Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring og om ophævelse af lov om DSB Busser A/S samt om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S

(Salg af DSB Busser A/S (Combus a/s) m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 232 af 4. april 1995 om DSB Busser A/S, som ændret ved lov nr. 1232 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., udgår »op til 25 pct. af«.

2. I § 6 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Udlånte tjenestemænd, som lader sig ansætte i DSB Busser A/S, nu Combus a/s, eller selskabets datterselskaber, er valgbare til de respektive bestyrelser, uanset at de ikke opfylder aktieselskabslovens krav om ansættelse i vedkommende selskab i de sidste 12 måneder, før valget finder sted.«

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Når udlånte tjenestemænd lader sig ansætte i Combus a/s eller selskabets datterselskaber på overenskomstvilkår, jf. § 26 a i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, bortfalder Combus a/s forpligtelse i forhold til staten efter § 6, stk. 4.

    Stk. 2. Combus a/s forpligtelse i forhold til DSB, jf. § 6, stk. 1, gælder ikke i forhold til de tjenestemænd, som genoptager tjeneste i DSB efter § 26 b i lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S.«

§ 2

Lov nr. 232 af 4. april 1995 om DSB Busser A/S ophæves.

§ 3

I lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S foretages følgende ændring:

1. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. DSB betaler de i Combus a/s udlånte tjenestemænd, som vælger at lade sig ansætte på overenskomstvilkår i busselskabet, et engangsvederlag i form af en kontant fratrædelsesgodtgørelse eller ved opskrivning af pensionsalder eller en kombination heraf.

§ 26 b. DSB tilbyder de i Combus a/s udlånte tjenestemænd, som ikke lader sig ansætte på overenskomstvilkår i busselskabet, anden passende beskæftigelse, jf. tjenestemandslovens § 12, samt afholder de hermed forbundne udgifter til omskoling og efteruddannelse eller udgifter til rådighedsløn m.v.«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Trafikministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen