Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring

(Adgang til tilskud til ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret senest ved lov nr. 1118 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 7 d ophæves.

2. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om og vilkår for, at den offentlige sygesikring til personer, der har ret til ydelser efter loven, yder tilskud til

1) varer efter loven, der købes i et andet EU-/EØS-land, og

2) tjenesteydelser efter loven, der leveres i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan endvidere fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre anvendelsen af en aftale indgået mellem Fællesskabet og et andet land om forhold omfattet af stk. 1.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen