Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udlevering af lægemidler i forsyningsmæssige nødsituationer samt under krise og krig

 

I medfør af § 38, stk. 1, § 42, stk. 1, § 43, § 44 og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 224 af 25. marts 1997, § 6, stk. 2, og § 44, stk. 2, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995, og § 28, stk. 2, i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder i forsyningsmæssige nødsituationer samt under krise eller krig. Bestemmelserne gælder forud for eventuelle modstridende bestemmelser fastsat i medfør af ovennævnte regler.

    Stk. 2. Hvis en af de i stk. 1 omtalte situationer indtræder, vil apotekerne modtage meddelelse herom fra Lægemiddelstyrelsen.

    Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 2-4 gælder ikke for udlevering af lægemidler til sygehuse og lignende eller til brug i receptudstederens praksis, herunder lægevagtkørsel.

    Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for veterinære lægemidler.

§ 2. Apotekerne må, uanset den af receptudstederen ordinerede mængde, kun udlevere receptpligtige lægemidler i en mængde svarende til 14 dages forbrug. Hvis et lægemiddel på grund af lægemiddelform, varierende indhold af aktive stoffer i de enkelte doser e.l. ikke hensigtsmæssigt kan udleveres til 14 dages forbrug, skal apoteket i stedet udlevere den mindst mulige mængde svarende til mere end 14 dages forbrug. Forbruget beregnes ud fra den på recepten angivne dosering.

    Stk. 2. Apotekerne kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde ompakke større lægemiddelpakninger til mindre pakninger. De mindre pakninger skal emballeres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om forbrugerpakninger af magistrelle lægemidler eller på anden hensigtsmæssig måde. Pakningerne skal forsynes med en kopi af indlægssedlen, hvis dette er muligt, og mærkes med følgende oplysninger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om mærkning af og indlægssedler til lægemidler: Lægemidlets navn, lægemiddelform, styrke, indholdsmængde, eventuel brugsanvisning og eventuelle advarsler. Brugsanvisning og advarsler kan udelades, hvis oplysningerne findes i en indlægsseddel, der er vedlagt pakningen.

    Stk. 3. Ompakning af lægemidler skal foretages forsvarligt og omhyggeligt.

    Stk. 4. Registerprisen på ompakkede lægemidler beregnes forholdsmæssigt ud fra den oprindelige paknings pris.

§ 3. Apotekerne kan begrænse udleveringen af et ikke receptpligtigt lægemiddel til den mindste pakning, de har på lager, eller en mængde svarende til 14 dages forbrug. Forbruget beregnes ud fra den på pakningen angivne dosering.

    Stk. 2. Apotekerne kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde ompakke større lægemiddelpakninger til mindre pakninger efter de i § 2, stk. 2-4, nævnte regler. Pakningerne skal endvidere forsynes med oplysning om indikationsområde og normaldosering.

    Stk. 3. Apotekerne kan nægte at udlevere et ikke receptpligtigt lægemiddel, hvis den, der ønsker lægemidlet udleveret, ikke skønnes at have et aktuelt behov for lægemidlet.

§ 4. De i bilag 1 nævnte lægemidler må, selvom de ikke er receptpligtige, kun udleveres efter recept. Lægemidlerne er omfattet af § 2 og § 5.

§ 5. Apotekerne kan udlevere et lægemiddel, der er synonymt med det ordinerede lægemiddel, hvis det ordinerede lægemiddel ikke er på lager.

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder § 2 eller § 4.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2000.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 652 af 11. juli 1994 om udlevering af lægemidler i forsyningsmæssige nødsituationer samt under krise og krig ophæves.

Lægemiddelstyrelsen, den 30. august 2000

Jytte Lyngvig

/Mogens Bjørnbak-Hansen


Bilag 1

Fortegnelse over lægemidler, der i henhold til § 4 kun må udleveres efter recept, selvom de ikke er receptpligtige

Aktivt indholdsstof

Lægemiddel (handelsnavn)

Glycerylnitrat

Buccard

 

Discotrine

 

Glytrin

 

Nitroglycerin »DAK«

 

Nitrolingual

 

Nitromex

 

Nitrong

 

Transiderm-Nitro

   

Isosorbiddinitrat

Cardopax

 

Cardopax Retard

 

Iso Mack

 

Iso Mack Retard

   

Isosorbidmononitrat

Imdur

 

Isodur

 

Isomonit

   

Kaliumchlorid

Kaleorid

 

Kaliumklorid »PS«

 

Kaliumklorid Duretter

   

Methenamin

Geasalol

 

Haiprex

   

Multienzymer (lipase, protease etc.)

Pancrease

 

Pancrease Microtabs 10

 

Pancrease Microtabs 25

 

Pankreatin Rosco

 

Pankreon

 

Pankreon Forte

   

Pyrvinium

Vanquin