Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om embedslægeinstitutioner m.v., lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og lov om udøvelse af lægegerning

(Overførsel af Stadslægeembedet i Københavns Kommune til staten m.v.)

 

I medfør af § 4 i lov nr. 345 af 17. maj 2000 om ændring af lov om embedslægeinstitutioner m.v., lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og lov om udøvelse af lægegerning bestemmes, at loven træder i kraft den 1. oktober 2000.

Sundhedsministeriet, den 20. september 2000

Sonja Mikkelsen

/Steen Loiborg