Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tandpleje m.v.

(Amtstandpleje m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tandpleje m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»Kommunal tandpleje«.

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Kommunen yder støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede tandskader (skader på tænder, mund eller kæber).

    Stk. 2. De nærmere regler for støtte i henhold til stk. 1 fastsættes af sundhedsministeren.«

3. Efter § 6 indsættes i kapitel 1:

»Amtskommunal tandpleje.

§ 6 a. Amtsrådet skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til personer, der på grund af sindslidelser eller psykisk udviklingshæmning ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

    Stk. 2. Amtsrådet kan beslutte, at personer, der modtager et særligt amtstandplejetilbud, selv skal betale en del af udgiften. Amtsrådet kan dog maksimalt afkræve patienten en årlig betalingstakst på 1.300 kr. Børn og unge under 18 år skal have adgang til vederlagsfri amtstandpleje.

§ 6 b. Amtsrådet skal tilbyde børn og unge under 18 år med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse, et specialiseret tandplejetilbud. Herudover skal amtsrådet tilbyde højt specialiseret behandling til de børn og unge, der har behov for det.

    Stk. 2. Det særlige tandplejetilbud skal tilrettelægges i samarbejde med den kommunale børne- og ungdomstandpleje, der har ansvaret for den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år, jf. § 2, stk. 1.

    Stk. 3. Amtsrådet skal til børn og unge, der er omfattet af stk. 1, tilbyde vederlagsfri specialbehandling efter det fyldte 18 år, indtil fysisk modenhed muliggør, at den pågældende behandling kan færdiggøres. Amtsrådet kan beslutte at indgå aftale med privat tandlægepraksis eller den kommunale tandpleje om varetagelse af opgaver, der kan løses af disse.

§ 6 c. Amtsrådet skal tilbyde højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og handicap, hos hvem den tilgrundliggende tilstand giver anledning til specielle problemer i tænder, mund eller kæber.

§ 6 d. Amtsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

    Stk. 2. Amtsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.

    Stk. 3. For personer, der modtager tilskud til det særlige tandplejetilbud efter stk. 1 og 2, vil den årlige egenbetaling i sygesikringstandplejen maksimalt kunne udgøre 1.300 kr. årligt. De nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper fastsættes af sundhedsministeren.

§ 6 e. Regler om omfanget af og kravene til den amtskommunale tandpleje, jf. §§ 6 a, 6 b og 6 c, fastsættes af sundhedsministeren.

§ 6 f. Den offentlige sygesikring yder tilskud til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring til personer, som ikke modtager tandpleje efter § 6 a.

    Stk. 2. Tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der efter § 6 b, stk. 3, modtager et odontologisk specialtilbud efter det fyldte 18 år, ydes efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.«

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Koordination, finansiering, forsøg m.v.«

5. I § 8 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Amtsrådet nedsætter et koordinationsudvalg, der bl.a. skal sikre hensigtsmæssig visitation og koordinering mellem den kommunale tandpleje, sygesikringstandplejen og amtstandplejen.

    Stk. 3. Koordinationsudvalget skal endvidere sikre, at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem børne- og ungdomstandplejen og sygesikringstandplejen, samt medvirke til at fastholde de unge i en regelmæssig tandplejeadfærd.

    Stk. 4. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler vedrørende koordination.«

6. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Udgifter til tandpleje i henhold til § 4 a afholdes af kommunerne.

§ 12 b. Udgifter til tandpleje i henhold til §§ 6 a, 6 b, 6 c og 6 d afholdes af amtskommunerne.«

§ 2

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 97, stk. 4, udgår »tandproteser«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001. § 6 a har dog først virkning fra den 1. januar 2002.

    Stk. 2. I en periode på 5 år fra lovens ikrafttræden vil personer over 18 år, der før lovens ikrafttræden var berettiget til tandprotese i henhold til lov om social service § 97, være berettiget til et specialiseret tandplejetilbud efter § 6 b, stk. 3.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen