Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om jordemodervirksomhed

 

I medfør af § 7 i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre og EU Rådsdirektiv af 21. januar 1980 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af virksomhed som jordemoder, fastsættes følgende bestemmelser om jordemødres virksomhedsområde mv.:

Virksomhedsområdet

§ 1. Jordemodervirksomhed omfatter konstatering af svangerskab, varetagelse af forebyggende helbredsmæssige undersøgelser under svangerskab, herunder behovsundersøgelser og undersøgelser med henblik på at diagnosticere risikosvangerskaber, samt fødselshjælp til den fødende og barnet under spontant forløbende fødsler.

§ 2. Jordemoderen må anlægge episiotomi og foretage suturering efter episiotomi eller bristninger.

§ 3. Jordemoderen må i forbindelse med fødsler:

1) anvende inhalationsanalgesi med dinitrogenoxid-oxygen (N2O-O2) i en blanding med mindst 50% ilt til den fødende,

2) anlægge steriltvandspapler,

3) anlægge infiltrations- og overfladeanalgesi af perineum og i vagina,

4) give barnet K-vitamin,

5) give kvinden uteruskontraherende midler efter fødslen og

6) anlægge intravenøs adgang på den fødende og give isotonisk saltvand.

§ 4. På sygehuse må jordemoderen efter generel bemyndigelse fra den ansvarlige overlæge anlægge pudendusblokade, foretage hindesprængning og anvende vefremmende medicin og anti-D immunglobulin.

§ 5. Jordemoderen må udtage blodprøver fra kvinden og barnet.

Pligter

§ 6. Jordemoderen skal under udøvelsen af sin virksomhed udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

§ 7. Jordemoderen skal henvise til eller tilkalde læge ved sygelige tilstande eller komplikationer eller ved mistanke herom hos kvinden i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel, hos det nyfødte barn eller hos fosteret.

§ 8. Er der ved en fødsel tilkaldt læge, påhviler det jordemoderen at bistå denne ved den behandling, som lægen skønner det nødvendigt at foretage.

    Stk. 2. Indtil ansvaret for behandlingen kan overtages af en læge, skal jordemoderen yde den fornødne hjælp.

Ikrafttræden mv.

§ 9. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledning om jordemødres virksomhedsområde mv.

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 1. oktober 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 70 af 8. maj 1981 om jordemødre, som ændret ved cirkulære nr. 64 af 26. marts 1985.

Sundhedsstyrelsen, den 8. august 2001

Jens Kristian Gøtrik

/Michael von Magnus