Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner

 

I medfør af § 82 og § 82 a i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, samt efter forhandling med Færøernes Landsstyre følgende:*

1. Referencedokumenter

1.1 ICAO Annex 16, bind I, 2. udgave, til Konventionen angående international civil luftfart, undertegnet den 7. december 1944 i Chicago.

1.2 Rådet for De Europæiske Fællesskabers direktiv 80/51/EØF af 20. december 1979 om begrænsning af støj fra subsoniske luftfartøjer, som ændret ved direktiv 83/206/EØF af 21. april 1983.

Anm.: Direktiverne indeholder bl.a. bestemmelser vedrørende brug af ikke-støjcertificerede jetflyvemaskiner.

1.3 Rådet for De Europæiske Fællesskabers direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemission fra civile subsoniske jetflyvemaskiner.

1.4 Rådet for De Europæiske Fællesskabers direktiv 92/14/EØF af 2. marts 1992 om begrænsning af operation af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988), som ændret ved direktiv 98/20/EF af 30. marts 1998.

Anm. 1: De direktiver, der er nævnt under pkt. 1.3 og 1.4, indeholder bestemmelser vedrørende brug af jetflyvemaskiner, der er støjcertificeret i henhold til ICAO Annex 16, kapitel 2.

Anm. 2: Direktiverne kan købes hos Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV.

Anm. 3: Annex 16 kan købes i engelsk udgave hos Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV.

2. Definitioner

I denne BL forstås ved:

Luftfartsselskab:

Et lufttrafikforetagende med gyldig licens.

Licens:

En tilladelse, der er udstedt til et lufttrafikforetagende, og som giver ret til at udføre lufttransport med passagerer, post og/eller fragt mod vederlag eller lejeafgift.

EF-luftfartsselskab:

Et luftfartsselskab med en gyldig licens udstedt af en EF-medlemsstat i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber.

Samlet flåde af civile subsoniske jetflyvemaskiner:

Den samlede luftflåde af civile subsoniske jetflyvemaskiner, der står til rådighed for luftfartsselskabet i kraft af ejerskab eller en hvilken som helst form for leasingaftale af mindst et års varighed.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter

a. bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing på dansk område med visse typer subsoniske jetflyvemaskiner, der ikke er optaget i det danske nationalitetsregister, og

b. bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing på EF-medlemsstaternes område med visse typer subsoniske jetflyvemaskiner, der er optaget i det danske nationalitetsregister.

3.2 BL en gælder ikke for Grønland.

4. Generelt

Ejeren og/eller brugeren af flyvemaskinen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i afsnit 5.

5. Berørte luftfartøjer og krav

5.1 Subsoniske jetflyvemaskiner, der er optaget i det danske nationalitetsregister, må kun starte og lande på EF-medlemsstaternes område,

a. hvis de er støjcertificeret i overensstemmelse med Annex 16, kapitel 2, og er baseret på en prototype, for hvilken ansøgning om luftdygtighedsbevis er accepteret før den 6. oktober 1977 eller er baseret på afledte versioner, eller

b. hvis de er støjcertificeret i overensstemmelse med Annes 16, kapitel 3, og er baseret på en prototype, for hvilken ansøgning om luftdygtighedsbevis er accepteret den 6. oktober 1977 eller senere eller er baseret på afledte versioner.

5.2 Subsoniske jetflyvemaskiner, der er optaget i andre landes nationalitetsregistre, må kun starte og lande på dansk område, hvis de er støjcertificeret i overensstemmelse med krav, der ikke er mildere end dem, der er angivet i ICAO Annex 16, bind I, del II, kapitel 2 eller kapitel 3.

5.3 Subsoniske jetflyvemaskiner, der pr. 1. november 1990 ikke var optaget i nationalitetsregistret i en EF-medlemsstat, og som optages i det danske nationalitetsregister efter den 1. november 1990, og som har en startmasse på over 34.000 kg MTOM eller en kapacitet på mere end 19 flysæder, må kun starte og lande på EF-medlemsstaternes område, hvis de er støjcertificeret i overensstemmelse med ICAO Annex 16, bind I, del II, kapitel 3.

5.4 Subsoniske jetflyvemaskiner, der har en startmasse på eller over 34.000 kg MTOM eller er af en type, der er godkendt til transport af mere end 19 passagerer, og som er udstyret med fanjetmotorer med et by-passforhold på under 2, må fra den 1. april 1995 kun starte og lande på dansk område,

a. hvis de er støjcertificeret i overensstemmelse med Annex 16, kapitel 3, eller

b. hvis de er støjcertificeret i overensstemmelse med Annex 16, kapitel 2, og det første individuelle luftdygtighedsbevis er udstedt for mindre end 25 år side.

5.4.1 Pkt. 5.4 gælder ikke for de flyvemaskiner, der er opført i bilaget til denne BL, hvis

a. disse civile subsoniske jetflyvemaskiner, der er støjcertificeret i overensstemmelse med Annex 16, kapitel 2, i en referenceperiode på tolv måneder mellem 1986 og 1990, der fastlægges sammen med de pågældende stater, har befløjet lufthavne i fællesskabet, og

b. disse flyvemaskiner i referenceperioden var registreret i det udviklingsland, den pågældende flyvemaskine er anført under i bilaget, og fortsat anvendes enten direkte eller i en hvilken som helst form for leasingaftale af fysiske eller juridiske personer, der er etableret i det pågældende land.

5.4.1.1 Undtagelsen i pkt. 5.4.1 gælder ikke, hvis den pågældende flyvemaskine er leaset til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et andet land end det, flyvemaskinen er anført under i bilaget.

5.5 Subsoniske jetflyvemaskiner, der har en startmasse på eller over 34.000 kg MTOM eller er godkendt til transport af mere end 19 passagerer, må fra den 1. april 2002 kun starte og lande på dansk område, hvis de er støjcertificeret i overensstemmelse med Annex 16, kapitel 3.

5.6 EF-medlemsstaternes område omfatter ikke de oversøiske franske departementer, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 227, stk. 2.

6. Dispensation

6.1 Statens Luftfartsvæsen kan i nedennævnte tilfælde dispensere fra bestemmelserne i pkt. 5.3:

a. Flyvemaskiner af historisk interesse.

b. Flyvemaskiner, som et luftfartsforetagende i en EF-medlemsstat ifølge en gældende afbetalings- eller lejekontrakt har benyttet inden den 1. november 1989, og som i denne forbindelse har været registreret i et land uden for EF.

c. Flyvemaskiner, der midlertidigt er slettet i en EF-medlemsstats nationalitetsregister, fordi det er udlejet til et luftfartsforetagende uden for EF.

d. Flyvemaskiner, der erstatter en havareret flyvemaskine, hvis erstatningsflyvemaskinen registreres inden et år efter havariet, og hvis der ikke er tilsvarende flyvemaskiner, som er støjcertificeret som anført i pkt. 5.3, til rådighed på markedet.

e. Flyvemaskiner, hvis motorer har et by-passforhold på 2 eller derover.

6.2 Statens Luftfartsvæsen kan i nedennævnte tilfælde dispensere fra pkt. 5.4:

a. Flyvemaskiner, for hvilke et luftfartsselskab dokumenterer, at dets fortsatte virksomhed vil blive urimeligt skadet, hvis de pågældende flyvemaskiner ikke kan anvendes.

b. Flyvemaskiner, som med egnet eksisterende udstyr kan ombygges, således at normerne i Annex 16, kapitel 3, opfyldes, hvis luftfartsforetagendet har afgivet ordre på udstyret inden den 1. april 1994 og har accepteret den tidligst mulige leveringsdato for ændringen.

c. Flyvemaskiner af historisk interesse.

d. Flyvemaskiner, hvilke der inden den 1. april 1994 er afgivet ordre på erstatningsfly, der opfylder normerne i Annex 16, kapitel 3, hvis luftfartsselskabet har accepteret den tidligst mulige leveringsdato.

e. I tilfælde, hvor bestemmelserne i pkt. 5.4 vil medføre, at et EF-luftfartsselskab årligt skal slette mere end 10% af selskabets samlede flåde af civile subsoniske jetflyvemaskiner af det danske nationalitetsregister.

I de tilfælde, der er nævnt i pkt. a., kan der kun dispenseres fra 25-års grænsen i pkt. 5.4 b. og kun med i alt 3 år.

6.3 Statens Luftfartsvæsen kan dispensere fra pkt. 5.5, for så vidt angår flyvemaskiner af historisk interesse.

6.4 Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde midlertidigt tillade luftfartøjer, der ikke opfylder kravene i pkt. 5.1, pkt. 5.2, pkt. 5.4 eller pkt. 5.5, at starte og lande på dansk område. For luftfartøjer, der ikke opfylder kravene i pkt. 5.4. eller pkt. 5.5, kan sådan tilladelse dog kun meddeles for

a. flyvemaskiner, hvis anvendelse er så speciel, at det ville være urimeligt at nægte en midlertidig tilladelse, eller

b. flyvemaskiner, der udfører ikke-indtægtsgivende flyvninger med henblik på ændring, reparation eller vedligeholdelse.

6.5 Subsoniske jetflyvemaskiner, der er optaget i en anden medlemsstats nationalitetsregister, kan dog starte og lande på dansk område, hvis der er givet dispensation af vedkommende EF-medlemsstat i henhold til bestemmelser, svarende til pkt. 6.1, pkt. 6.2 eller pkt. 6.3.

7. Straf

7.1 I henhold til luftfartslovens § 149, stk. 9, straffes overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 med bøde, hvis overtrædelsen kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller groft uagtsom. Der kan pålægges en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

7.2 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar i henhold til luftfartslovens § 149, stk. 14.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. marts 1999.

8.2 Samtidig ophæves BL 5-42, 2. udgave af 1. juli 1992.

Statens Luftfartsvæsen, den 15. februar 1999

Ole Asmussen

/Sven E. Andersen

 


Bilag

Liste over flyvemaskiner, der er omfattet af en undtagelse i henhold til BL 5-42, pkt. 5.4.1

 

NB: Der indrømmes undtagelser for flyvemaskiner, der er opført i dette bilag, inden for de generelle rammer af De Forenede Nationers politik og beslutninger (f.eks. sanktioner, embargoer).

 

ALGERIET

 

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20955 B727-2D6 7T-VEH Air Algérie

21053 B727-2D6 7T-VEI Air Algérie

21210 B727-2D6 7T-VEM Air Algérie

21284 B727-2D6 7T-VEP Air Algérie

20884 B737-2D6 7T-VEG Air Algérie

21063 B737-2D6 7T-VEJ Air Algérie

21064 B737-2D6 7T-VEK Air Algérie

21065 B737-2D6 7T-VEL Air Algérie

21211 B737-2D6 7T-VEN Air Algérie

20650 B737-2D6 7Y-VED Air Algérie

21285 B737-2D6 7T-VEQ Air Algérie

 

DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20200 B707-329C 9Q-CBW Scibe Airlift

 

DEN DOMINIKASKE REPUBLIK

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

19767 B707-399C HI-442CT Dominicana de Aviación

 

EGYPTEN

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

19843 B707-336C SU-PBA Air Memphis

19916 B707-328C SU-PBB Air Memphis

21194 B737-266 SU-AYK Egypt Air

21195 B737-266 SU-AYL Egypt Air

21227 B737-266 SU-AYO Egypt Air

 

IRAK

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20889 B707-370C YI-AGE Iraqi Airways

20892 B737-270C YI-AGH Iraqi Airways

20893 B737-270C YI-AGI Iraqi Airways

 

LIBANON

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20259 N707-3B4C OD-AFD MEA

20260 B707-3B4C OD-AFE MEA

19967 B707-347C OD-AGV MEA

19589 B707-323C OD-AHC MEA

19515 B707-323C OD-AHD MEA

20170 B707-323B OD-AHF MEA

19516 B707-323C OD-AHE MEA

19104 B707-327C OD-AGX TMA

19105 B707-327C OD-AGY TMA

18939 B707-323C OD-AGD TMA

19214 B707-331C OD-AGS TMA

19269 B707-321C OD-AGO TMA

19274 B707-321C OD-AGP TMA

 

LIBERIA

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

45683 DC8F-55 EL-AJO Liberia World Airlines

45686 DC8F-55 EL-AJQ Libedria World Airlines

 

LIBYEN

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20245 B727-224 5A-DAI Libyan Arab Airlines

21051 B727-2L5 5A-DIB Libyan Arab Airlines

21052 B727-2L5 5A-DIC Libyan Arab Airlines

21229 B727-2L5 5A-DID Libyan Arab Airlines

21230 B727-2L5 5A-DIE Libyan Arab Airlines

 

MAURETANIEN

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

11093 F28-4000 5T-CLG Air Mauritanie

 

MAROKKO

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20471 B727-2B6 CN-CCG Royal Air Maroc

21214 B737-2B6 CN-RMI Royal Air Maroc

21215 B737-2B6 CN-RMJ Royal Air Maroc

21216 B737-2B6 CN-RMK Royal Air Maroc

 

NIGERIA

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

18809 B707-338C 5N-ARQ DAS Air Cargo

19664 B707-355C 5N-VRG Air Tours

 

Pakistan

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20488 B707-340C AP-AXG PIA

 

SAUDI-ARABIEN

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20574 B737-268C HZ-AGA Saudia

20575 B737-268C HZ-AGB Saudia

20576 B737-268 HZ-AGC Saudia

20577 B737-268 HZ-AGD Saudia

20578 B737-268 HZ-AGE Saudia

20882 B737-268 HZ-AGF Saudia

20883 B737-268 HZ-AGG Saudia

 

SWAZILAND

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

45802 DC8F-54 3D-AFR African International Airways

46012 DC8F-54 3D-ADV African International Airways

 

TUNESIEN

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

20545 B727-2H3 TS-JHN Tunis Air

20948 B727-2H3 TS-JHQ Tunis Air

21179 B727-2H3 TS-JHR Tunis Air

21235 B727-2H3 TS-JHT Tunis Air

 

UGANDA

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

19821 B707-379C 5X-JEF Dairo Air Services

 

ZIMBABWE

Serienummer Type Registrering Luftfartsselskab

18930 B707-330B Z-WKU Air Zimbabwe

45821 DC8F-55 Z-WMJ Affretair


 

Officielle noter

* BL en indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 og direktiv 92/14/EØF af 2. marts 1992, som ændret ved direktiv 98/20/EF af 30. marts 1998.