Den fulde tekst

Cirkulære om indberetning om straffesager mod
offentligt ansatte samt indberetning om straffesager
vedrørende seksuelt misbrug af børn mv. begået af
personer, der er ansat eller beskæftiget med børn

 

Indberetning om straffesager mod offentligt ansatte

§ 1. Politimesteren (Politidirektøren i København) indberetter straffesager mod personer, der er ansat i den offentlige forvaltning (jf. lov om offentlighed i forvaltningen § 1, stk. 1), samt for ansatte ved domstolene efter reglerne i §§ 2-6.

§ 2. Indberetning sker til Rigsadvokaten, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. For ansatte under Justitsministeriets område indberettes således:

1) Personale ved kriminalforsorgens tjenestesteder til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Juridisk personale ved politiet, anklagemyndigheden samt personale ved Justitsministeriets departement og styrelser til Justitsministeriet.

3) Politipersonale og andre ansatte i politiet og anklagemyndigheden til Rigspolitichefen, jf. herved Kundgørelse I, nr. 10, af 14. juli 1999 sammenholdt med forelæggelsesreglerne i Rigsadvokatens meddelelse nr. 3 af 20. marts 2002.

Stk. 3. For ansatte ved domstolene indberettes til Domstolsstyrelsen.

Stk. 4. For ansatte i forsvaret indberettes til Forsvarsministeriet. Dog skal indberetning om frakendelse eller administrativ inddragelse af førerretten til motorkøretøj ske til den motorforvaltende myndighed, jf. herved § 4, stk. 3. Indberetning vedrørende ansatte, som indgår i flybesætninger i Flyvevåbnet, Hærens Flyvetjeneste eller Søværnets Flyvetjeneste, skal i de i § 3, nr. 5, nævnte tilfælde indgives til Forsvarskommandoen.

Stk. 5. For ansatte i det statslige redningsberedskab indberettes frakendelse eller administrativ inddragelse af førerretten til Beredskabsstyrelsen, jf. § 4, stk. 3.

§ 3. Indberetning skal foretages, når der

1) rejses sigtelse for en overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven,

2) afsiges dom for overtrædelse af andre love, hvorved den pågældende idømmes højere straf end bøde,

3) sker administrativ inddragelse af førerretten i anledning af overtrædelse af færdselsloven,

4) sker ubetinget frakendelse af førerretten, eller betinget frakendelse af førerretten i forbindelse med tjenestekørsel, eller

5) indledes undersøgelse eller rejses sigtelse mod ansatte i forsvaret, som indgår i flybesætninger i Flyvevåbnet, Hærens Flyvetjeneste eller Søværnets Flyvetjeneste, for et strafbart forhold, hvis indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer er et led i gerningsindholdet .

Stk. 2. For juridisk personale under Justitsministeriets område samt ved domstolene skal der endvidere ske indberetning, når der sker betinget frakendelse af førerretten, eller hvis det i øvrigt er åbenbart, at sagen kan have betydning for ansættelsesmyndigheden.

§ 4. Indberetning om afgjorte sager sker ved indsendelse af dom, bødeforelæg eller anden administrativ afgørelse. Indberetning om sager, der endnu ikke er afgjort, sker i almindelighed ved indsendelse af forholdsbeskrivelse samt genpart af eventuelt anklageskrift, retsmødebegæring og retsbogsudskrift.

Stk. 2. Indberetningen skal være ledsaget af oplysninger om den pågældendes ansættelsesforhold, herunder arbejdsfunktion, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og ansættelsesmyndighed.

Stk. 3. For ansatte i forsvaret eller det statslige redningsberedskab kan indberetning om frakendelse eller administrativ inddragelse af førerretten begrænses til indsendelse af en af Forsvarsministeriet udarbejdet blanket, udfyldt med de nødvendige oplysninger.

Stk. 4. I følgende tilfælde vedlægges genpart af relevante politirapporter:

1) når der rejses sigtelse mod en person, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har direkte kontakt med børn under 15 år, for overtrædelse af straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år, og

2) når der rejses sigtelse mod en person, der er ansat ved et fængsel, en institution for børn og unge, et sygehus, en institution for psykisk syge, en institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende, for overtrædelse af straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden eller kapitel 25 om forbrydelser mod liv og legeme.

Stk. 5. Sker der senere anholdelse eller fængsling, eller rejses tiltale, foretages supplerende indberetning herom.

§ 5. Har politiet foretaget indberetning om sager, der endnu ikke er afgjort, skal der ligeledes ske underretning om sagens udfald, herunder om udfaldet af en eventuel ankesag. Underretning sker ved indsendelse af domsudskrift, bødeforelæg eller anden administrativ afgørelse.

Stk. 2. Kæres rettens afgørelse om varetægtsfængsling, jf. § 4, stk. 5, foretages underretning herom samt om kæremålets udfald.

§ 6. På grundlag af de indberetninger, der indsendes til Rigsadvokaten, underretter denne vedkommende ansættelsesmyndighed om sagen, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsesmyndigheden i relation til den pågældendes ansættelsesforhold, og de hensyn, som taler for at underrette ansættelsesmyndigheden, klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår.

Indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn mv.

§ 7. Politiet indberetter til Rigsadvokaten straffesager mod personer, der som led i ansættelse eller beskæftigelse uden for den offentlige forvaltning har direkte kontakt med børn under 15 år, når der rejses sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225 og § 235 samt for overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

§ 8. Indberetning efter § 7 om afgjorte sager sker ved indsendelse af dom, bødeforelæg eller anden administrativ afgørelse samt genpart af relevante politirapporter. Indberetning om sager, der endnu ikke er afgjort, sker i almindelighed ved indsendelse af forholdsbeskrivelse samt genpart af eventuelt anklageskrift, retsmødebegæring, retsbogsudskrift og relevante politirapporter.

Stk. 2. Indberetningen skal være ledsaget af oplysninger om den pågældendes ansættelsesforhold, herunder arbejdsfunktion, stillingsbetegnelse, ansættelsessted og arbejdsgiver. Tilsvarende oplysninger skal ledsage en indberetning, der er begrundet i den pågældendes bibeskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse.

Stk. 3. Sker der senere anholdelse eller fængsling, eller rejses tiltale, foretages supplerende indberetning herom. § 5 finder tilsvarende anvendelse, når politiet i medfør af § 7 har foretaget indberetning om sager, der endnu ikke er afgjort.

§ 9. På grundlag af de indberetninger, der indsendes til Rigsadvokaten, underretter denne vedkommende arbejdsgiver eller lignende om sagen, når kendskab til sagen må antages at være af væsentlig betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen, og de hensyn, som taler for at underrette arbejdsgiveren, klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår.

Stk. 2. I forbindelse med Rigsadvokatens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at der pålægges tavshedspligt med hensyn til oplysningerne, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 3, og at uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.

Ikrafttræden

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 1. august 2005.

Stk. 2. Justitsministeriets cirkulære nr. 36 af 18. februar 1966 angående indberetning om straffesager mod personer ansat under staten m.m. og Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 25. september 1987 om indberetning af straffesager mod personalet ved kriminalforsorgens tjenestesteder ophæves.

Justitsministeriet, den 29. juli 2005

Lene Espersen

/Mette Lyster Knudsen