Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

 

I medfør af § 70, stk. 4, og § 118, stk. 5 og 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992:

Definitioner

§ 1. Ved slæbning af køretøjer forstås kørsel, hvor et køretøj trækkes uden iagttagelse af bestemmelserne om tilkobling af køretøjer eller om anvendelse af prøveskilte.

    Stk. 2. Ved et havareret køretøj forstås et køretøj, der på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt.

    Stk. 3. Ved et bjærgningskøretøj forstås en bil eller en traktor, der er forsynet med løftebom eller anden bjærgningsanordning til transport af et havareret køretøj.

Bjærgningskøretøjer

§ 2. Et bjærgningskøretøj skal være synet og godkendt af Statens Bilinspektion til slæbning. Køretøjet skal være særligt indrettet til slæbning, jf. § 1, stk. 3. Godkendelsen skal fremgå af bjærgningskøretøjets registreringsattest.

    Stk. 2. Ved godkendelsen fastsætter Statens Bilinspektion, hvor stor vægt løftebom eller anden bjærgningsanordning må belastes med, hvor stor vægten af det slæbte køretøj må være, og den højst tilladte hastighed for bjærgningskøretøjet, jf. § 8. Bjærgningskøretøjet kan godkendes med flere sæt sammenhørende værdier for belastning og tilladt hastighed.

Fjernelse af havareret køretøj

§ 3. Et havareret køretøj kan fjernes fra kørebanen ved hjælp af andet køretøj. Ved fjernelsen kan der ses bort fra reglerne i §§ 4-11. Fjernelse skal ske på den efter forholdene mest forsvarlige måde.

Slæbning

§ 4. Slæbning af et køretøj skal ske under anvendelse af forsvarligt udstyr og ved forsvarlig sammenkobling af køretøjerne og kan kun ske ved

1) at køretøjet delvis ophænges på et bjærgningskøretøj,

2) sammenkobling med wire eller tov, medmindre det slæbte køretøj er et påhængskøretøj,

3) sammenkobling med tilkoblingsanordning eller stangforbindelse, eller

4) at køretøjet delvis ophænges på et påhængsredskab, der opfylder bestemmelserne i § 5.

Det trækkende køretøj

§ 5. Til slæbning af et køretøj må kun anvendes bil, traktor, motorredskab eller et til disse tilkoblet et-akslet, uaffjedret, ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

    Stk. 2. Påhængsredskabet skal være konstrueret til at slæbe en havareret bil således, at bilens styrende hjulpar fastgøres på påhængsredskabet. Påhængsredskabet må kun anvendes til dette formål.

Det slæbte køretøj

§ 6. Der må kun foretages slæbning af et havareret køretøj eller et påhængskøretøj fra et havareret vogntog. Der må dog ikke foretages slæbning af tohjulet motorcykel og tohjulet knallert.

    Stk. 2. Slæbning af et påhængskøretøj må kun foretages ved sammenkobling med et bjærgningskøretøj.

    Stk. 3. Der må kun slæbes ét køretøj ad gangen, jf. dog § 9, stk. 3, og det slæbte køretøjs styrende aksel skal være forrest, medmindre køretøjet er delvist ophængt på et bjærgningskøretøj. Som ét køretøj anses i denne forbindelse tillige ledbus og sættevognstog, hvor bil og sættevogn er sammenkoblet ved hjælp af en drejekrans.

    Stk. 4. Det slæbte køretøjs faktiske vægt må ikke overstige 2 gange det trækkende køretøjs egenvægt.

    Stk. 5. Hvis det slæbte køretøj er et påhængskøretøj, hvor bremserne er i forskriftsmæssig stand og tilsluttet bjærgningskøretøjets bremsesystem, må de samlede faktiske akseltryk dog være op til 1,5 gange bjærgningskøretøjets tilladte totalvægt.

    Stk. 6. Hvis det slæbte køretøjs styretøj ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun foretages, når det slæbte køretøj er delvis ophængt på et bjærgningskøretøj eller på et påhængsredskab.

    Stk. 7. Hvis det slæbte køretøjs bremser ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun foretages, når det slæbte køretøj er delvist ophængt på et bjærgningskøretøj eller på et påhængsredskab, eller når der slæbes med et bjærgningskøretøj ved hjælp af stangforbindelse eller tilkoblingsanordning.

    Stk. 8. Såfremt baglygterne på det slæbte køretøj ikke kan aktiveres under slæbningen eller ikke er synlige bagfra, skal det slæbte køretøj være forsynet med lygtebom. Lygtebommen skal være anbragt bagest på det slæbte køretøj, når slæbningen udføres. Lygtebommen skal være udstyret med de samme bagudvendende lygter, som er påbudt på det slæbte køretøj, og disse lygter skal kunne aktiveres fra det trækkende køretøj.

Dimensioner

§ 7. Afstanden mellem køretøjerne må ikke overstige 4 m. Overstiger afstanden 2 m, skal trækforbindelsen være tydeligt afmærket.

    Stk. 2. Under slæbning må det slæbte køretøj ikke løftes til en højde, der er mere end 4,1 m.

    Stk. 3. Politiet kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af bestemmelsen i stk. 2 og kan i den forbindelse fastsætte særlige vilkår.

Hastighed

§ 8. For et bjærgningskøretøj, der slæber et køretøj delvist ophængt i løftebom eller andet bjærgningsaggregat, er den højst tilladte hastighed 70 km/t, hvis:

1) det slæbte køretøjs faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af bjærgnings- køretøjs egenvægt, og

2) det slæbte køretøjs styrende hjul er ophængt.

Hvis det slæbte køretøjs faktiske vægt overstiger en fjerdedel af bjærgningskøretøjets egenvægt, skal bjærgningskøretøjet være forsynet med blokeringsfri bremser.

    Stk. 2. Såfremt betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, er den højst tilladte hastighed 50 km/t.

    Stk. 3. For bjærgningskøretøj, der slæber et køretøj ved hjælp af wire, tov eller stangforbindelse, er den højst tilladte hastighed 30 km/t. Ved slæbning på motorvej og motortrafikvej er den højst tilladte hastighed dog 40 km/t.

    Stk. 4. Et bjærgningskøretøj må slæbe et påhængskøretøj med højst 70 km/t. Såfremt påhængskøretøjets bremser ikke er i forskriftsmæssig stand eller ikke er tilkoblet bjærgningskøretøjets bremsesystem, må slæbning kun foregå med højst 30 km/t, dog 40 km/t ved slæbning på motorvej og motortrafikvej og 50 km/t såfremt det slæbte påhængskøretøjs faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af det trækkende bjærgningskøretøjs egenvægt.

    Stk. 5. Ved slæbning, der ikke foregår med et bjærgningskøretøj, herunder slæbning med et påhængsredskab, er den højst tilladte hastighed 30 km/t.

    Stk. 6. Er der for det trækkende eller det slæbte køretøj fastsat en lavere hastighedsgrænse i medfør af færdselslovens § 43, gælder denne hastighedsgrænse.

 

Slæbning på motorvej og motortrafikvej

§ 9. Et bjærgningskøretøj må foretage slæbning på motorvej, såfremt dets højst tilladte hastighed under slæbning er 70 km/t, jf. § 8, stk. 1 og 4.

    Stk. 2. Et bjærgningskøretøj, hvis højst tilladte hastighed under slæbning er 40 eller 50 km/t, jf. § 8, stk. 1-4, må dog foretage slæbning til nærmeste frakørsel. Derudover må der slæbes på motorvejsstrækninger, der går over broer eller gennem tunneller, såfremt de nærmeste til- og frakørsler til disse strækninger anvendes. Der skal anvendes havariblink på begge køretøjer samt gult blinkende afmærkningslygte, som er synlig bagfra. Såfremt ingen faktiske akseltryk overstiger 8 tons, skal slæbning ske i nødsporet, hvis et sådant findes.

    Stk. 3. Et bjærgningskøretøj må dog, uanset bestemmelserne i § 6, stk. 3, slæbe et vogntog til nærmeste frakørsel. Der skal anvendes havariblink på køretøjerne samt gult blinkende afmærkningslygte, som er synlig bagfra.

    Stk. 4. Andre køretøjer end bjærgningskøretøjer må ikke benyttes til slæbning på motorvej.

    Stk. 5. Bestemmelserne om slæbning på motorvej gælder tilsvarende for motortrafikvej.

Forsikrings- og kørekortbestemmelser

§ 10. For et bjærgningskøretøj skal ansvarsforsikringen omfatte det slæbte køretøj.

    Stk. 2. Ved slæbning af køretøj, der ikke foregår med et bjærgningskøretøj, skal det slæbte køretøj være forsynet med prøveskilte, eller det skal være registreret og forsynet med nummerplader, medmindre køretøjet ikke er registreringspligtigt, og forsikringspligten er opfyldt.

    Stk. 3. Påhængsredskab, der benyttes til slæbning, skal være ansvarsforsikret, og forsikringen skal også omfatte det slæbte køretøj.

§ 11. Føreren af et bjærgningskøretøj, der anvendes til slæbning, skal have kørekort til kategori E, jf. bekendtgørelse om kørekort.

    Stk. 2. Ved slæbning, der foregår med wire, tov eller stangforbindelse, skal det slæbte køretøj føres af en person, der opfylder betingelserne for at føre dette køretøj, jf. bekendtgørelse om kørekort.

    Stk. 3. Ved slæbning, der foregår med køretøjet delvist ophæng på et bjærgningskøretøj eller et påhængsredskab, må der ikke være personer i det slæbte køretøj.

Straf

§ 12. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og §§ 3 11, vilkår i henhold til § 2, stk. 2, vilkår i dispensationer i henhold til § 7, stk. 3, eller vilkår givet ved dispensation, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 328 af 23. november 1961 om slæbning af motordrevne køretøjer mv. samt bekendtgørelse nr. 68 af 9. marts 1972 om kørsel på motorvej.

    Stk. 3. For ikke-firehjulstrukne bjærgningskøretøjer, der er registreret første gang inden den 1. april 1999, træder § 8, stk. 1, sidste pkt., dog først i kraft den 1. januar 2004.

Færdselsstyrelsen, den 22. marts 1999

Christian Duus

/Ib Rasmussen