Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse
m.v. med flere love og om ophævelse af lov om et forebyggelsespolitisk råd og et tobaksskaderåd

(Oprettelse af et nationalt råd for folkesundhed samt styrkelse af Sundhedsstyrelsens opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, evaluering m.v. inden for sundhedsvæsenet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 9. april 1999, som ændret ved lov nr. 258 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes i kapitel 1:

»§ 4 a. Sundhedsstyrelsen iværksætter evalueringer m.v. af virksomheden i det offentlige sundhedsvæsen med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren. Evalueringerne kan omfatte alle forhold vedrørende sundhedsvæsenets virksomhed.

    Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at det påhviler amterne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, kommunerne samt de under Sundhedsministeriet hørende institutioner at give de for gennemførelsen af evalueringer m.v. efter stk. 1 nødvendige oplysninger, herunder oplysninger fra patientregistre og andre registre samt regnskabs- og budgetoplysninger.

    Stk. 3. Oplysninger, der indhentes til brug for evalueringer efter stk. 1, kan ikke videregives til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn efter § 12, stk. 2.«

2. I § 12, stk. 2, indsættes efter »sundhedsvæsenet«: », jf. dog § 4 a, stk. 3«.

3. Efter kapitel 3 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 3 a

Det nationale råd for folkesundhed

§ 23 a. Sundhedsministeren nedsætter et uafhængigt, sagkyndigt råd for folkesundhed. Rådet har til formål at bidrage til at forbedre sundheden i hele befolkningen. Rådet har til opgave at bidrage til debat og at rådgive sundhedsministeren om folkesundhedsområdet.

    Stk. 2. Det nationale råd for folkesundhed afgiver mindst hvert andet år en beretning om rådets arbejde til Folketinget og sundhedsministeren.

§ 23 b. Det nationale råd for folkesundhed består af 11 medlemmer, som beskikkes af sundhedsministeren for tre år ad gangen på baggrund af deres sagkundskab inden for folkesundhedsområdet. Sundhedsministeren udpeger rådets formand blandt rådets medlemmer.

    Stk. 2. Rådet kan indkalde andre relevante personer på ad hoc-basis.

    Stk. 3. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.«

§ 2

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret bl.a. ved lov nr. 1044 af 23. december 1998 og senest ved lov nr. 470 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 4 c ophæves.

§ 3

I lov nr. 97 af 9. februar 1994 om foranstaltninger mod alkoholmisbrug, som ændret ved lov nr. 411 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. §§ 1 og 2 ophæves.

§ 4

Lov nr. 314 af 16. maj 1990 om et forebyggelsespolitisk råd og et tobaksskaderåd ophæves.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. april 2001.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 5. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
Frederik, Kronprins

/Arne Rolighed