Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende

(Forbud mod rygning for elever i folkeskolen og ungdomsskolen, ungdomskostskoler og for børn i dag- og klubtilbud, fritidsklubber, døgninstitutioner m.v. og indførelse af regler om rygning i dag- og klubtilbud, døgninstitutioner m.v. for unge samt indførelse af rygepolitik på selvejende uddannelsesinstitutioner)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes i kapitel 2:

»§ 2 a. På folkeskolers, kommunale ungdomsskolers og ungdomskostskolers område er tobaksrygning ikke tilladt for elever ved disse skoleformer samt børn i skolefritidsordninger.

    Stk. 2. For personer, der ikke er omfattet af stk. 1, kan tobaksrygning i folkeskolers, kommunale ungdomsskolers og ungdomskostskolers almindelige åbningstid tillades i lokaler på skolen, hvor andre ikke ufrivilligt udsættes for passiv rygning, forudsat at lokalerne ikke er bestemt til at blive benyttet af de elever m.fl., der er omfattet af stk. 1.

    Stk. 3. Såfremt lokaler på en folkeskole, en kommunal ungdomsskole eller en ungdomskostskole uden for skolens almindelige åbningstid benyttes til andre formål end skolefritidsordning og undervisning af skolens elever, kan tobaksrygning for personer, der ikke er omfattet af stk. 1, tillades i lokaler ud over de i stk. 2 nævnte.

    Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for lokaler bestemt til overnatning. For sådanne lokaler gælder i stedet § 2.

§ 2 b. Tobaksrygning er ikke tilladt for børn i kommunale dag- og klubtilbud, døgninstitutioner og lignende institutioner for børn, hvor den største del af børnene er i 13-14-års-alderen og nedefter.

    Stk. 2. For andre personer kan tobaksrygning i de i stk. 1 nævnte institutioner og lignende tillades af kommunalbestyrelsen og amtsrådet i lokaler, hvor andre ikke ufrivilligt udsættes for passiv rygning, og som ikke er bestemt til at blive benyttet af børnene.

    Stk. 3. Tobaksrygning kan af kommunalbestyrelsen og amtsrådet tillades i kommunale dag- og klubtilbud, døgninstitutioner og lignende institutioner for unge i 15-16-års-alderen og opefter i særskilte lokaler, hvor andre ikke ufrivilligt udsættes for passiv rygning.«

2. I § 8 ændres »§§ 2-6« til: »§§ 3-7«.

3. I overskriften til kapitel 4 indsættes efter »Hovedstadens Sygehusfællesskab«: », selvejende uddannelsesinstitutioner og sociale institutioner m.v., som udfører opgaver for det offentlige«.

4. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Selvejende undervisningsinstitutioner, til hvis drift der ydes offentligt tilskud, der dækker mere end 50 procent af skolens driftsomkostninger, skal med virkning senest fra den 1. august 2001 fastsætte bestemmelser om røgfri miljøer på institutionens område.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 2 b finder tilsvarende anvendelse i de tilfælde, hvor en myndighed har indgået aftale med andre uden for staten, amtskommunen eller kommunen om at udføre sociale opgaver over for børn og unge.

    Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke de tilfælde, hvor sociale opgaver udføres i private hjem.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen