Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Bilen kan uanset bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, ud over de almindelige sæder være forsynet med et særligt sæde eller separate sæder indrettet til i alt højst 2 børn under 12 år. Bilen må dog højst være indrettet til befordring af 9 personer, føreren medregnet. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 skal ikke være opfyldt ved pågældende sæder.« .

2. § 16, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ansøgeren må ikke have interesser i taxivognmandsvirksomhed. Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, i lov om taxikørsel m.v. Lovens § 3, stk. 2 og 3, finder tillige anvendelse.«.

3. I § 16, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Statens Bilinspektion fører tilsyn med, at betingelserne for meddelelse af godkendelse som taxameterkontrollant fortsat er til stede, jf. § 4 b i lov om taxikørsel m.v.«.

4. I § 16 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Godkendelsen bortfalder, jf. reglerne herom i § 8 i lov om taxikørsel m.v.«.

5. I § 19 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juni 1999.

Færdselsstyrelsen, den 4. juni 1999

Christian Duus

/Ib Rasmussen