Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde

 

I medfør af § 5, stk. 2 og 3, samt § 15, stk. 3, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere fastsættes:

§ 1. Kliniske tandteknikeres behandling af patienter, der har bevaret et antal naturlige tænder, med aftagelige delvise tandproteser, foretages i fællesskab med en tandlæge.

    Stk. 2. Den kliniske tandtekniker er ansvarlig for vurdering af behandlingsbehovet og for information af og indhentelse af samtykke fra patienten. Forud for behandlingen henviser den kliniske tandtekniker patienten til undersøgelse og forbehandling af tænder, mund og kæber hos en tandlæge.

    Stk. 3. Aftagelige delvise tandproteser, til de i stk. 1 omhandlede patienter, udføres i overensstemmelse med en behandlingsplan, der fastlægges i et samarbejde mellem den kliniske tandtekniker og tandlægen.

    Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1, må den kliniske tandtekniker, uden henvisning til en tandlæge, forny aftagelige delvise tandproteser til de i stk. 1 omhandlede patienter, når de pågældende patienter inden for de seneste 6 måneder har været undersøgt af en tandlæge med henblik på behandling med aftagelige delvise proteser, og når fornyelsen foretages i overensstemmelse med den tidligere fastlagte behandlingsplan.

    Stk. 5. Den kliniske tandtekniker er ansvarlig for de aftagelige delvise protesers udførelse og funktion.

§ 2. Kliniske tandteknikeres behandling med aftagelige hele og delvise immediatproteser, foretages i fællesskab med en tandlæge.

    Stk. 2. Tandlægen er ansvarlig for undersøgelse, behandlingsplanlægning, information af og indhentelse af samtykke fra patienten og for tandudtrækninger og sårheling.

    Stk. 3. Den kliniske tandtekniker er ansvarlig for den protetiske del af behandlingen, herunder udførelse, indsætning og funktion af de aftagelige hele og delvise immediatproteser.

§ 3. Kliniske tandteknikeres behandling med aftagelige hele og delvise tandproteser, der fæstnes til implantater og lignende, foretages i fællesskab med en tandlæge.

    Stk. 2. Tandlægen er ansvarlig for undersøgelse, behandlingsplanlægning, information af og indhentelse af samtykke fra patienten og for indsættelse, funktion og vedligeholdelse af implantater m.v.

    Stk. 3. Den kliniske tandtekniker er ansvarlig for den protetiske del af behandlingen, herunder udførelse, indsætning og funktion af de aftagelige proteser.

§ 4. Overtrædelse af §§ 1, 2 og 3 straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 391 af 29. august 1979 om begrænsning i kliniske tandteknikeres virksomhedsområde ophæves.

Sundhedsministeriet, den 16. maj 2001

Arne Rolighed

/Annika Valla Broman