Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

 

I medfør af § 1 i lov nr. 1137 af 22. december 1993 om sundhedspersonalets videreuddannelse m.v. og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formål og funktionsområde

§ 1. Formålet med specialuddannelsen er, at sygeplejersken udvider sin faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i infektionshygiejne.

§ 2. Funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i infektionshygiejne omfatter:

1) Klinisk infektionshygiejnisk sygepleje.

2) Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning.

3) Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Kapitel 2

Uddannelsesansvar og uddannelsesstruktur

§ 3. Amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab kan enkeltvis eller i fællesskab tilrettelægge specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejnisk sygepleje og fastsætte en uddannelsesordning herfor. Uddannelsesordningen skal godkendes af Sundhedsstyrelsen.

    Stk. 2. Udgifterne ved gennemførelse af specialuddannelsen efter stk. 1 afholdes af amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

    Stk. 3. Amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab nedsætter enkeltvis eller i fællesskab regionale specialuddannelsesråd med ansvar for, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte uddannelsesordning.

    Stk. 4. Specialuddannelsesrådet består af sagkyndige i infektionshygiejne og klinisk mikrobiologi, repræsentanter fra ledelser af aftagerinstitutionerne samt den til kursusafviklingen tilknyttede daglige leder, der skal være sygeplejerske med kendskab til specialområdet.

§ 4. Specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne varer 30 uger, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Specialuddannelsesrådene kan efter nærmere bestemmelse i forening fritage sygeplejersker med dokumentation for gennemgåede uddannelsesforløb for dele af specialuddannelsen.

    Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for specialuddannelsen.

Kapitel 3

Adgangsbetingelser

§ 5. Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der har

1) dansk autorisation som sygeplejerske,

2) mindst 2 års klinisk erfaring fra ansættelse i sygehusafdeling(er),

3) mindst 1 års videregående uddannelse indenfor sygeplejen efter sygeplejerskeuddannelsen og

4) erfaring fra ledelse eller undervisning.

    Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra adgangsbetingelserne i stk. 1, når særlige forhold begrunder dette.

Kapitel 4

Bedømmelse m.v.

§ 6. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om bedømmelse, censur og klageadgang.

§ 7. Den, der har gennemført specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejnisk sygepleje, gives betegnelsen specialuddannet sygeplejerske i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejerske).

    Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen udsteder et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis for uddannelsens gennemførelse.

§ 8. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af specialuddannelsen.

    Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan som tilsynsmyndighed anmode de regionale specialuddannelsesråd om indberetninger om uddannelsesvirksomheden.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2000.

Sundhedsministeriet, den 28. juni 2000

Sonja Mikkelsen

/John Erik Pedersen