Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om E- og e-godkendelse
af køretøjers indretning og udstyr mv.1)

 

I medfør af § 68 og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, fastsættes:

§ 1. Ved E-godkendelse forstås godkendelse af køretøjers indretning og udstyr i henhold til ECE-regulativer udstedt i tilknytning til den mellem medlemmer af FN s Økonomiske Kommission for Europa (ECE) indgåede overenskomst af 20. marts 1958 (ECE-1958-Overenskomsten), som senest ændret den 16. oktober 1995.

    Stk. 2. Ved e-godkendelse forstås godkendelse af køretøjers indretning og udstyr i henhold til EF-direktiver eller EF-forordninger.

§ 2. Efter ansøgning fra fabrikanten eller fra dennes repræsentant her i landet kan Færdselsstyrelsen udstede E-godkendelse i overensstemmelse med ECE-regulativer, der er tiltrådt af Danmark, samt udstede e-godkendelse i overensstemmelse med EF-direktiver eller EF-forordninger.

    Stk. 2. En E- eller e-godkendelse kan ikke overdrages. Hvis retten til produktion af det godkendte overgår til andre, skal indehaveren af godkendelsen underrette Færdselsstyrelsen herom. Den, som har erhvervet ret til sådan produktion, kan dog indgive ansøgning om ny godkendelse, uanset indberetningspligten efter 2. pkt. ikke er opfyldt.

§ 3. Ved godkendelsen fastsætter Færdselsstyrelsen de nærmere bestemmelser om eventuel mærkning i overensstemmelse med pågældende regulativ, direktiv eller forordning, herunder om godkendelsesnummer samt om mærkningens anbringelse og udformning.

    Stk. 2. Mærkning med E- eller e-godkendelse må kun foretages af indehaveren af godkendelsen og kun på køretøjer eller på udstyr, der er i nøje overensstemmelse med grundlaget for den meddelte godkendelse.

§ 4. Ansøgning om E- eller e-godkendelse skal vedlægges:

1) En prøvningsrapport fra et prøvningslaboratorium, der af DANAK, Erhvervsfremme Styrelsen, er akkrediteret til at foretage afprøvning i henhold til pågældende regulativ, direktiv eller forordning. Prøvningsrapporten skal indeholde detaljeret beskrivelse og tegninger af det afprøvede. Prøvningsrapporten skal dokumentere afprøvningen og skal indeholde prøvningslaboratoriets attestation for, at de nærmere krav i pågældende regulativ, direktiv eller forordning er opfyldt.

2) Et certifikat, udstedt af et af DANAK, Erhvervsfremmestyrelsen, akkrediteret certificeringsorgan, der godtgør, at fabrikanten har rådighed over de fornødne faciliteter og har tilrettelagt de fornødne procedurer til sikring af produktionens overensstemmelse med det godkendte i henhold til bilag X til EF-direktiv 70/156/EØF og pågældende regulativ, direktiv eller forordning.

3) Oplysning om størrelsesordenen af den forventede produktion.

4) Oplysning om produktionssted(er).

    Stk. 2. Ansøgning om E- eller e-godkendelse skal, når krav herom er fastsat i pågældende regulativ, direktiv eller forordning, indeholde prøvningslaboratoriets bekræftelse af, at et eksemplar af den af prøvningsrapporten omfattede indretnings- eller udstyrsdel opbevares til brug ved eventuel senere kontrol.

    Stk. 3. DANAK, Erhvervsfremme Styrelsen, orienterer løbende Færdselsstyrelsen om de i stk.1, nr. 1 og 2, nævnte akkrediteringer.

§ 5. Når prøvningslaboratoriet er beliggende i udlandet og det over for Færdselsstyrelsen er dokumenteret, at den myndighed, som i det pågældende land kan udstede E- eller e-godkendelse, har godkendt laboratoriet til at foretage afprøvning i henhold til godkendelsesbetingelserne i pågældende regulativ, direktiv eller forordning, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at den i § 4, stk. 1, nr. 1, nævnte akkreditering ikke er fornøden.

§ 6. Når produktionsstedet er beliggende i udlandet og det over for Færdselsstyrelsen er dokumenteret, at den myndighed, som i det pågældende land kan udstede E- eller e-godkendelse, anser det for godtgjort, at fabrikanten har rådighed over de fornødne faciliteter og har tilrettelagt de fornødne procedurer til sikring af produktionens overensstemmelse med det godkendte, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at det i § 4, stk. 1, nr. 2, nævnte certifikat ikke er fornødent.

§ 7. Før E- eller e-godkendelse kan udstedes, skal ansøgeren til Færdselsstyrelsen indsende dokumentation for, at der er indgået kontrakt med et certificeringsorgan som det i § 4, stk. 1, nævnte, om løbende kontrol med produktionens overensstemmelse med det godkendte.

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte kontrol skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne herom i bilag X til EF-direktiv 70/156/EØF og pågældende regulativ, direktiv eller forordning. Er hyppigheden af den i stk. 1 nævnte kontrol ikke nærmere fastsat i pågældende regulativ, direktiv eller forordning, skal kontrollen ske hvert andet år.

    Stk. 3. Certificeringsorganet skal, med henvisning til nummeret på den meddelte E- eller e-godkendelse, løbende til Færdselsstyrelsen indsende kopi af rapporterne om resultaterne fra denne kontrol med de bemærkninger, som kontrolresultaterne måtte give anledning til.

§ 8. Når fabrikanten (i henseende til det godkendte) er certificeret i henhold til den harmoniserede standard EN ISO 9002 eller en tilsvarende harmoniseret standard, kan Færdselsstyrelsen i overensstemmelse med bilag X til EF-direktiv 70/156/EØF bestemme, at indholdet af det i § 4, stk. 1, nævnte certifikat kan begrænses. Fabrikanten skal i så fald til Færdselsstyrelsen oplyse alle enkeltheder om certificeringen og skal efterfølgende underrette Færdselsstyrelsen om alle eventuelle ændringer i certificeringens gyldighed. Bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3, gælder tilsvarende.

§ 9. Når produktionsstedet er beliggende i udlandet, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at den i § 7, stk. 1, nævnte kontrakt kan være indgået med et certificeringsorgan, der er anerkendt af den myndighed, som i det pågældende land kan udstede E- eller e-godkendelse.

§ 10. Indehaveren af godkendelsen skal underrette Færdselsstyrelsen, såfremt produktionen af det godkendte ophører eller der sker ændringer med hensyn til produktionssted(er).

§ 11. Indehaveren af godkendelsen skal underrette Færdselsstyrelsen om enhver ændring af det godkendte med nærmere angivelse af, hvori ændringen eller ændringerne består.

    Stk. 2. Enhver ikke uvæsentlig ændring af det godkendte skal godkendes ved udstedelse af tillæg til den oprindelige godkendelse eller ved udstedelse af en ny godkendelse.

    Stk. 3. For tillæg til en godkendelse gælder samme bestemmelser som for en godkendelse.

§ 12. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en meddelt godkendelse eller et tillæg til en godkendelse, hvis det konstateres at bestemmelser i § 2, stk. 2, §§ 3, 7, 8, 3. pkt., 10 eller 11, stk. 1, er tilsidesat, eller hvis de i § 14 nævnte omkostninger efter forfaldstid ikke erlægges efter påkrav. Færdselsstyrelsen kan i den forbindelse pålægge indehaveren af godkendelsen at tilbagekalde allerede solgte eller udleverede køretøjer eller udstyrsdele.

§ 13. Færdselsstyrelsen underretter udenlandske myndigheder m.v., som i henhold til ECE-1958-Overenskomsten, et EF-direktiv eller en EF-forordning skal have underretning om:

1) Akkreditering af prøvningslaboratorier og certificeringsorganer.

2) Udstedelse af godkendelse eller afslag på ansøgning om godkendelse.

3) Udstedelse af tillæg til godkendelse eller afslag på ansøgning om tillæg.

4) Bortfald eller tilbagekaldelse af en meddelt godkendelse.

5) Ophør af produktionen af det godkendte.

§ 14. Ansøgeren eller indehaveren af godkendelsen afholder alle omkostninger i forbindelse med:

1) Mærkning, jf. § 3.

2) Prøvning og prøvningsrapport, jf. § 4.

3) Certifikat, jf. § 4.

4) Opbevaring af den i § 4, stk. 2, nævnte indretnings- eller udstyrsdel.

5) Registrering efter harmoniseret standard EN ISO 9002 eller tilsvarende standard, jf. § 8.

6) Gennemførelse af kontrollen i henhold til § 7.

7) Eventuel dokumentation fra udlandet, jf. §§ 5, 6 og 9.

Overgangsbestemmelser

§ 15. E- og e-godkendelser, der er udstedt inden den 1. april 1999, er fortsat gyldige, hvis der inden den 1. august 1999 til Færdselsstyrelsen er indsendt dokumentation for, at der er indgået kontrakt om løbende kontrol med produktionens overensstemmelse med det godkendte, jf. § 7.

Straf og ikrafttrædelse

§ 16. Den, der overtræder bestemmelser i § 2, stk. 2, §§ 3, 7, 8, 3. pkt., 10 og 11, stk. 1, straffes med bøde.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 157 af 27. marts 1987, som ændret ved bekendtgørelse nr. 421 af 1. juni 1992.

Færdselsstyrelsen, den 3. februar 1999

Christian Duus

/Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 98/14/EF, EF-Tidende 1998 L 91 s. 1.