Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne

 

I medfør af § 15, stk. 1, og stk. 2, og § 23, stk. 2, i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 9. april 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Persongrupper

§ 1. Den faglige virksomhed, der udøves af de i §§ 2 og 3 omtalte persongrupper, er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed.

§ 2. De ved særlige lovgivning autoriserede personer inden for sundhedsvæsenet omfatter følgende uddannelseskategorier:

1) læger, jf. bekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 af lov om udøvelse af lægegerning,

2) tandlæger, jf. lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger med senere ændringer,

3) sygeplejersker, jf. bekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990 af lov om sygeplejersker,

4) jordemødre, jf. lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre med senere ændringer,

5) terapiassistenter (ergoterapeuter og fysioterapeuter), jf. bekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 af lov om terapiassistenter,

6) kliniske tandteknikere, jf. lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere med senere ændringer,

7) fodterapeuter, jf. lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter med senere ændringer,

8) kiropraktorer, jf. lov nr. 415 af 6. juni 1991 om kiropraktorer m.v.,

9) autoriserede psykologer for virksomhed inden for sundhedsvæsenet, jf. § 13 i lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v.,

10) optikere, jf. lov nr. 379 af 18. maj 1994 om optikere m.v.,

11) kliniske diætister, jf. lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister, eller

12) tandplejere, jf. lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere.

    Stk. 2. Den faglige virksomhed, der udøves af de i stk. 1, nr. 2, 6, 8, 9 og 11 nævnte persongrupper i perioden fra bestået afsluttende eksamen til erhvervelse af autorisationsbevis, dvs. den supplerende praktiske uddannelse, er også omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed.

§ 3. Persongrupper, som ikke har autorisation efter særlig lovgivning og som umiddelbart deltager i behandling og/eller pleje af patienter inden for sundhedsvæsenet, omfatter følgende uddannelseskategorier:

1) grønlandske tandplejere, jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 47 af 1. maj 1986 om uddannelse til grønlandsk tandplejer (kigutigissasoq) i Grønland,

2) grønlandske sundhedsmedhjælpere (fødselshjælpere), jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 17. juni 1980 om uddannelse til sundhedsmedhjælper i Grønland,

3) plejere, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer af juli 1977 for uddannelse af plejere,

4) sygehjælpere, jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. januar 1978 om uddannelse af sygehjælpere,

5) plejehjemsassistenter, jf. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 26. juni 1980 om plejehjemsassistenter,

6) social- og sundhedsassistenter for så vidt angår sundhedsfaglige opgaver, jf. Undervisningsministeriets lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser,

7) radiografer, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 233 af 30. marts 2001 om radiografuddannelsen,

8) apotekere, apoteksansatte farmaceuter, apoteksmedhjælpere, apoteksassistenter (farmakonomer) og farmaceutstuderende, der har gennemgået studieophold på apotek, jf. bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale,

9) bioanalytikere, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 235 af 30. marts 2001 om bioanalytikeruddannelsen, eller

10) ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence, jf. bekendtgørelse nr. 1039 af 24. november 2000 om planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af ambulancepersonale m. v.

Kapitel 2

Klagevejledning

§ 4. Statsamterne vejleder personer, som ønsker at klage over forhold i sundhedsvæsenet. Statsamterne fremsender klager til rette myndighed. Klager anses for indgivet på det tidspunkt, hvor de modtages i statsamtet.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 520 af 14. juni 2000 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne.

Sundhedsministeriet, den 14. juni 2001

Arne Rolighed

/Barbara Erlich-Eriksen