Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Indledende bestemmelser
  Kapitel 2Konventionen om overførelse af domfældte
  Kapitel 3Den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger
  Kapitel 3 aFN-konventionen imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer og den europæiske konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold
  Kapitel 4Fælles regler om behandlingen af sager om fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i Danmark efter kap 2- 3 a
  Kapitel 5Almindelige bestemmelser
  Kapitel 6Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.

 

Herved bekendtgøres lov nr. 323 af 4. juni 1986 om international fuldbyrdelse af straf m.v. med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 291 af 24. april 1996, § 2 i lov nr. 280 af 25. april 2001, § 5 i lov nr. 258 af 8. maj 2002 og § 61 i lov nr. 1434 af 22. december 2004.

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Efter reglerne i denne lov kan udenlandske afgørelser om straf m.v. fuldbyrdes her i landet og danske afgørelser om straf m.v. fuldbyrdes i udlandet.

Stk. 2. Med hensyn til afgørelser, der er omfattet af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., skal den hidtidige lov dog fortsat anvendes i forhold til disse lande.

Stk. 3. Lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union finder dog anvendelse i forhold til afgørelser, der kan fuldbyrdes efter reglerne deri.

Kapitel 2

Konventionen om overførelse af domfældte

§ 2. Afgørelser, som er omfattet af konventionen om overførelse af domfældte og tillægsprotokollen hertil, jf. bilag 1 og bilag 1 a til denne lov, kan fuldbyrdes efter konventionens og protokollens regler.

Stk. 2. Afgørelse om samtykke efter konventionens art. 3, stk. 1, litra f, træffes af justitsministeren.

§ 3. Begrebet ”statsborger” i konventionens art. 3, stk. 1, litra a, og stk. 3, bestemmes for Danmarks vedkommende som personer, som har dansk indfødsret, eller som har fast bopæl her i riget.

Stk. 2. Fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i Danmark sker efter reglerne i konventionens art. 11 om omsætning af straffen. Afgørelsen om omsætning træffes ved dom.

Stk. 3. Justitsministeren kan, hvis det ellers ikke vil være muligt at få en domfældt overført hertil, bestemme, at fuldbyrdelse af den udenlandske afgørelse skal ske efter reglerne i konventionens art. 10 om fortsat fuldbyrdelse. Der skal ske tilpasning af sanktionen i overensstemmelse med art. 10, stk. 2. Afgørelsen om tilpasning træffes ved dom.

Kapitel 3

Den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger

§ 4. Afgørelser, som er omfattet af den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger, jfr. bilag 2 til denne lov, kan fuldbyrdes efter reglerne i konventionens afsnit II, jfr. afsnit I.

§ 5. Retsplejelovens regler om udenretlig vedtagelse af bøde eller konfiskation finder tilsvarende anvendelse ved fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser om bøde eller konfiskation, jfr. konventionens art. 37.

Stk. 2. Afgørelse i henhold til konventionens art. 39, stk. 2, træffes ved kendelse.

Stk. 3. Der kan ikke her i landet fastsættes forvandlingsstraf for en udenlandsk bøde, jfr. konventionens art. 48.

Kapitel 3 a

FN-konventionen imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer og den europæiske konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold

§ 5 a. Afgørelser om konfiskation, som er omfattet af FN-konventionen imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer eller den europæiske konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold, jf. bilag 3 og 4 til denne lov, kan fuldbyrdes efter reglerne i kapitel 3, når konventionens betingelser er opfyldt.

Kapitel 4

Fælles regler om behandlingen af sager om fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i Danmark efter kap 2- 3 a

§ 6. Sager, som skal afgøres af en domstol her i landet, indbringes af anklagemyndigheden for byretten på det sted, hvor den pågældende bor. Har den pågældende ikke bopæl her i landet, bestemmer justitsministeren, hvilken byret der skal behandle sagen.

§ 7. I det omfang den pågældende konvention og denne lov ikke indeholder modstående regler, gælder retsplejelovens regler om straffesagers behandling for retten.

Stk. 2. Behandlingen af sager, der ikke er omfattet af art. 25, stk. 1, eller art. 26, stk. 1, i den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger, sker uden udfærdigelse af anklageskrift og uden medvirken af domsmænd.

Stk. 3. Der beskikkes en forsvarer for den sigtede. Angår sagen fuldbyrdelse af en udenlandsk bøde eller en sanktion som anført i bilag III til konventionen om straffedommes internationale retsvirkninger, beskikkes forsvarer dog kun, såfremt den pågældende fremsætter begæring herom.

§ 8. Angår sagen fuldbyrdelse af en udenlandsk afgørelse om frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, kan retten med henblik på at sikre den pågældendes tilstedeværelse og muligheden for, at straffen umiddelbart kan fuldbyrdes, træffe bestemmelse om, at den pågældende skal varetægtsfængsles.

Kapitel 5

Almindelige bestemmelser

§ 9. Justitsministeren kan på grundlag af en overenskomst med en anden stat, der kan indeholde fravigelser fra den pågældende konvention, jfr. dog § 11, fastsætte, at lovens kapitler 2 og 4 eller 3-4 også skal anvendes i forholdet mellem Danmark og denne stat.

§ 10. Gælder der i forhold til en anden stat ikke nogen af de i kapitel 2- 3 a nævnte konventioner eller af de i § 9 nævnte overenskomster, kan justitsministeren, når humanitære eller andre særlige hensyn taler derfor, bestemme, at straf m.v., som er pålagt i den anden stat, kan fuldbyrdes her i landet.

Stk. 2. Fuldbyrdelsen skal ske efter danske regler og må ikke medføre skærpelse af domfældtes strafferetlige situation.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser, i hvilket omfang bestemmelserne i denne lovs kapitler 2 og 4 eller 3-4 og de heri nævnte konventioner skal fraviges, jfr. dog § 11.

Stk. 4. I nødvendigt omfang kan justitsministeren i forbindelse med en aftale som nævnt i stk. 1 indgå på, at der på tilsvarende betingelser kan ske fuldbyrdelse i en anden stat af straf m.v., der er fastsat her i landet vedrørende personer, der er hjemmehørende i den anden stat.

§ 11. Kan fuldbyrdelse i de i §§ 9-10 nævnte tilfælde ikke ske efter bestemmelserne i kapitel 5 i den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger eller efter reglerne om omsætning af retsfølgen i art. 11 i konventionen om overførsel af domfældte, skal reglerne om tilpasning af sanktionen i art. 10, stk. 2, i den sidstnævnte konvention dog anvendes. Afgørelsen om tilpasning træffes ved dom.

§ 12. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om vejledning af udenlandske domfældte om mulighederne for fuldbyrdelse af straf m.v. i hjemlandet.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte yderligere bestemmelser til gennemførelse af de i kapitel 2-3 a nævnte konventioner, de i § 9 nævnte overenskomster samt reglerne i denne lov.

§ 12 a. En person, der er frihedsberøvet i udlandet som led i fuldbyrdelse af en straf m.v. idømt her i landet, og som har meddelt samtykke hertil, kan overføres til Danmark for at være til stede ved en fornyet behandling af sagen. Retsplejelovens § 191 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 522 af 23. december 1970 om fuldbyrdelse af europæiske straffedomme.

§ 14. Bestemmelserne i kapitel 2 finder anvendelse, selv om den pågældende afgørelse er truffet, før konventionen om overførelse af domfældte er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede stat.

Stk. 2. Kapitel 3 finder kun anvendelse på afgørelser, der er truffet efter, at den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede stat. Justitsministeren kan dog på grundlag af overenskomst med vedkommende stat bestemme, at bestemmelserne også skal anvendes på tidligere afgørelser.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 291 af 24. april 1996 (International strafferet) 1)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. § 1 og § 2 træder i kraft den 1. august 1996. § 3 og § 4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning for sager om udlevering, hvori der ved lovens ikrafttræden ikke er truffet afgørelse af justitsministeren.

Stk. 3. § 2 finder kun anvendelse på afgørelser, der er truffet efter, at FN-konventionen imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer eller den europæiske konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede stat. Justitsministeren kan dog på grundlag af overenskomst med vedkommende stat bestemme, at bestemmelserne også skal anvendes på afgørelser, der er truffet tidligere.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. §§ 1-3 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 280 af 25. april 2001 (Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om styrkelse af beskytelsen mod falskmønteri, 1. tillægsprotokol til den europæiske konvention om overførelse af domfældte og FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbombninger samt ændringer som følge af afskaffelsen af hæftestraffen m.v.) 2)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2001.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, og §§ 6-8 træder dog først i kraft den 1. juli 2001.

§ 12

Stk. 1. § 2, stk. 1, i lov om international fuldbyrdelse af straf som affattet ved denne lovs § 2 finder anvendelse, selv om den pågældende afgørelse er truffet, før tillægsprotokollen til den europæiske konvention om overførelse af domfældte er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede stat.

Stk. 2. (Udelades).

§ 13

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 1-4, 6, 7 og 10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 2-4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 258 af 8. maj 2002 (Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold) 3)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 1, 3 og 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 3, stk. 2, og § 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1434 af 22. december 2004 (Lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union) 4)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 62. Loven træder i kraft den 1. januar 2005. Loven finder anvendelse på anmodninger om fuldbyrdelse, der fremsættes efter lovens ikrafttræden.

§ 63. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Justitsministeriet, den 18. juli 2005

Lene Espersen

/Anne Kristine Axelsson

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører kap. 3 a, overskriften til kap. 4, § 10, stk. 1, og § 12, stk. 2.

2) Lovændringen vedrører § 2, stk.1.

3) Lovændringen vedrører § 12 a.

4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 3