påhviler i disse tilfælde den behandlende læge på sygehuset.

Ophobning af sygdomstilfælde

§ 7. Ved ophobning af en af de i §§ 1 og 4 nævnte sygdomme skal disse tilfælde anmeldes telefonisk til embedslægeinstitutionen.

Stk.2. Ved ophobning af uforklarlige sygdomstilfælde, der kan være forårsaget af et biologisk agens, men hvor agens ikke nødvendigvis er påvist, skal tilfældene anmeldes telefonisk og skriftligt til embedslægen.

Kapitel 2

Anmeldelse af gonoré og syfilis

§ 8. Følgende sygdomme skal anmeldes:

–   gonoré,

–   syfilis acquisita recens og

–   syfilis congenita.

§ 9. Den læge, der får en patient med en af de i § 8 nævnte sygdomme til behandling, skal anmelde tilfældet til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 2. Til anmeldelsen anvendes Sundhedsstyrelsens formular nr. 1510.

Kapitel 3

Anmeldelse af HIV-antistof positive personer

§ 10. Den læge, der foretager undersøgelse af en person for hiv-antistof (anti-hiv), skal, såfremt prøven er positiv og konfirmeret ved de sædvanlige anvendte undersøgelsesmetoder, foretage indberetning til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

Stk. 2. Indberetningen skal ske ved anvendelse af Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-3, som fremsendes fra laboratoriet ved positivt svar.

Kapitel 4

Laboratorieanmeldelser

§ 11. Resultaterne af undersøgelser for følgende sygdomme skal indberettes:

–   okulo-genital klamydia,

–   gonoré,

–   infektion med tarmpatogene bakterier,

–   listeriose,

–   malaria.

§ 12. Laboratorier, der udfører undersøgelser for de i §11 nævnte sygdomme, skal kvartalsvis indberette undersøgelsesresultaterne til Statens Serum Institut, jf. § 13. For infektioner med tarmpatogene bakterier skal indberetning dog ske mindst én gang ugentligt.

§ 13. For okulo-genital klamydia og gonoré skal indberetningen omfatte følgende oplysninger:

1)   antal udførte analyser og antal positive fund,

2)   ved positive fund oplyses:

a)   patientens køn,

b)   patientens alder,

c)   prøvens art,

d)   prøvetagningsdato og

e)   rekvirent (hospitalsafdeling, praksis).

Stk. 2. For infektioner med tarmpatogene bakterier skal indberetningen ske for hver episode (én type tarmpatogen bakterie isoleret fra én patient) og omfatte:

1)   arten af den tarmpatogene bakterie (både almindeligt kendte tarmpatogene bakterier så som S almonella species, Campylobacter jejuni/coli , Yersinia enterocolitica , Shigella species, Vibrio cholerae, diaréfremkaldende E. coli og andre bakterier, som af den diagnostiske afdeling skønnes at kunne have forårsaget tarmsygdom),

2)   patientens CPR-nummer,

3)   prøvens art,

4)   dato for prøvens modtagelse i det diagnostiske laboratorium,

5)   rekvirent,

6)   udlandsrejse med hjemkomst senest en uge før sygdomsdebut (såfremt oplysningerne er tilgængelige for det diagnostiske laboratorium).

Stk. 3. For listeriose skal indberetningen omfatte:

1)   patientens CPR-nummer,

2)   prøvens art,

3)   prøvetagningsdato,

4)   rekvirent.

Stk. 4. For malaria skal indberetningen omfatte:

1)   antal positive fund for hver enkelt plasmodieart (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae og Plasmodium ovale),

2)   prøvetagningstidspunkt (uge),

3)   formodet smitteland.

Laboratorieanmeldelse af hiv-undersøgelser

§ 14. Laboratorier, der udfører de indledende undersøgelser for hiv-antistof (primær ELISA-undersøgelse) skal foretage månedlige indberetninger af antal positive og negative undersøgelsesresultater.

Stk. 2. Indberetningen skal ske i summarisk form til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling, ved anvendelse af Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-1.

§ 15. Laboratorier, der udfører konfirmatoriske hiv-undersøgelser, skal ved fund af anti-hiv positive prøver sende et indberetningsskema (Sundhedsstyrelsens formular nr. 4001-3) til den læge, der skal give den undersøgte person resultatet af anti-hiv-undersøgelsen, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 2. Kopi af indberetningsskemaet skal af laboratoriet sendes til Statens Serum Institut.

Blodbankers indberetning af visse virusmarkører

§ 16. Blodbanker, der undersøger donorblod for HIV-antistoffer, HBsAg og anti-HCV, skal månedligt indsende indberetninger til Statens Serum Institut, epidemiologisk afdeling.

§ 17. Indberetningerne skal omfatte det totale antal undersøgte bloddonorer.

Stk. 2. For undersøgelser for hiv skal indberetningen omfatte:

1)   antal positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse,

2)   for positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse angives:

a)   kodenummer,

b)   køn,

c)   fødselsår,

d)   angivelse af, hvilket sygehus/afdeling donor er henvist til,

e)   eventuel risikofaktor for hiv-infektion,

f)   angivelse af, om donor tidligere har givet blod,

g)   hvis donor tidligere har givet blod, foretages look-back analyse, og resultatet heraf indberettes særskilt til epidemiologisk afdeling.

Stk. 3. For undersøgelser for HBsAg og anti-HCV skal indberetningerne omfatte:

1)   antal positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse,

2)   for positive sera efter konfirmatorisk undersøgelse angives:

a)   kodenummer,

b)   køn,

c)   fødselsår,

d)   eventuel risikofaktor for smitte,

e)   angivelse af, om donor tidligere har givet blod (antal gange),

f)   hvis donor tidligere har givet blod, angives, om nogle af de tidligere donationer er givet, efter screening for den pågældende markør blev iværksat samt angivelse af dato for den sidste screeningsnegative donation.

Kapitel 5

Ikrafttræden mv.

§ 18. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv. og en vejledning af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC).

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1012 af 14. december 1993.

Sundhedsstyrelsen, den 14. april 2000

Einar Krag

/Lene Skak-Iversen