Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om charterflyvning og taxaflyvning til/fra Danmark

 

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner og anvendelsesområde

1.1 Definitioner

1.2 Anvendelsesområde

2. Generelt

2.1 Tilladelser

2.2 Eventuelle restriktioner for udenlandske luftfartsselskaber

2.3 Statistik

2.4 Forsikring

3. Charterflyvning med passagerer

3.1 Generelt - Procedurer og tidsfrister for ansøgning

3.2 Selskabsrejseflyvning

3.2.1 Definition

3.2.2 Ansøgning

3.2.3 Vilkår

3.2.4 »Seat only«

3.3 Flyvning til eget brug

3.3.1 Definition

3.3.2 Ansøgning

3.3.3 Vilkår

3.4 Flyvning i forbindelse med specielle begivenheder

3.4.1 Definition

3.4.2 Ansøgning

3.4.3 Vilkår

3.5 Foreningsflyvning

3.5.1 Definition

3.5.2 Ansøgning

3.5.3 Vilkår

3.6 Studenterflyvning

3.6.1 Definition

3.6.2 Ansøgning

3.6.3 Vilkår

4. Charterflyvning med fragt

5. Taxaflyvning

6. Charterflyvning mellem Danmark og USA

7. Straf

8. Dispensation

9. Ikrafttræden

I medfør af § 75, stk. 2 og § 78 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Definitioner og anvendelsesområde

1.1 Definitioner

I denne BL forstås ved:

Charterflyvning: Ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af passagerer udført med luftfartøjer, som er godkendt til befordring af mere end 10 passagerer, eller ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af fragt udført med luftfartøjer, hvis højst tilladte startmasse overstiger 5.700 kg.

Taxaflyvning: Ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af passagerer udført med luftfartøjer, som er godkendt til befordring af højst 10 passagerer, eller ikke-regelmæssig, erhvervsmæssig transport af fragt udført med luftfartøjer, hvis højst tilladte startmasse ikke overstiger 5.700 kg.

1.2 Anvendelsesområde

1.2.1 Denne BL gælder for charterflyvning og taxaflyvning mellem Danmark og andre lande med undtagelse af flyvninger, der er dækket af særskilte love og bestemmelser som følge af Danmarks tilslutning til EF-regler på lufttransportområdet.

1.2.2 For charterflyvning mellem Danmark og USA gælder bestemmelserne i afsnit 6.

1.2.3 Den multilaterale overenskomst

1.2.3.1 Selskaber med licens i stater, som har ratificeret den multilaterale overenskomst af 30. april 1956 om kommercielle rettigheder for ikke-regelmæssig lufttrafik i Europa, må udføre flyvninger i overensstemmelse med det, der er anført i overenskomsten, under forudsætning af, at vedkommende stat giver tilsvarende rettigheder til danske luftfartsselskaber.

1.2.3.2 Flyvning efter overenskomstens artikel 2, stk. 1, kan udføres i overensstemmelse med vilkårene i denne BL uden forudgående ansøgning. Med undtagelse af taxaflyvninger samt flyvninger i humanitært øjemed eller flyvninger i forbindelse med en nødsituation skal anmeldelse ske til Statens Luftfartsvæsen senest 48 timer før flyvningens udførelse. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der i denne BL kræves ved ansøgning.

1.2.3.3 Flyvning efter overenskomstens artikel 2, stk. 2, må kun udføres efter forudgående tilladelse i overensstemmelse med de ansøgningsfrister og vilkår, der er anført i denne BL.

1.2.3.4 For flyvninger, der falder ind under overenskomsten, gælder tillige de generelle bestemmelser i afsnit 2 og 7-9 i behørigt omfang.

2. Generelt

2.1 Tilladelser

2.1.1 Charter- og taxaflyvning må kun udføres af et luftfartsselskab, som har en gyldig tilladelse som luftfartsselskab udstedt af selskabets nationale luftfartsmyndigheder.

Luftfartsselskabet skal efter anmodning dokumentere at være i besiddelse af en sådan tilladelse samt dokumentere selskabets kompetence til at udføre international, erhvervsmæssig lufttransport i overensstemmelse med de regler og bestemmelser, der er fastsat af luftfartsselskabets hjemstat, og med standarderne og rekommandationerne i ICAO Annex 6, Part I (Declaration of Competence).

2.1.2 Charter- og taxaflyvninger må kun udføres efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, medmindre andet fremgår af denne BL.

Når tilladelse til at udføre en flyvning meddeles uden yderligere vilkår, er det forudsat, at flyvningen udføres i overensstemmelse med ansøgningen og denne BL. Følgelig er disse forudsætninger vilkår for den lovlige udførelse af flyvningen, jf. luftfartslovens § 78.

Overtrædelse af vilkårene for en tilladelse kan medføre, at Statens Luftfartsvæsen tilbagekalder tilladelsen, jf. luftfartslovens § 79.

2.1.3 Charterflyvning til/fra Danmark skal opfylde følgende krav:

a. Hele luftfartøjets udnyttede kapacitet skal være lejet af en eller flere chartrer(e).

b. Destinationen for flyvningen skal være bestemt af chartreren (chartrerne).

c. Billetter må ikke tilbydes offentligheden direkte fra luftfartsselskabet eller dets agenter.

2.1.4 For at opnå tilladelse til at udføre charterflyvning med passagerer mellem Danmark og et andet land skal luftfartsselskabet have fået udstedt licens i Danmark eller det andet land.

2.1.4.1 Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde give et luftfartsselskab, hvis licens er udstedt i et tredje land, tilladelse til at udføre charterflyvning med passagerer mellem Danmark og et andet land.

2.1.5 For tilladelse til at udføre fragtcharterflyvning gælder bestemmelserne i afsnit 2 og 4 i denne BL.

2.1.6 En ansøgning om tilladelse til at flyve til eller fra dansk område kan afslås, og allerede meddelte tilladelser kan tilbagekaldes, hvis luftfartsafgifter, der er forfaldne i Danmark, ikke er betalt, jf. luftfartslovens § 146 a.

2.1.7 Anvendelsen af enkelte luftfartøjer eller visse luftfartøjstyper kan være forbudt eller underlagt restriktioner i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

2.1.8 En tilladelse må ikke overdrages. Charter- og taxaflyvninger må kun udføres med luftfartsselskabets egne luftfartøjer, medmindre Statens Luftfartsvæsen har godkendt andet. (F.eks. skal charter- og taxaflyvninger på wet-lease basis godkendes af Statens Luftfartsvæsen.)

2.1.9 Ansøgningen og dokumentationen skal forelægges på et af de skandinaviske sprog eller på engelsk.

2.2 Eventuelle restriktioner for udenlandske luftfartsselskaber

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde begrænse mulighederne for udenlandske luftfartsselskaber for at udføre charterflyvninger i henhold til denne BL (f.eks. manglende reciprocitet, uacceptable indvirkninger på regelmæssig trafik (ruteflyvning), overvejelser med hensyn til flyvesikkerhed eller internationale forhold).

2.3 Statistik

Luftfartsselskabet skal til Statens Luftfartsvæsen indsende sådanne statistiske data og oplysninger om flyvninger, som luftfartsvæsenet måtte kræve.

2.4 Forsikring

2.4.1 For luftfartøjer, der anvendes til charter- og taxaflyvninger, skal der være tegnet en ansvarsforsikring eller anden tilstrækkelig dækningsgaranti for skade på passagerer og rejsegods eller fragt (befordringsansvaret) samt på personer eller ting uden for luftfartøjet (tredjemandsansvaret).

2.4.2 Passager- og rejsegodsforsikringen skal dække mindst de beløb, der er fastsat i kapitel 9 i luftfartsloven.

Anm.: For luftfartsselskaber med licens udstedt efter EF-regler gælder reglerne i Rådsforordning (EF) nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.

2.4.3 Tredjemandsforsikringen skal være tegnet med de minimumsbeløb, der er fastsat af Trafikministeriet i medfør af luftfartslovens § 130, stk. 1.

Anm.: For tiden gælder ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 504 af 27. juni 1991 følgende minimumsløb:

1. For luftfartøjer med maksimalt tilladt startmasse indtil 10 tons):
60 millioner kr. dækkende personskade
5 millioner kr. dækkende tingskade.

2. For luftfartøjer med maksimalt tilladt startmasse mellem 10 og 349 tons:
150 millioner kr. dækkende personskade
20 millioner kr. dækkende tingskade.

3. For luftfartøjer med maksimalt tilladt startmasse på 350 tons og derover:
300 millioner kr. dækkende personskade
40 millioner kr. dækkende tingskade.

3. Charterflyvning med passagerer

(For charterflyvning mellem Danmark og USA henvises til afsnit 6.)

3.1 Generelt - Procedurer og tidsfrister for ansøgning

3.1.1 Ansøgning om tilladelse til charterflyvninger skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen.

3.1.2 Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

a. Luftfartsselskabets navn, adresse, telefon-, telex- og/eller telefaxnummer samt eventuelt AFTN.

b. Luftfartøjets type og registreringsbetegnelse.

c. Oplysninger om forsikring, jf. pkt. 2.4.

d. Dato, fartplan og rutenummer.

e. Charterkategori.

f. Chartrerens/chartrernes navn(e) og adresse(r).

3.1.3 Statens Luftfartsvæsen kan kræve yderligere information og dokumentation.

3.1.4 For serieflyvninger (mere end 4 flyvninger inden for 2 måneder til samme destination) skal Statens Luftfartsvæsen have modtaget ansøgningen mindst 30 dage før første flyafgang.

3.1.4.1 For andre charterflyvninger skal Statens Luftfartsvæsen have modtaget ansøgningen mindst 48 timer før flyafgang. Denne frist omfatter ikke lørdage, søndage og danske helligdage.

3.2 Selskabsrejseflyvning

3.2.1 Definition

Hele luftfartøjets benyttede kapacitet er chartret af en eller flere rejsearrangør(er) til befordring af passagerer, der deltager i et på forhånd fastlagt selskabsrejsearrangement.

3.2.2 Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde oplysninger, som dokumenterer, at flyvningen har karakter af en selskabsrejseflyvning.

3.2.3 Vilkår

3.2.3.1 En selskabsrejseflyvning skal opfylde følgende vilkår:

a. Rejsearrangementet skal omfatte befordring til og fra destinationen og mindst inkludere enten 2 nætter ud over rejsetiden eller natten mellem en lørdag og en søndag.

b. Der kræves kun befordring med luftfartøj den ene vej.

c. Indkvartering skal være inkluderet for hele den periode, som rejsearrangementet dækker.

d. Deltagerne skal betale for hele rejsearrangementet. Der må ikke finde tilbagebetaling sted af eventuelle dele af arrangementet, som en deltager frivilligt ikke har benyttet sig af.

3.2.3.2 Arrangementet kan efter aftale mellem en deltager i en selskabsrejse og rejsearrangøren forlænges.

3.2.3.3 Ansøgeren skal opbevare og på forlangende indsende til Statens Luftfartsvæsen en liste over passagererne.

3.2.3.4 Et luftfartsselskab, som i henhold til charterkontrakten skal hjemtransportere passagererne med charterfly, er uanset eventuel misligholdelse af charterkontrakten fra chartrerens side forpligtet til at hjemtransportere de pågældende passagerer. Hjemtransporten skal ske til den oprindeligt aftalte lufthavn.

3.2.4 »Seat only«

»Seat only« betyder befordring på en selskabsrejseflyvning af passagerer, som har et arrangement med en chartrer, der kun omfatter befordringen. Sådan befordring kan ske på følgende vilkår:

a. I alt må højst 30% af det enkelte luftfartøjs kapacitet udnyttes til chartrerens »seat only« passagerer. Denne andel må ikke akkumuleres.

b. Befordring af »seat only« passagerer kan foretages på såvel udrejsen som hjemrejsen i forbindelse med en selskabsrejseflyvning. Der kræves ikke tur-returrejse.

c. Statens Luftfartsvæsen kan forlange yderligere oplysninger om luftfartsselskabets »seat only« flyvninger.

d. Den betingelse, der er nævnt i pkt. 3.2.3.4 vedrørende luftfartsselskabets forpligtelse til at hjemtranspor-tere, gælder for »seat only« passagerer, der har et arrangement, der omfatter tur-returrejse.

3.3 Flyvning til eget brug

3.3.1 Definition

Hele luftfartøjets benyttede kapacitet er chartret af én enkelt chartrer (individ, firma, juridisk person eller institution), som har bestemt destinationen, og som bærer alle omkostningerne i forbindelse med flyvningen.

3.3.2 Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde oplysninger, som dokumenterer, at flyvningen har karakter af en flyvning til eget brug.

3.3.3 Vilkår

3.3.3.1 Passagererne må ikke, hverken direkte eller indirekte, yde chartreren refusion for dennes omkostninger.

3.3.3.2 En flyvning må ikke ved annoncering eller på anden måde tilbydes offentligheden.

3.4 Flyvning i forbindelse med specielle begivenheder

3.4.1 Definition

Hele luftfartøjets benyttede kapacitet er chartret af en eller flere chartrer(e) til befordring af passagerer, som alle deltager i en messe eller konference eller i en begivenhed af sportslig, kulturel, religiøs, social eller anden tilsvarende art.

3.4.2 Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde oplysning om arten af og datoen for begivenheden samt arrangementer, der er omfattet af rejsen.

3.4.3 Vilkår

3.4.3.1 Hver enkelt passager skal betale for sin del af det samlede på forhånd fastlagte rejsearrangement, som mindst skal omfatte flytransport til og fra destinationen samt transport mellem lufthavnen og stedet for begivenheden.

3.4.3.2 Alle deltagere skal rejse sammen på udturen og på hjemturen.

3.5 Foreningsflyvning

3.5.1 Definition

Hele luftfartøjets benyttede kapacitet er chartret udelukkende til medlemmerne af en permanent sammenslutning og personer, der er i familie med disse. Målsætningen og formålet med sammenslutningen må ikke være at arrangere rejser.

3.5.2 Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde en erklæring, der angiver navnet på den sammenslutning, som arrangerer flyvningen. Erklæringen skal dokumentere, at flyvningen har karakter af en foreningsflyvning.

3.5.3 Vilkår

En flyvning må ikke ved annoncering eller på anden måde tilbydes offentligheden.

3.6 Studenterflyvning

3.6.1 Definition

Hele luftfartøjets kapacitet er chartret til befordring af en eller flere gruppe(r) af studenter eller elever og/eller disses lærere eller ledere samt personer, der er i familie med disse.

3.6.2 Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde en erklæring, som dokumenterer, at flyvningen har karakter af en studenterflyvning.

3.6.3 Vilkår

Chartreren skal være en skole, en studenterorganisation eller lignende.

4. Charterflyvning med fragt

(For charterflyvninger mellem Danmark og USA henvises til afsnit 6.)

4.1 Ansøgning om tilladelse til at udføre charterflyvning med fragt skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen.

Anm.: Fragt kan befordres på autoriserede charterflyvninger med passagerer uden yderligere ansøgning.

4.2 Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

a. Luftfartsselskabets navn, telefon-, telex- og/eller telefaxnummer samt eventuelt AFTN.

b. Luftfartøjets type og registreringsbetegnelse.

c. Oplysninger om forsikring, jf. pkt. 2.4.

d. Dato, fartplan og rutenummer.

4.3 Statens Luftfartsvæsen kan kræve yderligere information og dokumentation.

4.4 Ansøgningen skal være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 48 timer før flyvning. I denne tidsfrist medregnes ikke lørdage, søndage og danske helligdage.

4.5 For serieflyvninger (mere end 4 flyvninger inden for 2 måneder til samme destination) skal ansøgningen være modtaget mindst 14 dage før første flyvning.

5. Taxaflyvning

5.1 Taxaflyvning til befordring af passagerer kan udføres på vilkår, at destinationen er bestemt af chartreren (chartrerne), og at ingen del af luftfartøjets kapacitet videresælges til offentligheden.

5.2 Der gælder ingen specielle vilkår for taxaflyvning til befordring af fragt.

5.3 Taxaflyvning må udføres uden ansøgning eller anmeldelse til Statens Luftfartsvæsen.

6. Charterflyvning mellem Danmark og USA

6.1 Luftfartsselskaber, som er designeret til at udføre charterflyvning mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater i henhold til den eksisterende luftfartsaftale mellem Danmark og USA, må udføre charterflyvning i overensstemmelse med aftalen uden forudgående tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Anmeldelse skal dog indgives til luftfartsvæsenet før flyvning.

6.2 Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

a. Luftfartsselskabets navn, adresse, telefon-, telex- og/eller telefaxnummer samt eventuelt AFTN.

b. Luftfartøjets type og registreringsbetegnelse.

c. Chartrerens (chartrernes) navn(e) og adresse(r).

d. Dato, fartplan og rutenummer.

e. Flyvningens art (passager- og/eller fragtcharter).

f. Oplysninger om forsikring, jf. pkt. 2.4.

6.3 Statens Luftfartsvæsen kan kræve yderligere information og dokumentation.

6.4 Passagerer og fragt kan transporteres på samme fly og med forskellige chartrere.

6.5 Anmodning om designering af luftfartsselskaber, der har fået udstedt licens i Danmark, skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen.

6.6 Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde give ikke-designerede luftfartsselskaber tilladelse til at udføre charterflyvning. Ansøgning om sådanne flyvninger skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i pkt. 6.2.

6.7 De generelle bestemmelser i afsnit 1, 2 og 7-9 i denne BL gælder tillige i behørigt omfang.

7. Straf

7.1 Overtrædelse af bestemmelsen i pkt. 2.1.2 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, jf. § 75, stk. 2, med bøde eller hæfte.

7.2 Overtrædelse af de øvrige bestemmelser i denne BL straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 13, med bøde eller hæfte. På samme måde straffes den, som i erhvervsmæssigt øjemed formidler befordring med luftfartøj vidende om, at befordringen udføres i strid med vilkårene i denne BL.

7.3 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Ikrafttræden

9.1 Denne BL træder i kraft den 1. februar 1999.

9.2 Samtidig ophæves BL 10-1, 6. udgave af 16. oktober 1997.

Statens Luftfartsvæsen, den 13. januar 1999

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen