Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring

(Midlertidig ophævelse af regler om ydelse af medicintilskud til patienter efter europæiske gennemsnitspriser og indførelse af midlertidige regler om prisfastsættelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret ved lov nr. 1045 af 23. december 1998, lov nr. 1118 af 29. december 1999, lov nr. 467 af 31. maj 2000 og lov nr. 469 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. dog § 7 g, stk. 5«.

2. I § 7, stk. 1, 3. pkt., udgår », jf. dog § 7 g, stk. 5«.

3. I § 7 b, stk. 2, 1. pkt., udgår »og i europæiske gennemsnitspriser, jf. § 7 g, stk. 4«.

4. I § 7 b indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Afviger de tilskud, der er ydet til en person i løbet af en periode på ét år fra de tilskud, som retmæssigt skulle have været ydet i medfør af §§ 7 b og 7 c, reguleres der herfor i den følgende periode.«

5. § 7 g, stk. 4-6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 4.

6. § 7 i ophæves.

7. Efter § 7 i indsættes som ny paragraf:

»§ 7 j. Lægemiddelstyrelsen kan i tiden indtil den 25. juni 2001 ikke underrette apotekerne om forbrugerpriser på lægemidler, der har tilskud efter § 7, stk. 1 og 2, beregnet på baggrund af anmeldte apoteksindkøbspriser (AIP), der overstiger de pr. 17. november 2000 anmeldte apoteksindkøbspriser, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. For tilskudsberettigede lægemidler, hvor der ikke den 17. november 2000 er anmeldt en apoteksindkøbspris, kan Lægemiddelstyrelsen i tiden indtil den 25. juni 2001 ikke underrette apotekerne om forbrugerpriser, der er beregnet på grundlag af anmeldte apoteksindkøbspriser, der overstiger den apoteksindkøbspris, der er anmeldt første gang efter den 17. november 2000, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. De i stk. 1 og 2 omhandlede forbrugerpriser kan ikke beregnes på grundlag af apoteks-indkøbspriser, der overstiger gennemsnittet af de efter § 7 g, stk. 1 og 2, indberettede europæiske priser.

    Stk. 4. Den apoteksindkøbspris, der danner grundlag for forbrugerprisen efter stk. 1-3, udgør indkøbsprisen for apoteket.

    Stk. 5. Indehaveren af en markedsføringstilladelse til et lægemiddel kan undtagelsesvis ansøge Lægemiddelstyrelsen om at få ændret den apoteksindkøbspris, der danner grundlag for Lægemiddelstyrelsens beregning af forbrugerpriser, jf. stk. 1-3, hvis særlige grunde taler derfor. Ansøgningen skal angive de særlige grunde, hvorpå den indgives.

    Stk. 6. Lægemiddelstyrelsen behandler en ansøgning efter stk. 5 inden 30 dage efter indgivelse af ansøgningen. Lægemiddelstyrelsen kan kræve, at ansøgeren supplerer ansøgningen med yderligere oplysninger. I så tilfælde suspenderes fristen i 1. pkt., indtil de krævede oplysninger er modtaget.

    Stk. 7. Lægemiddelstyrelsens afgørelse efter stk. 5 kan indbringes for sundhedsministeren. Klagen har ikke opsættende virkning.«

§ 2

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som ændret ved lov nr. 1045 af 23. december 1998, lov nr. 1118 af 29. december 1999, lov nr. 467 af 31. maj 2000 og lov nr. 469 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Lægemiddelstyrelsen«: », jf. dog § 7 g, stk. 5«.

2. I § 7, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »fortsat behandling med lægemidlet«: », jf. dog § 7 g, stk. 5«.

3. I § 7 b, stk. 2, 1. pkt., indføjes efter »opgjort i referencepriser, jf. § 7 e«: »og i europæiske gennemsnitspriser, jf. § 7 g, stk. 4«.

4. I § 7 g indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Hvis den apoteksindkøbspris, som i henhold til lægemiddellovens § 22 er anmeldt til Lægemiddelstyrelsen, er højere end gennemsnittet af de i stk. 1 og 2 nævnte priser, beregnes tilskud efter § 7 b og § 7 c, stk. 1, på grundlag af dette gennemsnit, ligesom gennemsnittet anvendes i beregningen af tilskud efter § 7 e.

Stk. 5. Hvis den apoteksindkøbspris, som i henhold til lægemiddellovens § 22 er anmeldt til Lægemiddelstyrelsen, er højere end gennemsnittet af de i stk. 1 og 2 nævnte priser i de øvrige nord- og mellemeuropæiske lande, suspenderes den offentlige sygesikrings tilskud til køb af lægemidlet. Suspensionen ophæves efter anmodning fra virksomheden, når den til Lægemiddelstyrelsen anmeldte apoteksindkøbspris ikke længere overstiger gennemsnittet.

Stk. 6. Ved de øvrige nord- og mellemeuropæiske lande forstås Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

5. Efter § 7 h indsættes:

»§ 7 i. Suspension af tilskuddet til et lægemiddel i medfør af § 7 g, stk. 5, offentliggøres i Specialitetstaksten.

Stk. 2. Inden tilskuddet til et lægemiddel suspenderes i medfør af § 7 g, stk. 5, skal Lægemiddelstyrelsen give den virksomhed, der markedsfører lægemidlet, lejlighed til at udtale sig. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte en frist på mindst 7 dage for virksomhedens afgivelse af en udtalelse.«

§ 3

Stk. 1. Bestemmelserne i denne lovs § 1, nr. 1-6, træder i kraft den 24. november 2000.

Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af bestemmelsen i § 7 j i lov om offentlig sygesikring som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7.

Stk. 3. § 2, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 31. maj 2000 ophæves.

    Stk. 4. § 2 i denne lov træder i kraft den 25. juni 2001.

    Stk. 5. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. november 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen