Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

(Ophævelse af krav om dansk indfødsret m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-8 bliver herefter nr. 1-7.

2. I § 3, stk. 2, udgår »indfødsret og«.

3. I § 3, stk. 3, ændres »nr. 7« til: »nr. 6«.

4. I § 4, stk. 1, ændres »nr. 4-6 og nr. 8, 2. led« til: »nr. 3-5 og nr. 7, 2. led«.

5. I § 4, stk. 2, ændres »nr. 1-5, 7 og 8« til: »nr. 1-4, 6 og 7, jf. dog § 3, stk. 2«.

6. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Førere af de af loven omfattede køretøjer kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af § 12, stk. 1, nr. 6.

    Stk. 2. Taxameterkontrollanter kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af § 12, stk. 1, nr. 9.

    Stk. 3. Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 15, idet godkendelsen har samme tidsmæssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt til den pågældende.

    Stk. 4. Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 2 meddeles af Statens Bilinspektion for et tidsrum af højst 10 år ad gangen.

    Stk. 5. Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 finder § 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

§ 4 b. Den myndighed, der har meddelt en tilladelse eller godkendelse efter denne lov, skal føre tilsyn med, at betingelserne for meddelelsen fortsat er til stede.«

7. I § 6, stk. 2, ændres »nr. 5-8,« til: »nr. 4-7, og § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 3-5 og 7, 2. led,«.

8. § 6, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Godkendelse af ansvarlig leder efter § 4, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede.

    Stk. 4. Godkendelse af førere efter § 4 a, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 6 og 7, ikke længere er til stede.

    Stk. 5. Godkendelse af taxameterkontrollanter efter § 4 a, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

9. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »1-4« til: »1-5«.

10. § 7, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. En afgørelse om tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse truffet efter § 6, stk. 2-5, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, kan forlanges indbragt for domstolene på begæring af den, afgørelsen vedrører, eller af den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. fremgangsmåden i § 3, stk. 3.«

11. I § 8, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 1, nr. 1-4, eller § 4, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-4« til: »§ 3, stk.1, nr. 1-3, § 4, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3, eller § 4 a, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 4 a, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3«.

12. § 12, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) de faglige, aldersmæssige krav m.v., en godkendt fører af et af loven omfattet motorkøretøj skal opfylde,«.

13. I § 12, stk. 1, nr. 10, indsættes efter »godkendelsen,«: »tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse og bortfald,«.

14. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Såfremt en under Trafikministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution bemyndiges til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt trafikministeren, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

15. I § 15, stk. 1, indsættes efter »§§ 2,«: »4 a,«.

16. I § 16, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 5, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt.,« til: »§ 5, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5,«.

§ 2

Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg slot, den 17. marts 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen