Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed

(Udstedelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret senest ved lov nr. 472 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) Udstedelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 til brug for rejse mellem Schengenlandene med euforiserende stoffer, der medbringes som led i en medicinsk behandling.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 25. marts 2001.

    Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

§ 3

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

    Stk. 2. Loven kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.

Givet på Amalienborg, den 22. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Arne Rolighed