Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed

(Ophævelse af forbudet mod at yde apotekere rabat)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved § 31 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, § 1 i lov nr. 1228 af 27. december 1996, § 6 i lov nr. 224 af 25. marts 1997 og lov nr. 1042 af 23. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 1 a ophæves.

2. I § 72, stk. 1, nr. 3, ændres »i medfør af loven,« til: »i medfør af loven, eller«.

3. I § 72, stk. 1, nr. 4, ændres », eller« til: ».«.

4. § 72, stk. 1, nr. 5, ophæves.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Den i aftalen mellem Danmarks Apotekerforening og Sundhedsministeriet om fastsættelse af apotekernes bruttoavance for 2000 og 2001 fastsatte bruttoavance for 2000 og 2001 reduceres for 2000 med 8,1 mio. kr. og for 2001 med 33,4 mio. kr.

    Stk. 3. Afviger det beløb, apotekerne modtager i rabatter i regnskabsårene 2000 og 2001, fra henholdsvis 16,2 mio. kr. og 66,8 mio. kr., reguleres bruttoavancen for det følgende år med halvdelen af afvigelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen