Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om transport af radioaktive stoffer1)1)

 

I medfør af § 2 og § 5 i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer og efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Eneanvendelse:

En enkelt afsenders anvendelse af et helt vejkøretøj, en hel jernbanevogn, et helt luftfartøj eller skib, et helt afgrænset lastrum eller dæksområde i et skib, eller en stor fragtcontainer med en mindstelængde på 6 m, hvis pålæsning og aflæsning udføres i overensstemmelse med afsenderens eller modtagerens anvisninger.

2) Radioaktivt stof i speciel form:

Et radioaktivt stof, som er i fast og bestandig form eller indeholdt i en indkapsling, som overholder de i transportbestemmelserne angivne styrke- og tæthedskrav.

3) Radioaktivt stof med lav spredningsrisiko:

Et radioaktivt stof i fast form eller indeholdt i en indkapsling, som har begrænset spredningsmulighed og som ikke er på pulverform.

4) Særligt arrangement:

En transport, som ikke opfylder alle de relevante, normale transportbestemmelser, men hvor andre forholdsregler er taget og skriftligt godkendt af den kompetente myndighed, således at sikkerhedsniveauet ikke forringes.

5) Transport:

Flytning samt enhver operation i forbindelse med pålæsning, aflæsning, transitopbevaring og håndtering på dansk område. Transport omfatter således transporter til og fra danske modtagere og afsendere samt transittransporter, der passerer dansk område.

6) Type B kolli:

Kolli, der indeholder radioaktive stoffer af en sådan styrke, at en særligt holdbar emballage er påkrævet. Der skelnes mellem type B(U) kolli, der kræver godkendelse af myndighederne i oprindelseslandet, og type B(M), der kræver godkendelse af myndighederne i alle berørte lande.

7) Type C kolli:

Kolli til lufttransport, der indeholder radioaktive stoffer af en sådan art og en sådan styrke, at en særligt holdbar emballage er påkrævet.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 2. Regler for transport af radioaktive stoffer udfærdiges på grundlag af Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA's) Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (1996-udgaven), jf. bilag 1.

    Stk. 2. Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne) fungerer som dansk kompetent myndighed for transport af radioaktive stoffer i henhold til de i stk. 1 og § 3 omtalte bestemmelser og de i medfør heraf udstedte specifikke bestemmelser for de enkelte transportmåder, jf. bilag 2.

§ 3. Ud over bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder:

1) For jernbanetransport af radioaktive stoffer de af Trafikministeriet, Jernbanetilsynet og Færdselsstyrelsen fastsatte bestemmelser.

2) For lufttransport af radioaktive stoffer de af Trafikministeriet og Statens Luftfartsvæsen fastsatte bestemmelser.

3) For søtransport af radioaktive stoffer de af Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen fastsatte bestemmelser.

4) For vejtransport af radioaktive stoffer de af Justitsministeriet og Færdselsstyrelsen fastsatte bestemmelser.

    Stk. 2. Der henvises til oversigt i bilag 2.

§ 4. Postforsendelse af radioaktive stoffer fra udlandet til Danmark eller omvendt er ikke tilladt. Postforsendelse inden for landets grænser er kun tilladt i det omfang og på de betingelser, som Trafikministeriet har opstillet herfor efter forhandling med Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 3

Særlige godkendelser og meddelelser

§ 5. Klargøring af forsendelser indeholdende radioaktive stoffer og afsendelse af disse fra en dansk afsender forudsætter, at afsenderen i forvejen har tilladelse til brug m.v. af radioaktive stoffer i henhold til lov nr. 94 af 31. marts 1953, og at der hos afsenderen findes en godkendt ansvarlig leder for strålebeskyttelsesforanstaltninger.

§ 6. Danske afsendere, der påbegynder brug af en transportemballage, hvortil der foreligger et godkendelsescertifikat for kollikonstruktionen fra en kompetent myndighed, skal inden første afsendelse fremsende genpart af certifikatet for denne til Sundhedsstyrelsen med oplysning om emballagens serienummer. Et revideret godkendelsescertifikat skal på samme måde fremsendes til Sundhedsstyrelsen.

§ 7. Transportører (fragtførere), speditionsfirmaer m.f1., som transporterer eller transitopbevarer radioaktive stoffer, skal meddele dette til Sundhedsstyrelsen. Undtaget fra meddelelse til Sundhedsstyrelsen er dog virksomheder, som i forvejen har Sundhedsstyrelsens tilladelse til brug m.v. af radioaktive stoffer i henhold til lov nr. 94 af 31. marts 1953.

    Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte krav om godkendelse af en kvalificeret ansvarlig leder, om indretning af særlige transitopbevaringsrum, om særlig instruktion af personalet, om dosisovervågning af personalet m.m.

    Stk. 3. Et særligt transitopbevaringsrum skal generelt afskærmes således, at ingen personer uden for rummet kan modtage stråledoser, der overstiger dosisgrænserne for enkeltpersoner i befolkningen i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. Dosishastigheden må ikke overstige 7,5 m Sv/h på ydersiden af opbevaringsrummet. Dosishastigheden på arbejdspladser i nærheden af opbevaringsrummet skal holdes så lav som rimeligt opnåeligt og må ikke overstige 2,5 m Sv/h. Transitopbevaringsrummet skal være forsynet med advarselsskilt med symbolet for ioniserende stråling og teksten: »RADIOAKTIVITET«.

§ 8. Transportører (fragtførere), som forestår transporter af radioaktive stoffer, hvor der i henhold til de i § 2 og § 3 omtalte bestemmelser kræves forhåndsmeddelelse til de kompetente myndigheder i hvert enkelt tilfælde, eller som transporterer forsendelser (kolli) under eneanvendelse, skal være godkendt hertil af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kan opstille vilkår for godkendelsen.

Kapitel 4

Godkendelser og forhåndsmeddelelser i henhold til de specifikke bestemmelser for de enkelte transportmåder

§ 9. Når der i de specifikke bestemmelser, jf. bilag 2, kræves godkendelsescertifikat fra dansk kompetent myndighed for konstruktionen af radioaktivt stof i speciel form eller af radioaktivt stof med lav spredningsrisiko, gives dette uanset transportmåden af Sundhedsstyrelsen.

    Stk. 2. Ansøgningen, der indsendes til Sundhedsstyrelsen, skal indeholde:

1) En beskrivelse af det radioaktive stof med hensyn til såvel fysiske som kemiske tilstandsformer.

2) En redegørelse for konstruktionen af enhver indkapsling, der ønskes anvendt.

3) En redegørelse for udførte prøvninger og resultaterne af disse, eller beregningsmæssig eller anden eftervisning af, at det radioaktive stof i speciel form lever op til kvalitetskravene.

4) Dokumentation for et kvalitetssikringsprogram for konstruktion, fremstilling og afprøvning af det radioaktive stof i speciel form.

5) Eventuelle forslag til foranstaltninger før afsendelse af radioaktivt stof i speciel form eller radioaktivt stof med lav spredningsrisiko.

§ 10. Hvor der i de specifikke bestemmelser, jf. bilag 2, kræves godkendelsescertifikat fra dansk kompetent myndighed for konstruktionen af et transportkolli, gives dette uanset transportmåden af Sundhedsstyrelsen.

    Stk. 2. For en type B(U) kollikonstruktion og en type C kollikonstruktion skal ansøgningen, der indsendes til Sundhedsstyrelsen, indeholde:

1) En beskrivelse af det påtænkte radioaktive indhold med hensyn til dets fysiske og kemiske tilstandsformer og til arten af den udsendte stråling.

2) En redegørelse for konstruktionen, herunder fuldstændige konstruktionstegninger og beskrivelse af benyttede materialer og fremstillingsmetoder.

3) En redegørelse for udførte prøvninger og resultaterne af disse, eller beregningsmæssig eller anden eftervisning af, at konstruktionen lever op til alle relevante krav.

4) Foreslåede drifts- og vedligeholdelsesforskrifter for brugen af emballagen.

5) Hvis kolliet er konstrueret til et maksimalt indre tryk på mere end 100 kPa (1,0 bar), skal der i ansøgningen gøres specielt rede for prøvetagninger og prøvninger for så vidt angår indeslutningssystemets konstruktionsmaterialer samt medsendes arbejdsbeskrivelser.

6) Hvor det påtænkte radioaktive indhold udgøres af brugt reaktorbrændsel, skal ansøgeren give en begrundet redegørelse for alle antagelser i sikkerhedsanalysen med hensyn til brændslets egenskaber.

7) Oplysninger om alle specielle stuvningsforanstaltninger, der er nødvendige for at opnå en sikker bortledning af varme fra kolliet. Der skal herved tages hensyn til alle transportmåder, transportmidler eller beholdere, som kan komme på tale.

8) En reproducerbar illustration, ikke større end 21 cm gange 30 cm, som anskueliggør kolliets beskaffenhed.

9) Dokumentation for et kvalitetssikringsprogram for konstruktion, fremstilling, afprøvning, brug og vedligeholdelse af kolliet.

    Stk. 3. For en type B(M) kollikonstruktion skal ansøgningen, der indsendes til Sundhedsstyrelsen, i tillæg til stk. 2 indeholde:

1) En liste over de specifikke krav til type B(U) kolli, som type B(M) kolliet ikke opfylder.

2) Oplysninger om overvågningsforanstaltninger under transport, som er nødvendige for at garantere kolliets sikkerhed på grund af afvigelserne angivet under nr. 1. Disse kan bestå af indgriben for temperatur- eller trykmålinger, periodisk udluftning m.v., idet der også tages hensyn til muligheden af uventet forsinkelse.

3) Detaljerede oplysninger om alle begrænsninger i transportmåden og om alle særlige procedurer i forbindelse med pålæsning, stuvning, transport og aflæsning.

4) Påvirkninger fra omgivelserne (temperatur, solindfald), som forventes at forekomme under transporten og som det har været nødvendigt at tage i betragtning ved konstruktionen.

    Stk. 4. For en kollikonstruktion til fissile (spaltelige) stoffer skal endvidere alle nødvendige oplysninger forelægges for at godtgøre, at konstruktionen lever op til de relevante tekniske krav.

    Stk. 5. Kolli beregnet for et indvendigt overtryk på mere end 10 kPa (0,1 bar) skal endvidere godkendes af Arbejdstilsynet efter gældende regler for transportable trykbeholdere.

§ 11. Hvor der i de specifikke bestemmelser, jf. bilag 2, kræves godkendelsescertifikat fra dansk kompetent myndighed for gennemførelse af en transport, gives dette for jernbane- og vejtransport af Sundhedsstyrelsen, for lufttransport af Statens Luftfartsvæsen og for søtransport af Søfartsstyrelsen.

    Stk. 2. Ansøgning indsendes i alle tilfælde til Sundhedsstyrelsen, som for luft- og søtransport efter teknisk behandling af ansøgningen videresender denne til henholdsvis Statens Luftfartsvæsen og Søfartsstyrelsen.

    Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde:

1) Oplysning om det tidsrum, for hvilket der søges om godkendelse.

2) Oplysning om det aktuelle radioaktive indhold, de forventede transportmåder, arten af fartøjer og køretøjer og den forventede transportrute.

3) Detaljerede oplysninger om, hvorledes de særlige forholdsregler og særlige administrative eller driftsmæssige kontrolforanstaltninger, der henvises til i godkendelsescertifikatet for kollikonstruktionen, vil blive gennemført.

§ 12. Godkendelse af transporter af radioaktive stoffer som særligt arrangement i henhold til de specifikke bestemmelser, jf. bilag 2, gives for jernbane- og vejtransport af Sundhedsstyrelsen, for lufttransport af Statens Luftfartsvæsen og for søtransport af Søfartsstyrelsen.

    Stk. 2. Ansøgning indsendes i alle tilfælde til Sundhedsstyrelsen, som for luft- og søtransport efter teknisk behandling af ansøgningen videresender denne til henholdsvis Statens Luftfartsvæsen og Søfartsstyrelsen.

    Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde:

1) En redegørelse for de punkter, på hvilke forsendelsen ikke er helt i overensstemmelse med de relevante normale krav, og for årsagerne hertil.

2) En redegørelse for alle de særlige forholdsregler, herunder administrative og driftsmæssige foranstaltninger, som skal tages i anvendelse under transporten for at kompensere for den manglende overensstemmelse med de relevante krav.

§ 13. Før den første transport på dansk område af et kolli, hvortil der kræves godkendelsescertifikat for konstruktionen fra en udenlandsk kompetent myndighed, skal den udenlandske afsender, jf. de specifikke bestemmelser i bilag 2, i forvejen fremsende kopi af det gældende kolligodkendelsescertifikat til Sundhedsstyrelsen.

§ 14. Hvor der i de specifikke bestemmelser, jf. bilag 2, kræves forhåndsmeddelelse til dansk kompetent myndighed om gennemførelsen af den enkelte transport, fremsendes forhåndsmeddelelsen til Sundhedsstyrelsen.

    Stk. 2. Forhåndsmeddelelsen, som skal være Sundhedsstyrelsen i hænde så vidt muligt mindst 5 arbejdsdage før transporten påbegyndes, skal indeholde:

1) Tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre identifikation af kolliet, herunder alle relevante certifikatnumre og identitetsmærker.

2) Oplysninger om datoen for starten af transporten, og om den forventede transportrute og ankomstdato.

3) Navnet på og beskrivelse af det radioaktive stof.

4) En beskrivelse af den fysiske og kemiske form af det radioaktive stof, og oplysning om hvorvidt det er i speciel form.

5) Oplysning om den maksimale aktivitet af det radioaktive indhold under transporten. For fissilt stof kan alternativt den totale vægt angives.

§ 15. Hvor der i de specifikke bestemmelser, jf. bilag 2, fra dansk kompetent myndighed kræves godkendelse, som ikke er omfattet af §§ 9-14, indsendes ansøgning herom til Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 5

Krav ved afsendelse af radioaktive stoffer

§ 16. Den for brugen m.v. af radioaktive stoffer ansvarlige leder, jf. § 5, skal sørge for, at alle relevante bestemmelser i denne bekendtgørelse og i de i § 3 omtalte specifikke bestemmelser for de enkelte transportmåder er opfyldt ved afsendelse af radioaktive stoffer, herunder at alle krævede godkendelser er indhentet fra de kompetente myndigheder, og at krævede forhåndsmeddelelser er afgivet.

    Stk. 2. Den ansvarlige leder skal sørge for, at det personale, der i forbindelse med afsendelse af radioaktive stoffer klargør, emballerer og mærker forsendelser, og som udfærdiger transportdokumenter m.v., er kvalificeret hertil, og at det er gjort bekendt med alle relevante transportbestemmelser og med tilstedeværelsen af de nødvendige godkendelser. Personalet skal have adgang til relevante brugsanvisninger og lignende, og det skal være nøje instrueret om, hvorledes transportbestemmelserne skal opfyldes for den enkelte transport. Personalet skal endvidere være nøje instrueret om arbejdet og den fare, der er forbundet hermed, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes til forebyggelse af en sådan fare.

    Stk. 3. Den ansvarlige leder skal sørge for, at der ved klargøringen af forsendelser forefindes det nødvendige udstyr, herunder måleinstrumenter, og at dette holdes i god stand og anvendes som foreskrevet. Den ansvarlige leder skal desuden sørge for, at udstyret kontrolleres regelmæssigt. Vedrørende uheld, bortkomne forsendelser og lignende henvises til kapitel 7.

    Stk. 4. Den ansvarlige leder skal sørge for, at der afhængig af art og omfang af transporterne etableres og gennemføres et kvalitetssikringsprogram, der sikrer og dokumenterer overensstemmelse med de relevante forskrifter i transportbestemmelserne.

Kapitel 6

Krav til transportører m.fl.

§ 17. Transportører (fragtførere), speditionsfirmaer m.fl. skal sørge for, at det personale, der er beskæftiget med transport af radioaktive stoffer, er instrueret i alle relevante transportbestemmelser med hensyn til bl.a. pålæsning, transitopbevaring, adskillelse fra arbejdspladser, fra offentligt tilgængelige steder, fra andet farligt gods og fra ufremkaldte film, samt har kendskab til alle relevante oplysninger fra afsenderen. Endvidere skal personalet være instrueret i forholdsregler ved uheld. Personalet skal desuden være nøje instrueret om, hvorledes bestemmelserne for den enkelte transport skal opfyldes. Vedrørende meddelelse af transport og transitopbevaring af radioaktive stoffer henvises til § 7.

    Stk. 2. Transportører (fragtførere), speditionsfirmaer m.fl. skal sørge for, at der afhængig af art og omfang af transportoperationerne etableres og gennemføres et kvalitetssikringsprogram med det formål at sikre og dokumentere overensstemmelse med de relevante forskrifter i transportbestemmelserne.

    Stk. 3. Transportører (fragtførere), speditionsfirmaer m.fl. skal sørge for, at radioaktive forsendelser transporteres, transitopbevares og overdrages til modtageren på en sådan måde, at de er sikret mod tyveri, brand og anden overlast og mod at udenforstående kan komme i berøring med dem. Vedrørende uheld, bortkomne forsendelser og lignende henvises til kapitel 7.

Kapitel 7

Uheld, bortkomne forsendelser og lignende

§ 18. Hvis der indtræder en faresituation, skal personalet hos afsender, transportør (fragtfører), modtager m.fl. straks træffe foranstaltninger med henblik på at afværge og begrænse faren. Er der sikkerhed for eller formodning om, at en radioaktiv forsendelse er blevet beskadiget eller ikke opfylder bestemmelserne i de specifikke bestemmelser med hensyn til tilladelig stråling fra forsendelsen, skal personalet, redningsmandskab m.fl. straks sørge for:

1) at uvedkommende personer fjernes fra området,

2) at området afspærres og holdes under konstant opsyn,

3) at det sikres, at Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne, telefon 44 94 37 73, døgnvagt), og andre berørte myndigheder hurtigst muligt bliver underrettet.

Vedrørende indsats i forbindelse med et transportuheld med radioaktive stoffer henvises i øvrigt til vejledningen: Håndtering af uheld med radioaktive stoffer, Statens Institut for Strålehygiejne juli 2001. Vejledningen kan fås ved henvendelse til Statens Institut for Strålehygiejne eller hentes på instituttets hjemmeside (www.sis.dk).

    Stk. 2. Konstateres eller formodes det, at en radioaktiv forsendelse er beskadiget eller defekt, må stillingtagen til forsendelsens videre transport eller bortskaffelse som affald, samt oprydning, kun foretages af sagkyndige fra en institution eller virksomhed, som har Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil.

    Stk. 3. Konstateres det, at en radioaktiv forsendelse har lækket, skal de benyttede transportmidler, andet gods og andre genstande, der har været i berøring med den defekte forsendelse, samt berørt personale m.fl. kontrolmåles og renses i fornødent omfang. Dette arbejde må kun udføres af sagkyndige fra en institution eller virksomhed, som har Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil.

§ 19. Såfremt en forsendelse bortkommer eller bliver stjålet, skal Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne, telefon 44 94 37 73, døgnvagt) og andre berørte myndigheder omgående underrettes.

§ 20. Forsendelser indeholdende radioaktive stoffer må kun åbnes for toldeftersyn eller lignende af sagkyndige fra en institution eller virksomhed, som har Sundhedsstyrelsens godkendelse hertil.

§ 21. I tilfælde af, at hverken afsender eller modtager af en forsendelse kan identificeres, skal nærmere forholdsregler indhentes fra Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 22. Radioaktive forsendelser med tilhørende transportdokumenter, benyttede transportmidler og transitopbevaringssteder, samt virksomheder, der udvikler, fremstiller og vedligeholder kildeindkapslinger og transportemballager, er underlagt tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal til enhver tid have adgang til sådanne forsendelser, steder og virksomheder.

§ 23. Krav til transportemballager, til transportdokumenter og til eftersyn og vedligeholdelse af transportemballager m.m., som Sundhedsstyrelsen måtte stille ved en besigtigelse, skal være efterkommet inden udløbet af den af Sundhedsstyrelsen fastsatte frist. Sundhedsstyrelsen kan om nødvendigt kræve en forsendelse stoppet, indtil de fundne mangler er afhjulpet.

Kapitel 9

Bidrag

§ 24. Sundhedsstyrelsen opkræver det i § 1, stk.1, 2. pkt., nævnte bidrag i bekendtgørelse nr. 734 af 21. september 1999 om opkrævning af bidrag for tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger på radioaktivitetsområdet som ændret i bekendtgørelse nr. 820 af 18. september 2001.

Kapitel 10

Klageadgang, straf og ikrafttræden

§ 25. Sundhedsstyrelsens påbud, vilkår og andre afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan inden 4 uger påklages til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 26. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 27. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 731 af 27. november 1989 om transport af radioaktive stoffer.

Sundhedsstyrelsen, den 5. december 2001

Jens Kristian Gøtrik

/Kaare Ulbak


Bilag 1

Oversigt over IAEA's retningslinier

1. IAEA-publikationer

Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA's) retningslinier for sikker transport af radioaktive stoffer publiceres i IAEA's Safety Standard Series. Den seneste udgave er: IAEA, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 1996 Edition, Revised, Safety Standards Series No. TS-R-1 (ST-1, Revised).

Supplerende oplysninger om indholdet i og brugen af IAEA's retningslinier er givet i følgende fire publikationer :

Advisory Material for the Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2001), Safety Standards Series No. TS-G-1.1.

Emergency Response Planning and Preparedness for Transport Accidents Involving Radioactive Material (2001), Safety Standards Series No. TS-G-1.2.

Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Series No. 112.

Quality Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Series No. 113.

Alle publikationerne kan bestilles gennem boghandlerne eller direkte hos IAEA: Division of Publications, International Atomic Energy Agency, Wagramerstrasse 5, Box 100, A-1400 Wien, Østrig, www.iaea.org.

Nedenfor er der givet en kort beskrivende gennemgang af formålet med og indholdet af IAEA's retningslinier. Vedrørende den præcise betydning af de anvendte udtryk henvises til definitionerne i IAEA-retningslinierne eller i de specifikke bestemmelser for den enkelte transportmåde, jf. bilag 2.

2. Formålet med transportbestemmelserne

Formålet med IAEA's anbefalede »Bestemmelser for Sikker Transport af Radioaktive Stoffer« er at beskytte befolkningen, transportarbejdere og ejendom mod virkningen af stråling under transport.

Denne beskyttelse opnås ved at kræve:

1) Indeslutning af det radioaktive indhold

2) Kontrol af ydre strålingsniveauer

3) Forebyggelse af kritikalitet

4) Forebyggelse af varmeskade.

Disse krav opfyldes først og fremmest ved at anvende et trinopdelt system for begrænsning af radioaktivitetsindhold i kolli og transportmidler samt for præstationskrav for kollikonstruktioner afhængig af risikoen ved det radioaktive indhold. Dernæst ved at specificere krav for konstruktion og brug af kolli og for vedligeholdelse af transportemballager. Endelig gennem krav om administrativ kontrol herunder i visse tilfælde krav om godkendelse fra de kompetente myndigheder.

IAEA s retningslinier finder anvendelse på transport af radioaktive stoffer på land, på søen og i luften. Begrebet transport omfatter alle operationer og forhold i tilknytning til og involverende flytning af radioaktive stoffer herunder konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af transportemballager, samt forberedelse, afsendelse, transport, transitopbevaring, aflæsning og modtagelse af forsendelser med radioaktivt indhold.

Trinopdelte præstationskrav benyttes i retningslinierne karakteriseret ved følgende tre generelle alvorlighedsniveauer:

1) Rutineforhold under transport (uden hændelser)

2) Normalforhold under transport (med mindre uheld)

3) Ulykkesforhold under transport.

3. Kollityper

IAEA-retningslinierne anvender fem hovedtyper af kolli (emballage + indhold), afhængigt af aktivitetsmængde og art af det radioaktive indhold. De fem hovedtyper er:

Undtagelseskolli

Industrielle kolli

Type A kolli

Type B kolli

Type C kolli.

Undtagelseskolli

Undtagelseskolli må kun indeholde små mængder af radioaktive stoffer og er derfor undtaget (deraf navnet) fra en række emballage- og mærkningskrav, forudsat at de opfylder en række generelle krav (rutineforhold) med hensyn til emballering, ydre stråling og forurening. Eksempler på sådanne kolli kan være forsendelser med meget ringe aktivitet, f.eks. ure, røgdetektorer, radioaktive kilder til instrumentkontrol. Typisk er emballagen af stift papkarton eller lignende.

Industrielle kolli

Stoffer med lav specifik aktivitet (LSA) eller overfladeforurenede genstande (SCO, Surface Contaminated Objects) kan transporteres i industrielle kolli. Skønt den specifikke aktivitet er meget lav, kan den samlede aktivitet i en ladning være betydelig, hvis der er meget materiale. Materialerne omfatter radioaktive malme og lavradioaktivt affald. Til industrielle kolli benyttes ofte sådanne beholdere som bokse, ståltromler og tanke.

Retningslinierne definerer tre varianter af industrielle kolli: Type 1 (IP-1), type 2 (IP-2) og type 3 (IP-3), hvor IP står for Industrial Package. Hvilken type der skal benyttes, afhænger af det pågældende radioaktive stof. Alle industrielle kolli skal opfylde de generelle emballeringskrav (rutineforhold). Type 2 og type 3 skal i tillæg hertil kunne modstå normalforhold under transport uden tab af indholdet eller tab af strålingsafskærmning.

Type A kolli

I et type A kolli er den tilladte aktivitetsmængde af de radioaktive stoffer begrænset således, at konsekvenserne af et antaget »standardhavari« (normalforhold), hvorved emballagen ødelægges, ikke vil medføre strålingsdoser til redningsmandskab eller andre over et niveau svarende til gældende internationale dosisgrænser. Grænserne for aktivitetsmængde for de enkelte radioaktive stoffer betegnes som A1- og A2-værdierne og er tabuleret i bestemmelserne for de enkelte transportmåder.

For et type A kolli skal det ved afprøvninger kunne dokumenteres, at kolliet kan modstå de normalforhold under transport uden tab af indhold eller tab af strålingsafskærmning.

Type A kolli kan variere fra træ- og papkartonkonstruktioner med inderbeholdere af glas, plast eller metal til metaltønder eller blyfyldte stålbeholdere.

Type B kolli

Radioaktive stoffer i mængder, der overstiger hvad der er tilladt i et type A kolli, skal transporteres i et type B kolli. Type B kolli skal konstrueres således, at de kan modstå både de normale transportpåvirkninger og påvirkningerne i en havarisituation (ulykkesforhold).

For at dokumentere dette skal der for en type B kollikonstruktion udføres en række fald- og stødprøver samt en brandprøve, som tilsigter at efterligne forholdene ved en alvorlig ulykke, og kollikonstruktionen skal godkendes af myndigheden i det land, hvori den er konstrueret og fremstillet samt i visse tilfælde desuden af myndighederne i hvert land, hvorigennem et sådant kolli transporteres.

Type B kolli kan variere i størrelse fra stålbeholdere, der vejer et par kilogram, til store beholdere for transport af bestrålet reaktorbrændsel, der kan veje op til 100 tons.

Der angives to varianter af type B kolli: type B(U) og type B(M). Der stilles særlige krav til transportens gennemførelse for B(M) kolli, jf. IAEA-retningslinierne. U står for unilateral, M for multilateral, og det betyder, at for B(U) kolli skal der kun indhentes godkendelse i oprindelseslandet, medens der for B(M) kolli skal indhentes godkendelse i alle lande, hvori kolliet ønskes anvendt.

Type C kolli

Ved lufttransport af radioaktivt stof er der i visse tilfælde krav om anvendelse af type C kolli. For denne kollitype er der endnu strengere konstruktions- og afprøvningskrav end for type B kolli. Type C kolli skal ligesom type B kolli godkendes af myndigheden i det land, hvori den er konstrueret og fremstillet. Type C kolli kan ligesom type B kolli variere meget i størrelse og vægt, afhængigt af det konkrete indhold.

4. Forsendelsestyper og UN-numre

Hver af de fem omtalte hovedtyper af kolli er, afhængigt af beskaffenheden og aktiviteten af de transporterede radioaktive stoffer, yderligere opdelt i flere undergrupper. Der skelnes således mellem 14 forskellige forsendelsestyper. Hver af disse forsendelsestyper er tildelt et nummer.

Tabel 1. Oversigt over forsendelsetyper, UN-numre og officielle godsbetegnelser

Forsendelses-

typenr.

UN-nummer

OFFICIEL GODSBETEGNELSE

og beskrivelse

1

2910

RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI

- BEGRÆNSET MÆNGDE

2

2911

RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI

- INSTRUMENTER ELLER FORARBEJDEDE GENSTANDE

3

2909

RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI

- GENSTANDE FREMSTILLET AF NATURLIGT URAN ELLER UDARMET URAN ELLER NATURLIGT THORIUM

4

2908

RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI

- TOM EMBALLAGE

5

2912

RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I)

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

6

3321

RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II)

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

7

3322

RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III)

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

8

2913

RADIOAKTIVT STOF, OVERFLADEFORURENEDE GENSTANDE (SCO-I ELLER SCO-II)

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

9

2915

RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI

ikke-speciel form, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

9

3332

RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, SPECIEL FORM

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

10

2916

RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(U) KOLLI

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

11

2917

RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(M) KOLLI

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

12

3323

RADIOAKTIVT STOF, TYPE C KOLLI

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

13+6

3324

RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), FISSILT

13+7

3325

RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), FISSILT

13+8

3326

RADIOAKTIVT STOF, OVERFLADEFORURENEDE GENSTANDE (SCO-I ELLER SCO-II), FISSILT

13+9

3327

RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, FISSILT

ikke-speciel form

13+9

3333

RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, SPECIEL FORM, FISSILT

13+10

3328

RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(U) KOLLI, FISSILT

13+11

3329

RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(M) KOLLI, FISSILT

13+12

3330

RADIOAKTIVT STOF, TYPE C KOLLI, FISSILT

14

2919

RADIOAKTIVT STOF, TRANSPORTERET SOM SÆRLIGT ARRANGEMENT

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

14+13

3331

RADIOAKTIVT STOF, TRANSPORTERET SOM SÆRLIGT ARRANGEMENT, FISSILT

a)

2978b)

RADIOAKTIVT STOF, URANHEXAFLUORID

ikke-fissilt eller undtaget-fissilt

a)+13

2977b)

RADIOAKTIVT STOF, URANHEXAFLUORID, FISSILT

a) UN-numrene 2977 og 2978 står for særtilfælde, uden entydig relation til forsendelsestypenumrene.

b) Uranhexafluorid er i tillæg til radioaktiviteten også korrosivt.

Til brug ved beskrivelse af et kolli med radioaktivt indhold i transportdokumenter m.m. benyttes også de af de Forenede Nationer (FN/UN) anbefalede UN-numre sammen med en officiel godsbetegnelse (korrekt teknisk betegnelse) og en beskrivelse af indholdet og eventuelt af emballagetypen. En samlet oversigt over forsendelsestyper og UN-numre er vist i tabel 1 sammen med de tilhørende officielle godsbetegnelser og beskrivelser. UN-nummer og tilhørende officiel godsbetegnelse skal fremgå af transportdokumenterne og være anbragt på kollienes yderside.

5. Kollikategorier

Alle kolli af typerne fra 5 til 14 skal i henhold til IAEA-retningslinierne og de transportformspecifikke bestemmelser tilskrives en bestemt kategori, enten »I-HVID«, »II-GUL« eller »III-GUL«, på baggrund af måling af strålingen på kolliets overflade og i 1 meters afstand fra overfladen. Kollikategorien bestemmes i overensstemmelse med tabel 2. For særligt arrangement og kolli transporteret under eneanvendelse gælder særlige regler. Transportindekset (TI) er et ubenævnt tal, der angiver den maksimale dosishastighed i 1 meters afstand fra kolliets overflade i enheden millisievert pr. time (mSv/h) multipliceret med 100. De tilhørende faresedler, kolliet skal forsynes med, er vist i figur 1.

Kolli indeholdende fissile stoffer over en vis mængde skal endvidere i tillæg forsynes med en særlig fareseddel for fissile stoffer, der angiver kritikalitetssikkerhedsindekset (CSI). Dette indeks angiver med stor sikkerhedsmargin, hvor mange kolli man kan sammenstuve uden at der kan opstå kritikalitet, dvs. en ukontrolleret neutronkædeproces.

Tabel 2. Kollikategori

Betingelser

Kategori

Transportindeks

Maks. dosishastighed på kolliets
overflade (mSv/h)

 

0

Ikke mere end 0,005

I-HVID

Mere end 0 men ikke mere end 1

Mere end 0,05 men ikke mere end 0,5

II-GUL

Mere end 1 men ikke mere end 10

Mere end 0,5 men ikke mere end 2

III-GUL

6. Godkendelse af kolli og transporter

I IAEA-retningslinierne indgår i en række tilfælde krav om godkendelse af transportemballager (kolli), godkendelse af den enkelte transport samt krav om forhåndsmeddelelse til myndighederne for visse transporter. Oversigten over disse krav er vist i tabel 3.

Figur 1. Faresedler for transport af radioaktive stoffer

Kategori I-HVID

AQ864_1.GIF Size: (144 X 148)

Kategori II-GUL

AQ864_2.GIF Size: (144 X 148)

Kategori III-GUL

AQ864_3.GIF Size: (144 X 148)

Kritikalitetssikkerhedsindeks

AQ864_4.GIF Size: (144 X 148)

 

Tabel 3. Oversigt over krav om godkendelse og forhåndsmeddelelse ved transport af radioaktive stoffera)

Type af kolli eller materiale

Godkendelse fra kompetent myndighed kræves

Afsender skal give forhånd-meddelelse til alle berørte landeb) om hver enkelt transport

 

I
oprindelseslandet

I alle
berørte
landeb)

 

Undtagelseskollic)

     

- kollikonstruktion

nej

nej

-

- transport

nej

nej

nej

Industrielle kollic,d) (LSA-stoffer og SCO)

     

- kollikonstruktion

nej

nej

-

- transport

nej

nej

nej

Type A kollic,d)

     

- kollikonstruktion

nej

nej

-

- transport

nej

nej

nej

Type B(U) kollic,d)

     

- kollikonstruktion

ja

neje)

-

- transport

nej

nej

f,g)

Type B(M) kollic,d)

     

- kollikonstruktion

ja

ja

-

- transport

h)

h)

jaf)

Type C kollic,d)

     

- kollikonstruktion

ja

nej

-

- transport

nej

nej

f,g)

Kolli for fissile stoffer

     

- kollikonstruktion

jai)

jai)

-

- transport

     

å CSI £ 50

nejj)

nejj)

g)

å CSI > 50

ja

ja

g)

Kolli med uranhexafluorid (> 0,1 kg)

     

- kollikonstruktion

nejk)

nejk)

-

- transport

nejj)

nejj)

g)

Radioaktivt stof i speciel form

     

- konstruktion

ja

nej

-

- transport

l)

l)

l)

Radioaktivt stof med lav spredningsrisiko

     

- konstruktion

ja

ja

-

- transport

l)

l)

l)

Særligt arrangement

     

- transport

ja

ja

ja

a) For lufttransport gælder dog visse afvigelser, se bestemmelser omtalt i bilag 2.

b) Lande, hvorfra, hvorigennem eller hvortil forsendelsen transporteres.

c) Hvis det radioaktive indhold er uranhexafluorid, som er omfattet af kravene for kolli indeholdende uranhexafluorid, skal disse krav også opfyldes.

d) Hvis det radioaktive indhold er fissilt stof, som er omfattet af kravene for kolli indeholdende fissile stoffer, skal disse krav også opfyldes.

e) Hvis det radioaktive indhold er radioaktivt stof med lav spredningsrisiko og kolliet skal sendes med lufttransport kræves godkendelse i alle berørte lande.

f) Før den første transport af et kolli, som kræves godkendelse af en kompetent myndighed, skal afsenderen fremsende kopi af det gældende godkendelsescertifikat til de kompetente myndigheder i alle berørte lande.

g) Forhåndsmeddelelse kræves, hvis aktivitetsindholdet overstiger 3000 A1, 3000 A2 eller 1000 TBq.

h) Multilateral godkendelse kræves, hvis aktivitetsindholdet overstiger 3000 A1, 3000 A2 eller 1000 TBq, eller hvis kontrolleret periodisk udluftning er tilladt.

i) Kollikonstruktion til fissile stoffer kan også være underlagt krav om godkendelse svarende til andre dele af oversigten.

j) Transport kan dog være underlagt krav om godkendelse svarende til andre dele af oversigten.

k) Særlige overgangsregler er gældende.

l) Se krav om godkendelse og forhåndsmeddelelse for de relevante kollityper.


Bilag 2

Oversigt over øvrige danske bestemmelser for transport af radioaktive stoffer

1. Overordnede bestemmelser

Overordnede bestemmelser for transport af farligt gods, herunder radioaktive stoffer, er for den enkelte transportmåde fastsat i eller i medfør af følgende love og ministerielle bekendtgørelser (oversigten med link til de enkelte retsforskrifter er også tilgængelig på www.sis.dk):

Jernbanetransport

Lov nr. 336 af 1. maj 1996 om jernbanesikkerhed m.v. med ændringer i lov nr. 1120 af 29. december 1999.

Lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed m.v.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 920 af 16. december 1998 om jernbanevirksomhed.

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med ændringer i bekendtgørelse nr. 1168 af 29. december 1999.

Lufttransport

Lovbekendtgørelse nr. 769 af 16. august 2000 om luftfart.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 737 af 17. november 1989 om lufttransport af farligt gods.

Søtransport

Lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000 om sikkerhed til søs.

Lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989, Lodsloven.

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 710 af 27. juli 1994 om afsenders pligter i forbindelse med søtransport af farligt gods m.v.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 258 af 30. juni 1999 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 355 af 12. maj 1997 om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne med ændringer i bekendtgørelse nr. 1014 af 15. december 1999.

Meddelelser til søfarende nr. 1208 af 22. september 1989 om lodspligt for handelsskibe, der medfører radioaktive laster.

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 7. februar 1991 om transport af radioaktive stoffer i køretøjer på ro/ro-skibe i dansk indenrigsfart.

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 1. februar 1999 (bekendtgørelse nr. 9746) om transport af farligt gods i henhold til »Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i østersøområdet« med ændringer i teknisk forskrift nr. 8 af 16. juni 2000 (bekendtgørelse nr. 11373).

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Indledende forskrift, 11. december 2000, (bekendtgørelse nr. 11776).

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B VII, Transport af farligt gods, 1. januar 2001, (bekendtgørelse nr. 11771).

Østersøaftale. Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i østersøområdet i henhold til bestemmelserne i IMDG-koden, RID og ADR, Søfartsstyrelsen, 9. udgave, 1998.

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 14 af 14. november 2000 (bekendtgørelse nr. 11665) om transport af farligt gods i skibe (Ændring af IMDG-koden).

Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning med ændringer i love nr. 902 af 16. december 1998 og nr. 1261 af 20. december 2000.

Vejtransport

Lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001 om færdsel.

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods med ændringer i bekendtgørelse nr. 1168 af 29. december 1999.

2. Specifikke bestemmelser

En oversigt over de transportformsspecifikke bestemmelser, der er gældende for national og international transport i henhold til ovennævnte lovgivning, og som alle er baseret på IAEA's retningslinier, jf. § 2 og bilag 1, er givet nedenfor.

Specifikke bestemmelser for transport af radioaktive stoffer

Transportmåde

Specifikke bestemmelser

Jernbanetransport

RID

Lufttransport

ICAO-TI

Søtransport

IMDG

Vejtransport

ADR

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. Bilag til konvention om internationale jernbanetransporter (CTIF). RID kan købes hos Jernbanetilsynet.

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, udstedt i medfør af Annex 18 til konventionen om international civil luftfart. ICAO-TI kan købes hos Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code, udstedt af IMO, International Maritime Organization. IMDG kan købes hos Iver C. Weilbach & Co. A/S, København.

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Henvendelse vedrørende køb af ADR kan ske til Færdselsstyrelsen eller Beredskabsstyrelsen, Forebyggelseskontor.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 96/29, De Europæiske Fællesskabers Tidende L. 159 s. 1.