Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om embedslægeinstitutioner m.v., lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og lov om udøvelse af lægegerning

(Overførelse af Stadslægeembedet i Københavns Kommune til staten m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 381 af 13. juni 1973 om embedslægeinstitutioner m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»For Københavns og Frederiksberg Kommuner oprettes en fælles embedslægeinstitution.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Sundhedsministeren bemyndiges til at bestemme, at én embedslægeinstitution delvis kan varetage embedslægefunktionen i flere amtsrådskredse.

Stk. 4. Reglerne i denne lov om amtsrådskredse gælder tillige for Københavns og Frederiksberg Kommuner.«

3. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Staten tilbyder de tjenestemænd, der på overførselstidspunktet er ansat ved Stadslægeembedet i Københavns Kommune til løsning af embedslægeopgaver, ansættelse fra dette tidspunkt som statstjenestemænd i tilsvarende stillinger med henblik på indtil videre at varetage opgaverne i Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Ansættelsen tilbydes på de vilkår, der gælder for tjenestemænd i staten, dog således, at der ikke herved sker en forringelse af de pågældendes hidtidige løn- og andre ansættelsesvilkår. Staten og Københavns kommunalbestyrelse aftaler nærmere, hvilke tjenestemænd der er omfattet af ovenstående.

Stk. 2. Hvis en kommunal tjenestemand, der har fået tilbudt ansættelse i henhold til stk. 1, ikke ønsker ansættelse som statstjenestemand, opretholdes den kommunale ansættelse og de herfor gældende vilkår under tjenestemandens udførelse af de opgaver, der er henlagt til den tilbudte statslige stilling.

Stk. 3. En tjenestemand, som i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse under udførelse af de opgaver, der er henlagt til den tilbudte statslige stilling, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension på grund af den opgaveomlægning, der sker i forbindelse med oprettelsen af Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Tjenestemanden har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne opgaveomlægning.

Stk. 4. En tjenestemand, som vælger at opretholde den kommunale ansættelse, kan senest 5 år efter det i stk. 1 nævnte tidspunkt søge overgang til ansættelse som statstjenestemand på vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Staten refunderer Københavns Kommune udgifterne til løn til de kommunale tjenestemænd, der i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse, så længe de udfører arbejde for staten.

Stk. 6. Hvis staten ikke længere har behov for beskæftigelse af en tjenestemand, som har valgt at opretholde den kommunale ansættelse, kan staten efter forudgående varsling af Københavns Kommune bringe tjenestemandens arbejdsforhold til staten til ophør med det for tjenestemanden gældende opsigelsesvarsel.

Stk. 7. Staten afholder eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge og udbetaler pension til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 1 og 4 overgår til ansættelse som statstjenestemænd. Kommunen refunderer staten den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til tjenestemandens pensionsalder ved overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 8. Staten refunderer Københavns Kommune eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse, og hvis tjeneste i staten senere bringes til ophør efter stk. 6.

Stk. 9. Københavns Kommune udbetaler pensionen til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse. Staten refunderer kommunen den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til den pensionsalder, tjenestemanden har optjent efter overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 10. Den endelige administrative afgørelse af tvivlsspørgsmål efter stk. 1-9 træffes af finansministeren efter forhandling med de involverede parter.

Stk. 11. Sundhedsministeren og Københavns Kommune aftaler nærmere, hvilket personale ved Stadslægeembedet i København der ud over de i stk. 1 nævnte tjenestemænd på overførselstidspunktet skal tilbydes ansættelse i staten, samt hvilke driftsmidler og eventuelle ejendomme vedrørende Stadslægeembedets embedslægeopgaver der samtidig skal overføres til staten.«

4. § 6, stk. 2, ophæves.

5. I § 8, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser«: »eller Hovedstadens Sygehusfællesskab«.

6. § 9, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som ændret ved lov nr. 139 af 2. marts 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, ændres »stadslægen« til: »en embedslæge udpeget af embedslægeinstitutionen«.

§ 3

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 396 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 5 d, stk. 1, udgår »(i København stadslægen)«.

§ 4

Sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen