Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej

 

I medfør af § 37, stk. 6 og stk. 7, og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som ændret ved lov nr. 317 af 17. maj 1995, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Godkendelse af bane

Sikkerhedsforanstaltninger m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved motorløb på afspærret bane uden for vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved træningskørsel eller for udlejningsgokarts.

§ 2. Ansøgning om godkendelse af afspærret bane til afholdelse af motorløb uden for vej skal indgives til politiet. Ansøgningen skal vedlægges:

1) de fornødne tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven, vejloven og planloven, og

2) et godkendt reglement for banesikkerheden for den pågældende banetype, jf. § 3.

    Stk. 2. Godkendelse af afspærret bane, der permanent benyttes til afholdelse af motorløb, har et års gyldighed, dog 5 år for baner, der udelukkende anvendes til motorløb uden offentlig adgang. Ved ændring af banens indretning eller sikkerhedsforhold skal der ansøges om fornyet godkendelse. For andre baner har godkendelse kun gyldighed for det pågældende arrangement.

§ 3. For hver banetype skal der udarbejdes et reglement for banesikkerhed. Reglementet skal indeholde detaljerede regler for, hvorledes baneafspærringen og øvrige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af publikum, løbsdeltagere og andre der færdes på eller ved banen, skal være udformet.

    Stk. 2. Baneafspærringen skal på passende måde være gennembrudt med låge eller lignende. Banen skal i øvrigt være indrettet således, at udrykningskøretøjer har fri passage til og fra gennembrydningen, og have skiltning for adgangsveje for tilkommende udrykningskøretøjer.

    Stk. 3. Færdselsstyrelsen godkender de i stk. 1 nævnte reglementer for banesikkerhed. Der må ikke foretages ændringer i reglementets bestemmelser om banesikkerhed uden Færdselsstyrelsens forudgående godkendelse.

§ 4. Politiet afgør, om banen er i overensstemmelse med reglementet for banesikkerheden for den pågældende banetype.

    Stk. 2. Politiet kan til enhver tid kontrollere, om banen fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

§ 5. Politiet kan til brug for sagens behandling pålægge ansøgeren at indhente en udtalelse fra Statens Bilinspektion eller en anden sagkyndig.

Tilladelse til afholdelse af motorløb

§ 6. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb indgives af arrangørerne til politiet senest 1 måned før løbet. Ansøgningen skal vedlægges kopi af godkendelsen af banen eller samtidig ansøgning om godkendelse af banen. Navn og adresse på den i § 11 nævnte teknisk kyndige person samt oplysning om den pågældendes tekniske kvalifikationer skal fremgå af ansøgningen.

    Stk. 2. Ansøgningen skal endvidere vedlægges dokumentation for, at de i §§ 9-10 nævnte forsikringer er tegnet, og at præmien herfor er betalt.

    Stk. 3. Ansøgningen kan omfatte flere motorløb, der ønskes afholdt i banegodkendelsens gyldighedsperiode.

§ 7. Er arrangøren en forening, kan tilladelse alene meddeles, hvis det af vedtægterne for foreningen eller vedtægt eller reglement for en sammenslutning, som foreningen er tilknyttet, fremgår, at arrangøren har beføjelse til at iværksætte de fornødne sanktioner over for deltagere, der overtræder de i § 12 nævnte regler eller vilkår for tilladelsen.

§ 8. Politiet kan under særlige omstændigheder fastsætte yderligere vilkår for tilladelsen.

Forsikring

§ 9. Til dækning af de skader, der kan opstå i forbindelse med afholdelse af motorløb, skal arrangørerne tegne en ansvarsforsikring, jf. dog stk. 4.

    Stk. 2. Ansvarsforsikringen skal pr. motorløb dække skader på indtil:

1) 2 mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på højst 85 cm3 (knallert, motorcykel og gokart),

2) 5 mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på over 85 cm3 og højst 500 cm3 (motorcykler, gokarts og crosskarts),

3) 10 mio. kr. for løb, hvor der benyttes køretøjer med motorer på over 500 cm3, bortset fra lastbiler, (motorcykler og biler),

4) 20 mio. kr. for løb, hvor der benyttes lastbiler.

    Stk. 3. Ansvarsforsikringen kan tegnes kollektivt af foreninger og sammenslutninger.

    Stk. 4. For de ved motorløbets afholdelse af arrangørerne beskæftigede personer dækker den i stk. 2 nævnte forsikring alene den del af skaden, som skadelidte ikke får dækket efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

    Stk. 5. Ansvarsgrundlaget for den i stk. 1 nævnte ansvarsforsikring er dansk rets almindelige erstatningsregler.

    Stk. 6. De i stk. 2 nævnte beløb reguleres hvert år pr. 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 1 million delelige kronebeløb. Færdselsstyrelsen bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted.

§ 10. Til dækning af personskader, der ikke dækkes af den i § 9 nævnte ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, skal der være tegnet en ulykkesforsikring for skader, der forvoldes ved motorløbets afholdelse, på publikum og personer, der medvirker ved motorløbets afholdelse, jf. dog stk. 3 og 5.

    Stk. 2. Ulykkesforsikringen kan tegnes kollektivt af foreninger og sammenslutninger.

    Stk. 3. Ulykkesforsikringen skal ikke dække skader på kørerne.

    Stk. 4. Ulykkesforsikringens dækning skal være af mindst samme omfang som efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

    Stk. 5. Kravet om, at der skal være tegnet en ulykkesforsikring, gælder ikke for afholdelse af motorløb uden offentlig adgang.

Motorløbets gennemførelse

§ 11. Køretøjerne skal inden motorløbets afholdelse kontrolleres og godkendes af en teknisk kyndig person, f. eks. en af motorunionerne udpeget teknisk kyndig person.

§ 12. Arrangøren skal forud for hvert motorløb indskærpe hver enkelt af de kørende, at de registrerede køretøjer, der deltager i motorløb uden for færdselslovens område, skal bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Detailforskrifter for Køretøjer, før de atter benyttes på områder, der er omfattet af færdselsloven.

    Stk. 2. Arrangøren skal samtidig tilkendegive de kørende, at overtrædelser af det under stk. 1 nævnte kan medføre udelukkelse fra fremtidige motorløb.

§ 13. Arrangøren skal standse et motorløb, såfremt der opstår betydelige skader på baneafspærringen, eller hvis publikum overskrider tilskuerafspærringen.

§ 14. Der skal under afholdelse af motorløb være en uddannet samarit til stede, og der skal forefindes et samaritterrum. Ved motorløb med offentlig adgang skal der desuden være en læge og en ambulance til stede.

    Stk. 2. Ved uddannet samarit forstås i denne bekendtgørelse en person, der har bestået prøve på et af førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, minimum på niveau med de samaritterkurser, der udbydes af Dansk Røde Kors, Arbejder Samaritter Forbundet - Dansk Folkehjælp (ASF) og Beredskabsstyrelsen.

    Stk. 3. Ambulancen skal opfylde kravene i Sundhedsministeriets bekendtgørelse om ambulancer (ambulancebekendtgørelsen), herunder være tilknyttet den pågældende amtskommunes (sygehuskommunens) ambulancetjeneste.

§ 15. Indehaveren af tilladelsen skal med regelmæssige mellemrum efterse banen og udbedre eventuelle skader.

Klageadgang

§ 16. Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf

§ 17. Med bøde straffes den, der:

1) afholder motorløb uden godkendelse eller tilladelse, jf. § 2 og § 6,

2) overtræder § 3, stk. 2 og §§ 9-15 eller

3) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 1029 af 15. december 1995 om afholdelse af motorløb uden for vej.

    Stk. 3. Godkendelse af baner meddelt efter de hidtil gældende regler bevarer deres gyldighed.

Trafikministeriet, den 20. november 1998

Sonja Mikkelsen

/Conni Jensen