Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

 

I medfør af § 124 r i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som ændret ved lov nr. 1123 af 20. december 1995 og lov nr. 468 af 10. juni 1997, fastsættes:

    § 1. Med virkning fra den 1. januar 1999 til den 31. december 1999 fastsættes følgende:

1) Det i lovens § 121, stk. 5, nævnte beløb om standsnings- og parkeringsforseelser forhøjes til 460 kr.

2) Det i lovens § 124 a, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 88, stk. 1, nævnte beløb for afholdelse af køreprøver forhøjes til 520 kr.

3) Det i lovens § 124 a, stk. 2, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 88, stk. 2, nævnte beløb for afholdelse af praktiske prøver til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj forhøjes til 240 kr.

4) Det i lovens § 124 a, stk. 3, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 88, stk. 3, nævnte beløb for afholdelse af kontrollerende køreprøver forhøjes til 790 kr.

5) Det i lovens § 124 c, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 90, stk. 1, nævnte beløb for ombytning af kørekort, udstedelse af duplikatkørekort og fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, fastsættes til 240 kr.

6) Det i lovens § 124 e, stk. 1, 1. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 284 af 30. april 1993 om godkendelse af kørelærere, § 19, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for afholdelse af kørelærerprøve forhøjes til 290 kr.

7) De i lovens § 124 g, stk. 1, nr. 1-3, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 129, stk. 1, nr. 1-3, nævnte beløb for periodisk syn, syn i medfør af færdselslovens § 78, stk. 1, 1. pkt., syn af køretøjer til øvelseskørsel og frivillige syn forhøjes til

a) 510 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet, samt for blokvogne,

b) 360 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 210 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

8) De i lovens § 124 g, stk. 2, nr. 1-3, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 129, stk. 2, nr. 1-3, nævnte beløb for omstillingssyn forhøjes/fastsættes til

a) 260 kr. for biler med typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet, samt for blokvogne,

b) 180 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 100 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

9) Det i lovens § 124 j, stk. 1, 1. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 130, stk. 1, nævnte beløb for betaling af nummerplader forhøjes til 1.070 kr. for et sæt og 540 kr. for en enkelt plade.

10) Det i lovens §124 j, stk.1, 2. pkt. og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 130, stk. 2, nævnte beløb for betaling af en 3. nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods bag på personbiler og varebiler, fastsættes til 100 kr.

11) Det i lovens § 124 m, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 134, stk. 1, nævnte beløb for registrering af ejerskifte (brugerskifte), der finder sted uden afmelding af køretøjet, forhøjes til 350 kr.

12) De i lovens § 124 o, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 136, stk. 1, nævnte beløb for benyttelse af faste prøveskilte forhøjes til 1.040 kr. årligt for et sæt prøveskilte til bil og til 170 kr. årligt for et prøveskilt til motorcykel.

13) Det i lovens § 124 p, 1. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 137, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for benyttelse af løse prøveskilte fastsættes til 20 kr. pr. døgn.

    § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 939 af 10. december 1997 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

    Stk. 2. Forhøjelsen af de i § 1, nr. 12, nævnte beløb får virkning fra den første betalingsperiode, der begynder den 1. januar 1999 eller senere.

Færdselsstyrelsen, den 14. december 1998

Christian Duus

    /Ib Rasmussen

Redaktionel note
  • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 181, den 31.12.1998.