Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling
af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister
(Kriminalregisteret)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes som stk. 2 og stk. 3 :

»Stk. 2. Politiet kan dog videregive oplysninger til den registrerede fra efterforskningsdelen om afgørelser om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser vedrørende kontrolapparat, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a, stk. 1, samt afgørelser om overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser, i det omfang forseelsestidspunktet ligger inden for de sidste 3 år.

Stk. 3. Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 2 finder § 12, stk. 2, 1. pkt., tilsvarende anvendelse.«

2. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. Rigspolitichefen udsteder til politiet og anklagemyndigheden efter begæring en særlig straffeattest til brug i strafferetsplejen, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser samt afgørelser fra efterforskningsdelen om overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser.«

3. I bilag 2, pkt. 5 , indsættes efter »overtrædelse af færdselslovens § 53, § 54, stk. 1, § 56, stk. 1, 1. pkt., § 117, stk. 6, ved andre færdselslovovertrædelser, når der opstår spørgsmål om betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten,«:

»overtrædelse af bestemmelser vedrørende kontrolapparat, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i færdselslovens § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a, stk. 1, samt overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser,«.

4. I bilag 2, pkt. 7 , indsættes efter »i sager vedrørende overtrædelse af lov om euforiserende stoffer« som ny linje:

»i sager vedrørende overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser.«

5. I bilag 2, pkt. 7 , indsættes i afsnittet »I tilknytning til afgørelser registreres« efter »afgørelsesmåden, f.eks. nævningesag,« som ny linje:

»for så vidt angår afgørelser om overtrædelse af de i færdselslovens § 125, stk. 2, nr. 1-5, nævnte bestemmelser oplysninger om antallet af overtrædelser af disse (klipværdi) og tidspunktet for forseelsen,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2005.

Justitsministeriet, den 12. august 2005

Lene Espersen

/Jens Kruse Mikkelsen