Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Post Danmarks befordringspligt og eneret m.v. 1)

 

I medfør af § 2, stk. 5, stk. 6, § 3, stk. 4, stk. 6, § 5, stk. 2, § 9, § 12, stk. 2, stk. 3, § 15, § 17, § 19, stk. 3, § 22, stk. 3 og § 28 i lov nr. 89 af 8. februar 1995 om postvirksomhed fastsættes:

Kapitel 1

Befordringspligten Indland & Udland

§ 1. For forsendelser, der er omfattet af befordringspligten, gælder følgende øvre vægtgrænser:

Indland

1)   Adresserede breve op til 2 kg.

2)   Andre adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, for eksempel kataloger og brochurer, op til 2 kg.

3)   Dag- uge- og månedsblade samt tidsskrifter, op til 2 kg.

4)   Adresserede pakker op til 20 kg.

5)   Blindeforsendelser op til 7 kg, jf. bilag 1.

Udland samt Færøerne og Grønland

6)   Adresserede breve op til 2 kg.

7)   Andre adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, for eksempel kataloger og brochurer, op til 2 kg.

8)   Adresserede dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter, op til 2 kg.

9)   Adresserede pakker op til 20 kg, medmindre andet følger af internationale overenskomster.

10) Blindeforsendelser op til 7 kg, jf. bilag 1.

Stk. 2. Adresserede breve og pakker skal kunne sendes rekommanderet eller med angiven værdi. Til udlandet samt Færøerne og Grønland skal der kunne sendes rekommanderede pakker, samt breve og pakker med angiven værdi, medmindre andet følger af internationale overenskomster. Indenlandske adresserede breve skal tillige kunne sendes som forkyndelsesbreve.

§ 2. Forsendelser, der er omfattet af befordringspligten, afgrænses tillige af følgende fysiske mål:

1)   Adresserede breve:
Minimum: 14 x 9 cm.
Rulle eller stang: Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm.
Maksimum: Længde 60 cm og længde + bredde + højde = 90 cm.
Rulle eller stang: Længde 90 cm og længde + 2 x diameter/højde = 104 cm.

2)   Andre adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer:
Minimum: 14 x 9 cm.
Maksimum: Længde 60 cm og længde +

  bredde + højde = 90 cm

3)   Dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter:
Minimum: Længde 21 cm. Bredde 14,8 cm.
Maksimum: 45 x 30 cm.

4)   Adresserede pakker:
Minimum : 14 x 9 cm.
Rulle eller stang: Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm.
Maksimum: Længde 150 cm og længden + den største omkreds målt i en anden retning end længderetningen = 300 cm, medmindre andet fremgår af internationale overenskomster.

5)   Blindeforsendelser:
  Der gælder de samme mål som for adresserede breve.

§ 3. Posttilsynet kan begrænse postomdelingen til enkelte modtagere eller grupper af modtagere i landdistrikter:

1)   når der er tale om særlig afsides eller utilgængelige steder og

2)   for pakker, når særlige forhold taler for det.

Kapitel 2

Eneretten

§ 4. Eneretten omfatter indenlandske adresserede breve og adresserede breve fra udlandet til Danmark, som vejer til og med 250 gram.

Stk. 2. Indenlandske adresserede breve, der er omfattet af den i stk. 1 omtalte eneret, afgrænses tillige af en prisgrænse, der fastsættes til taksten for befordring af almindelige indenlandske breve af første vægtsats ganget med 5.

§ 5. Breve, der er omfattet af eneretten i § 4, stk. 1, afgrænses af følgende fysiske mål:

1)   Indenlandske breve:
Minimum: 14 x 9 cm.
Rulle eller stang: Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm.
Maksimum: 45 x 30 x 3 cm eller 45 x 20 x 10 cm.
Rulle eller stang: Længde 45 cm og diameter/højde = 15 cm eller
længde 75 cm og diameter/højde = 10 cm.

2)   Breve fra udlandet:
Minimum: 14 x 9 cm.
Rulle eller stang: Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm.
Maksimum: Længde 60 cm og længde + bredde + højde = 90 cm.
Rulle eller stang: Længde 90 cm og længde + 2 x diameter/højde = 104 cm.

Kapitel 3

Remail

§ 6. Post Danmark kan i overensstemmelse med reglerne herom i Verdenspostkonventionen afvise viderebefordring af adresserede breve fra udlandet, som giver indtryk af at være indleveret til postbefordring i udlandet af en afsender i Danmark, eller på vegne af en afsender i Danmark, med henblik på viderebefordring til modtagere i Danmark, medmindre:

1)   Afsenderen eller den postvirksomhed, der har afgivet forsendelserne til postbefordring i Danmark, umiddelbart dokumenterer, at der ikke reelt er tale om forsendelser fra afsendere i Danmark til modtagere i Danmark eller,

2)   Afsenderen eller den pågældende postvirksomhed accepterer at betale de gældende indenrigske takster for de pågældende forsendelser eller accepterer at betale efter de overenskomster, der måtte være indgået med vedkommende postvirksomhed vedrørende sådanne forsendelser.

Stk. 2. Hvis hverken afsenderen eller den postvirksomhed, der afgiver forsendelserne til viderebefordring i Danmark, vil betale som anført i stk. 1, afgør Posttilsynet, om forsendelserne skal returneres til den afgivende postvirksomhed eller destrueres.

Stk. 3. Posttilsynet kan bemyndige Post Danmark til at destruere forsendelser, der efter at have været tilbagesendt til afsendelseslandets postvirksomhed i henhold til stk. 2, igen er fremsendt til Post Danmark.

Kapitel 4

Erstatning

§ 7. Post Danmark yder ikke erstatning i forbindelse med forsinkelse af forsendelser omfattet af befordringspligten, jf. § 1 og § 2.

Stk. 2. Post Danmark er ansvarlig for bortkomst og beskadigelse af forsendelser, der er omfattet af befordringspligten, i tiden fra modtagelsen til udleveringen med de ændringer, der følger af stk. 3, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13 og § 14.

Stk. 3. Post Danmark er dog fri for ansvar, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra den skadelidtes side, forsendelsens beskaffenhed, manglende eller mangelfuld emballering eller forhold, som Post Danmark ikke kunne undgå, og hvis følger virksomheden ikke kunne afværge.

Indenlandske forsendelser

§ 8. Post Danmark yder ikke erstatning for bortkomst og beskadigelse af almindelige breve og økonomibreve.

Stk. 2. Almindelige pakker, der er bortkommet eller beskadiget eller hvis indhold helt eller delvist er gået tabt, erstattes med et beløb op til 2500 kr.

§ 9. Hvis et rekommanderet brev er bortkommet, ydes der afsenderen en godtgørelse på 500 kr., uanset tabets størrelse.

Stk. 2. Hvis et rekommanderet brev er blevet beskadiget eller dets indhold helt eller delvist er gået tabt, erstattes skaden op til et beløb af 500 kr.

Stk. 3. Rekommanderede pakker, der beskadiges eller bortkommer, erstattes med et beløb på op til 3000 kr.

§ 10. Erstatningsbeløbene i § 8, stk. 2, og § 9 reguleres hvert andet år med udviklingen i forbrugerprisindekset. Erstatningsbeløbene rundes op til nærmeste 100 kr.

Stk. 2. Reguleringen sker første gang 1. januar 2000 på baggrund af seneste regulering af erstatningsbeløbene.

§ 11. Hvis indenlandske adresserede breve og pakker, der sendes med angiven værdi, beskadiges eller bortkommer, erstatter Post Danmark skaden. Den angivne værdi kan ikke overstige indholdets værdi.

Stk. 2. Skaden kan maksimalt erstattes med den angivne værdi.

§ 12. Post Danmark yder ikke erstatning for bortkomst og beskadigelse af dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter.

Forsendelser til og fra udlandet samt til og fra Færøerne og Grønland

§ 13. For postforsendelser til og fra udlandet samt til og fra Færøerne og Grønland ydes erstatning efter de overenskomster, der er indgået med pågældende postvirksomhed.

Stk. 2. Når en forsendelse fra Danmark til udlandet, Færøerne eller Grønland er bortkommet eller beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt på et tidspunkt, hvor befordringen varetages af Post Danmark, ydes der erstatning som for indenlandske forsendelser, hvis afsenderen derved stilles gunstigere.

Stk. 3. Hvis en forsendelse fra udlandet, Færøerne eller Grønland til Danmark beskadiges på et tidspunkt, hvor befordringen varetages af Post Danmark, ydes erstatning som for indenlandske forsendelser, såfremt modtageren stilles gunstigere herved.

Erstatningens omfang

§ 14. Erstatningen omfatter alene den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af forsendelsen. Ved beregningen heraf lægges forholdene på tidspunktet for skadens opståen til grund.

Stk. 2. Der ydes ikke erstatning for tabt fordel, afsavn, kurstab eller andre indirekte følger af skaden.

Stk. 3. Når en forsendelse er bortkommet, ydes foruden erstatning godtgørelse for den betalte porto for forsendelsens postbefordring. Det samme gælder, når en forsendelse er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes.

Retten til erstatning

§ 15. Post Danmark yder kun erstatning, herunder tilbagebetaling af porto, for bortkomne forsendelser, hvis det kan bevises, at forsendelsen er indleveret til Post Danmark.

§ 16. Post Danmarks erstatningspligt ophører, hvis kravet ikke er anmeldt til Post Danmark inden 1 år efter forsendelsens indlevering.

§ 17. Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til afsenderen. Hvis forsendelsen er modtaget af adressaten, kan udbetaling af erstatning med frigørende virkning kun ske til denne.

§ 18. Såfremt en forsendelse bortkommer, beskadiges eller forsinkes, og dette skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes Post Danmark, finder dansk rets almindelige erstatningsregler anvendelse.

Stk. 2. Det samme gælder, dersom andre, for hvem Post Danmark er ansvarlig, i tjenesten har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Stk. 3. Afgørelse om erstatninger, der ligger ud over de i dette kapitel fastsatte beløbsrammer, herunder afgørelse om skaden er sket ved forsæt eller grov uagtsomhed, træffes af domstolene.

Kapitel 5

Brevkasser bestemt for aflevering af post samt andre regler for udlevering

§ 19. Brevkasseanlæg skal opstilles i bygninger med flere end tre afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.), når bygningen er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1974. Brevkasseanlæg skal opstilles i stueetagen i hver opgang.

Stk. 2. Brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved villaer og rækkehuse, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973.

Stk. 3. Ansvaret for opstilling af brevkasser/brevkasseanlæg påhviler ejeren af ejendommen.

§ 20. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel. I fritidshusområder med fritidshuse, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg.

Stk. 2. Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg.

Stk. 3. Ansvaret for afsættelse af det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg samt ansvaret for opstilling af anlæggene, påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse.

§ 21. Posttilsynet kan dispensere fra bestemmelserne i § 19, stk. 2, og § 20, stk. 1, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brevkasse, kan efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De samvirkende Invalideorganisationer få midlertidig dispensation, således at posten til den pågældende omdeles direkte til boligen. Ansøgning om dispensation indgives til den lokale postmester.

§ 22. Nærmere regler for opstilling og indretning af brevkasser fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.

§ 23. Post Danmark kan undlade omdeling af post til husstande, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser/brevkasseanlæg.

§ 24. Forsendelser til forskellige enheder under samme virksomhed eller institution udleveres samlet på ét sted, når enhederne er placeret inden for et afgrænset område, og enhederne ikke kan identificeres ved offentlig anerkendt gadenavn og nummer, og derfor ikke kan siges at have en selvstændig adresse.

Kapitel 6

Uanbringelige forsendelser og åbning af forsendelser

§ 25. Forsendelser og genstande, der er uanbringelige for Post Danmark, og som er af værdi, fremlyses ved månedlig bekendtgørelse i Statstidende, medmindre forsendelsens eller genstandens værdi ikke står i rimeligt forhold til omkostningerne ved fremlysningen. Fremlyste forsendelser og genstande ligger til afhentning i 3 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 2. Uanbringelige forsendelser og genstande, der ikke fremlyses, jf. stk. 1, lægges til afhentning i 2 måneder, hvorefter de sælges eller tilintetgøres.

Stk. 3. Salg uden om den offentlige auktion må ikke ske til personer, der er ansat i eller har tilknytning til Post Danmark.

§ 26. Uanbringelige lukkede forsendelser, der befordres af Post Danmark, og som ikke på anden måde kan bringes afsenderen eller modtageren i hænde, kan åbnes og undersøges af personer, der er specielt udpeget dertil af direktionen for Post Danmark.

Stk. 2. Post Danmark kan åbne forsendelser, hvis det er nødvendigt enten for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen eller for at begrænse skadens omfang.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte personer skal underskrive en erklæring, hvori de lover ikke med deres vilje at læse andet i de åbne forsendelser end afsenderens eller modtagerens navn og adresse, samt at de ikke vil meddele uvedkommende noget, som ved denne virksomhed er kommet til deres kundskab.

Kapitel 7

Klageadgang

§ 27. Posttilsynet fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Klager over Post Danmarks afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Posttilsynet.

Stk. 3. Posttilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straf og ikrafttræden

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder, § 4, jf. § 5, eller §§ 25-26.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 1999. Bekendtgørelse nr. 119 af 22. februar 1995 og bekendtgørelse nr. 359 af 8. maj 1996 ophæves samtidig hermed.

Stk. 2. Indenlandske adresserede breve, jf. § 1, nr. 1, som vejer imellem 1 og 2 kg, følger indtil 1. juli 1999 de regler, der er fastsat for pakker i Post Danmarks forretningsbetingelser m.v.

Stk. 3. Dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter til ind- og udland, jf. § 1, nr. 3 og nr. 8, der vejer imellem 500 gram og 2 kg, følger indtil 1. juli 1999 de regler, der er fastsat for breve og pakker i Post Danmarks forretningsbetingelser m.v.

Trafikministeriet, den 7. februar 1999

Sonja Mikkelsen

/Michael Birch


Bilag 1

Regler for blindeforsendelser

Definition

Blindeforsendelser er adresserede forsendelser, som udelukkende indeholder kommunikationsmateriale til brug for blinde.

Blindeforsendelser kan indeholde følgende:

relief- eller punktskrift, inkl. breve og klicheer, til brug for blinde

papir til fremstilling af blindskrift sendt fra eller til Danmarks Blindebibliotek eller Kommunernes Landsforening, Kommuneservice

audiovisuelt materiale med lydoptagelser, der udelukkende er bestemt til brug for blinde og som sendes fra eller til Danmarks Blindebibliotek eller autoriserede institutioner og organisationer for blinde

kassettebånd, der udveksles mellem blinde eller sendes som privat korrespondance fra blinde til seende

blade og tidsskrifter indlæst på kassettebånd, som skal sendes tilbage til udgiveren. Udgiveren skal enten være Danmarks Blindebibliotek, Institut for Blinde og Svagtsynede i København, Institut for Blinde og Svagtsynede børn, Refnæsskolen i Kalundborg, Dansk Blindesamfund og dets underafdelinger, Kristeligt arbejde blandt Blinde samt Kristeligt Lydbibliotek.

Vægt og mål

Blindeforsendelser skal overholde følgende vægtgrænser og mål:

Vægt:
Maksimum: til og med 7 kg.
Format:
Minimum: 14 x 9 cm.
Rulle eller stang: Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm.
Maksimum: Længde 60 cm og længde + bredde + højde =90 cm.

Rulle eller stang: Længde 90 cm og længde + 2 x diameter/højde = 104 cm.

Særlige forsendelsesformer

Blindeforsendelser kan sendes rekommanderet, ekspres, med postopkrævning eller med indleveringsattest m.v.

Takst

Blindeforsendelser kan sendes portofrit både til indlandet og til udlandet. Til udlandet, Færøerne og Grønland kan blindeforsendelser sendes portofrit som økonomibrev, og mod betaling af et særligt tillæg som brev.

Mærkning og indlevering

Blindeforsendelser skal mærkes med en særlig etiket, der fås på posthuset.

Blindeforsendelser kan nedlægges i postkassen, indleveres på posthuset eller afleveres til landpostbudet efter samme regler som for øvrige forsendelser.Bilag 2

Regler for opstilling af brevkasseanlæg og husbrevkasser

Etageejendomme
Regler for opstilling af husbrevkasseanlæg

Definition

Som husbrevkasseanlæg betragtes et fælles brevkasseanlæg indeholdende en brevkasse for hvert postafleveringssted i ejendommen (opgangen).

Anvendelse

Husbrevkasseanlæg anvendes i stueetagen i hver opgang i bygninger, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt efter l. januar 1974, og som har flere end tre afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.).

Placering

Husbrevkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør (-døre) på et sted i stueetagen, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af post i anlægget.

Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør (-døre), hvorfra der er adgang til husbrevkasseanlægget, skal anlægget indrettes således, at omdeleren kan aflevere posten i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.

Opstillingsorden

De enkelte brevkasser i et husbrevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager.

Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres (nederst) til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres (øverst) til højre i anlægget.

Den enke l te brevkasse forsynes med navneskilt.

Villaer og rækkehuse m.v.
Regler for opstilling af enkeltbrevkasser

Definition

Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasser til ophængning på stolpe, mur, plankeværk el.lign.

Anvendelse

Enkeltbrevkasse anvendes ved villaer og rækkehuse m.v., der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt efter l. januar 1973.

Placering

Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen til den enkelte parcel, således at posten kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej).

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til villaen/rækkehuset, og der må ikke ved eller i forbindelse med brevkassen anbringes bevoksning eller anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske let og uden særlige vanskeligheder fra adgangsvejen.

Opstillingsorden

Såfremt den pågældende bygning indeholder flere selvstændige beboelser, skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. En brevkasse kan dog anvendes af 2 eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse.

To eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

Fritidshuse
Regler for opstilling af brevkasseanlæg/brevkasser i fritidshusområder

Definition

Som brevkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert fritidshus i området.

Anvendelse

Brevkasseanlæg anvendes i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt efter l. januar 1973. Ved udstykning af nye fritidshusområder skal der afsættes fornødent areal til opstilling af brevkasseanlæg.

Ved fritidshuse beliggende i særlig spredt bebyggelse, og som er opført i henhold til byggetilladelse udstedt efter l. januar 1973, anvendes enkeltbrevkasser. For placering og opstilling af disse brevkasser gælder de samme regler som for brevkasser ved villaer og rækkehuse m.v.

Placering

Anlægget skal placeres efter Post Danmarks nærmere anvisning ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved en butik eller på fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Post Danmark kan give tilladelse til, at der placeres to eller flere brevkasseanlæg centrale steder i området.

Opstillingsorden

De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg placeres efter vejnavn og inden for hvert vejnavn i nummerorden.

Brevkasserne placeres i øvrigt således, at brevkassen til fritidshuset med laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget og brevkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse forsynes med navneskilt.

Minimumskrav til målene på brevkasser og disses brevindkast

Indvendige minimumsmål for brevkasse

Type

Højde

Bredde

Dybde

I

15 cm

26 cm

36 cm

II

15 cm

36 cm

26 cm

III

40 cm

30 cm

15 cm

IV

30 cm

36 cm

15 cm

Minimumsformål for brevindkast

Type

Højde

Bredde

 

I

3,5 cm

26 cm

 

II

3,5 cm

36 cm

 

III

3,5 cm

30 cm

 

IV

3,5 cm

36 cm

 

Ved udformning og placering af brevindkast skal det sikres, at uvedkommende ikke kan udtage postforsendelser m.v. ved »fiskning« gennem brevindkastet.

Andre bestemmelser

Brevkasser skal kunne aflåses.

Post Danmark fastsætter nærmere tekniske bestemmelser om placering, montering, og navneskiltning af brevkasser.

 


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets / Rådets direktiv nr. 97/67/EF, EF-Tidende 1998 L 15, s. 14.

Redaktionel note
  • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A hæfte nr. 16, den 05.03.1999