Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven, godskørselsloven1)  og arbejdsmiljøloven samt om ophævelse af lov om kontrol med overholdelsen af De Europæiske Fællesskabers forordninger om arbejderbeskyttelse inden for landevejstransport og lov om international godstransport med motorkøretøjer m.v.

(Skærpet kontrol med tunge køretøjer, køre- og hviletidsbestemmelser, betalingsbestemmelser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som ændret bl.a. ved lov nr. 1122 af 20. december 1995, lov nr. 1123 af 20. december 1995, lov nr. 468 af 10. juni 1997, lov nr. 73 af 4. februar 1998, lov nr. 292 af 18. maj 1998 og senest ved lov nr. 484 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 86, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder for kørsel med blokvogn i ubelæsset stand, hvis blokvognen overskrider de i medfør af §§ 84 og 85 fastsatte bestemmelser om køretøjers bredde, længde og højde samt om køretøjers største tilladte totalvægt og akseltryk.«

2. Efter kapitel 13 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 13 a

Køre- og hviletid

§ 86 a. Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om gennemførelsen, anvendelsen og kontrol med overholdelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger og direktiver samt internationale aftaler, overenskomster eller lignende om køre- og hviletid inden for vejtransport.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af regler i de i stk. 1 nævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Stk. 3. Trafikministeren kan henlægge administrationen af de efter stk. 1 og 2 fastsatte bestemmelser til anden offentlig myndighed, privat organisation eller lignende.«

3. § 117, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) findes skyldig i forhold, der er omfattet af § 125 a eller § 126, stk. 1, nr. 1-4.«

4. I § 118, stk. 5, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Der kan endvidere fastsættes straf af hæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter udstedt i medfør af § 86 a. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 68, kan der fastsættes bestemmelser om udmåling af en skærpet bøde for overtrædelse af regler om hastighedsbegrænsere. Tilsvarende gælder for forskrifter, der udstedes i medfør af § 85 for overtrædelse af regler om køretøjers største tilladte totalvægt, når overtrædelsen er sket under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.«

5. I § 118, stk. 6, indsættes efter »§ 85, stk. 1,«: »og § 86 a,«.

6. I § 119 a, stk. 1, ændres »eller en sag om overskridelse af de tilladte hastighedsbestemmelser efter § 126, stk. 1, nr. 2,« til: », om indgreb m.v. i en hastighedsbegrænsers funktion efter § 125 a, om overskridelse af de tilladte hastighedsbestemmelser efter § 126, stk. 1, nr. 2 og 3, eller om overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt efter § 126, stk. 1, nr. 4,«.

7. I § 119 a, stk. 3, ændres »sager om spiritus- og promillekørsel,« til: »sager omfattet af stk. 1,«.

8. I § 120, stk. 2, ændres »reglerne i retsplejelovens §§ 824 og 825 om beslaglæggelse af ting, der findes at burde konfiskeres,« til: »retsplejelovens bestemmelser om beslaglæggelse med henblik på konfiskation«.

9. Efter § 120 og før overskriften til § 121 indsættes:

»§ 120 a. Politiet kan tilbageholde køretøjer i tilfælde af overtrædelse af

1) forskrifter udstedt i medfør af § 68 om hastighedsbegrænseres funktion,

2) forskrifter om køretøjers største tilladte totalvægt udstedt i medfør af § 85,

3) forskrifter om køre- og hviletid udstedt i medfør af § 86 a,

4) Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport,

5) Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer eller

6) den europæiske overenskomst om arbejde, der udføres af det kørende personale i international vejtransport (AETR-overenskomsten).

Stk. 2. Med hensyn til iværksættelse af tilbageholdelsen efter stk. 1 finder retsplejelovens bestemmelser om beslaglæggelse med henblik på konfiskation tilsvarende anvendelse. Tilbageholdelse kan ske, indtil køretøjet eller forholdene i øvrigt er bragt i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte bestemmelser.«

10. § 124 g affattes således:

Ȥ 124 g. For lovpligtige syn betales, jf. dog stk. 2-4,

1) 500 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, for motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet samt for blokvogne,

2) 350 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under nr. 1 og 3, samt traktorer og

3) 200 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

Stk. 2. Kontrolsyn af køretøjer, der er registreret uden syn på grundlag af typeattest eller værkstedserklæring, samt syn af registreringspligtige knallerter foretages uden betaling.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor et køretøj i forbindelse med syn, herunder kontrolsyn, bliver henvist til omstillingssyn til kontrol af, at konstaterede fejl og mangler er blevet rettet, betales for hvert enkelt omstillingssyn

1) 325 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, for motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet samt for blokvogne,

2) 225 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under nr. 1 og 3, samt traktorer og

3) 125 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

Stk. 4. I tilfælde, hvor det under et syn konstateres, at der er foretaget syns- og registreringspligtige ændringer, som ikke er anmeldt til registrering, og køretøjet derfor henvises til syn og registrering, skal der ikke betales for det syn, som køretøjet henvises til. Der skal dog betales for eventuelle omstillingssyn, jf. stk. 3.

Stk. 5. For andre syn betales

1) 850 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, for motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet samt for blokvogne,

2) 600 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under nr. 1 og 3, samt traktorer og

3) 350 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

Stk. 6. For særlig godkendelse hos Statens Bilinspektion af busser, der ønskes anvendt til kørsel, hvortil der i andre lande kræves særlig tilladelse, betales 520 kr. For undersøgelse af, om en bus fortsat er i overensstemmelse med en meddelt godkendelse, betales 200 kr.«

11. I § 124 g indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. For udeblivelse fra en reserveret synstid uden forudgående afbud betales halvdelen af de i stk. 1, 3, 5 og 6 nævnte beløb. Trafikministeren fastsætter nærmere regler herom.«

12. I § 124 j, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »historisk korrekte emaljenummerplader,«: »blokvognsnummerplade,«.

13. I § 124 j, stk. 1, 2. pkt., ændres »personbiler og varebiler« til: »registreringspligtige køretøjer«.

14 § 124 r, 1. pkt., affattes således:

»De i § 121, stk. 5, § 124 a, stk. 1-3, § 124 c, stk. 1, § 124 e, stk. 1, § 124 g, stk. 1, 3, 5 og 6, § 124 j, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 124 m, stk. 1, § 124 o, stk. 1, og § 124 p, 1. pkt., nævnte beløb reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

15. Efter § 125 indsættes efter overskriften til § 126:

»§ 125 a. Retten til at føre de i § 125 nævnte køretøjer skal frakendes føreren af et sådant køretøj, hvis føreren ulovligt har ført køretøjet uden hastighedsbegrænser eller føreren har foretaget et uautoriseret, konstruktivt indgreb i køretøjets hastighedsbegrænser eller dens forbindelser eller føreren vidste eller burde have vidst, at der er foretaget et sådant indgreb. Det samme gælder, hvis føreren har betjent køretøjet på en sådan måde, at hastighedsbegrænseren gøres uvirksom.

Stk. 2. Frakendelsen sker ubetinget. Under særlig formildende omstændigheder kan frakendelse dog ske betinget.«

16. § 126, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) har overskredet de tilladte hastigheder efter § 42 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 70 pct.,«.

17. I § 126, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nye numre:

»3) under kørsel i et af de i § 43 nævnte køretøjer, under kørsel med blokvogn eller mobilkran, jf. § 86, stk. 1, samt ved slæbning af køretøjer, jf. § 70, stk. 4, har overskredet de for sådanne køretøjer tilladte hastigheder, jf. §§ 42 og 43, eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 70 pct. for hastighedsgrænser på højst 30 km i timen eller med mere end 40 pct. for hastighedsgrænser på over 30 km i timen,

4) under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg har overtrådt de i medfør af § 85 fastsatte forskrifter om største tilladte totalvægt med mere end 30 pct.,«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 5 og 6.

18. § 126, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af stk. 1, nr. 1-5,«.

§ 2

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 1995, som ændret ved § 32 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1 og 2, affattes således:

»Den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med motorkøretøj eller vogntog med en tilladt totalvægt, der overstiger en af trafikministeren fastsat vægtgrænse, skal have tilladelse hertil. Godskørsel må kun udføres af tilladelsesindehaveren, af en chauffør ansat hos denne eller hos en anden tilladelsesindehaver. Der må kun kræves betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger.

Stk. 2. Medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af Det Europæiske Fællesskab, international aftale eller bestemmelser fastsat af trafikministeren, kræver udførelse af godskørsel med motorkøretøj eller vogntog særlig tilladelse ved kørsel

1) over landets grænse eller

2) på dansk område af en virksomhed etableret i udlandet.«

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Trafikministeren kan for alle former for virksomhed, hvis aktiviteter omfatter vejtransport, lastning og losning af farligt gods, fastsætte regler om udpegelse af sikkerhedsrådgivere, herunder regler om sikkerhedsrådgiverens opgaver og uddannelseskrav samt om betaling for afholdelse af prøver vedrørende sådanne personers kundskaber og færdigheder.«

3. § 3, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-8 bliver herefter nr. 1-7.

4. I § 3, stk. 2, udgår »indfødsret og«.

5. I § 4, stk. 1, ændres »nr. 4, 5, 6 og 8, 2. led« til: »nr. 3-5 og 7, 2. led«.

6. I § 4, stk. 2, ændres »nr. 1-5, 7 og 8« til: »nr. 1-4, 6 og 7, jf. dog § 3, stk. 2«.

7. I § 4 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved vurderingen af, om selskabet opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 7, 2. led, kan indgå oplysninger om, at medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i selskabet inden for de seneste 5 år

1) er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse eller en godkendelse som ansvarlig leder i medfør af bestemmelser i denne lov, lov om buskørsel eller lov om taxikørsel m.v. eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller

2) i forbindelse med udførelse af godskørselsvirksomhed groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1.«

8. § 6, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

9. Overskriften til § 7 affattes således:

»Vejtransportrådet, afgørelseskompetence, klageadgang m.v.«

10. I § 7, stk. 1, ændres »8 medlemmer, der beskikkes af trafikministeren. 2 af medlemmerne beskikkes efter indstilling fra Danske Vognmænd, Foreningen af Danske Eksportvognmænd og Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening i fællesskab,« til: »7 medlemmer, der beskikkes af trafikministeren. Ét medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Transport og Logistik,«.

11. § 8 affattes således:

»§ 8. Vejtransportrådet træffer afgørelse i sager af principiel karakter eller af betydelig almen interesse, for så vidt angår udstedelse af tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, 3 og 4, om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab m.v. efter § 4, stk. 2, om fornyelse af en tilladelse samt om tilbagekaldelse af en tilladelse eller en godkendelse efter § 12, stk. 1-4.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen træffer afgørelse i alle andre sager og fungerer samtidig som sekretariat for Vejtransportrådet. Færdselsstyrelsen kan i forbindelse hermed modtage oplysninger fra organisationer.

Stk. 3. Tilladelser og godkendelser meddeles på nærmere af Vejtransportrådet fastsatte vilkår for virksomhedens udøvelse. Dog fastsætter Færdselsstyrelsen de nærmere vilkår for internationale tilladelser, som udstedes efter § 1, stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Vejtransportrådet og Færdselsstyrelsen i medfør af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

12. § 12 affattes således:

»§ 12. En tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, 3 og 4, kan tilbagekaldes, hvis indehaveren

1) må antages ikke længere at opfylde betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 7, 2. led, som følge af, at vedkommende i forbindelse med udførelse af erhvervet groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for tilladelsen eller bestemmelser i

a) denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,

b) færdselslovgivningens bestemmelser om hastighed, kørsel uden kørekort, køretøjers indretning, udstyr og tilbehør, anbringelse af gods, transport af farligt gods, køretøjers største tilladte totalvægt samt køre- og hviletid,

c) Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport, Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer og Den europæiske overenskomst om arbejde, der udføres af det kørende personale i international Vejtransport (AETR-overenskomsten),

d) lovgivningen om euforiserende stoffer,

e) miljølovgivningens bestemmelser om beskyttelse af jord samt grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald eller

f) skatte- og afgiftslovgivningen eller

2) har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.

Stk. 2. En tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, 3 og 4, kan tilbagekaldes, hvis en fører eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, i forbindelse med udførelse af hvervet gentagne gange groft har overtrådt bestemmelser omfattet af stk. 1, nr. 1, og det som følge heraf må antages, at indehaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 7, 2. led.

Stk. 3. En godkendelse som ansvarlig leder af et selskab m.v., jf. § 4, stk. 2, kan tilbagekaldes under de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte betingelser.

Stk. 4. En tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller en godkendelse som ansvarlig leder af et selskab m.v. kan i tilfælde, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2 eller af bestemmelsen om bortfald i § 14, stk. 1, tilbagekaldes, hvis betingelserne for udstedelse af en tilladelse eller en godkendelse ikke længere er til stede.

Stk. 5. En tilladelse til international godskørsel udstedt i medfør af § 1, stk. 2, nr. 1, kan tilbagekaldes, hvis indehaveren groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for tilladelsen, eller såfremt en fører eller en anden, der optræder i virksomhedens interesse, gentagne gange groft har overtrådt vilkårene for tilladelsen.

Stk. 6. Tilbagekaldelse af en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og tilbagekaldelse af en godkendelse som ansvarlig leder af et selskab m.v., jf. § 1, stk. 1 og 2, nr. 1, og § 4 sker på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.«

13. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. I forbindelse med behandlingen af sager om tilbagekaldelse af en tilladelse til godskørsel for fremmed regning kan myndighederne i nødvendigt omfang videregive oplysninger om overtrædelse af bestemmelser omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1, som en fører eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, har begået i forbindelse med udførelse af hvervet.«

14. § 13, stk. 1 og 2, affattes således:

»En afgørelse om tilbagekaldelse efter § 12 kan forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse af en afgørelse efter § 12, stk. 1, nr. 2, § 12, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, § 12, stk. 4, eller § 12, stk. 5, skal inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen, fremsættes over for Færdselsstyrelsen, der anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. En afgørelse om tilbagekaldelse efter § 12, stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 2, eller § 12, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, skal på begæring af indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsmåden i straffelovens § 78, stk. 3, og sagen behandles i disse tilfælde i strafferetsplejens former.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for afgørelse om, at en tilladelse ikke kan fornys på grund af, at ansøgeren ikke længere opfylder betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 4 og 7, 2. led, eller i § 4, jf. § 3, stk. 1, nr. 4 og 7, 2. led.«

15. I § 13, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 12, stk. 3, og § 13, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 5« til: »§ 12, stk. 1, nr. 2, § 12, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, og § 13, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 4«.

16. I § 13, stk. 4, 1. pkt., ændres »af en tilladelse ifølge § 12, stk. 2, og § 13, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 8, 2. led« til: »ifølge § 12, stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 2, § 12, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 4, § 12, stk. 5, og § 13, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, 2. led«.

17. § 13, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»En tilbagekaldelse efter § 12 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelse om tilbagekaldelse.«

18. To steder i § 14, stk. 1, ændres »nr. 1-4« til: »nr. 1-3«.

19. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En tilladelse, der er udstedt i medfør af § 1, stk. 2, nr. 1, bortfalder, hvis en tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning bortfalder efter stk. 1, tilbagekaldes efter § 12 eller nægtes fornyet på grund af, at ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4- 7, eller § 4, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, 5 og 7, 2. led.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

20. § 16 affattes således:

»§ 16. Politiet kan tilbageholde et motorkøretøj, med hvilket der udføres godskørsel i strid med loven eller bestemmelser fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Med hensyn til iværksættelse af tilbageholdelsen efter stk. 1 finder retsplejelovens bestemmelser om beslaglæggelse med henblik på konfiskation tilsvarende anvendelse. Tilbageholdelse kan ske, indtil forholdene er bragt i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte bestemmelser.«

21. Efter § 16 a og før overskriften til § 17 indsættes:

»Hæftelse ved international kørsel

§ 16 b. Den registrerede ejer eller bruger af et motorkøretøj med en totalvægt på 3.000 kg eller derover hæfter over for føreren af køretøjet og andre personer, der er tilknyttet dennes virksomhed og efter dennes anmodning deltager i og medvirker til transportens gennemførelse, for udgifter, der opstår under kørsel i udlandet, til behandling m.v. i udlandet og hjemtransport i forbindelse med sygdom.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den pågældende ved sin ansættelse svigagtigt har fortiet sygdommen, denne er selvforskyldt eller udgifterne afholdes efter

1) lovgivningen om arbejdsskadeforsikring,

2) lovgivningen om offentlig sygesikring,

3) bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, med senere ændringer eller

4) bestemmelser i internationale overenskomster om social sikring.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på udgifter til retshjælp og lignende udgifter, der opstår under kørsel i udlandet i tilfælde af konflikter med udenlandske myndigheder som følge af handlinger eller undladelser, der har en naturlig forbindelse med transportens udførelse.

Stk. 4. Den, der hæfter efter stk. 1, jf. stk. 2 og 3, skal stille sikkerhed for opfyldelsen af sine eventuelle forpligtelser, forinden et køretøj kører ud af landet.

Stk. 5. Trafikministeren fastsætter nærmere regler om hæftelsen, herunder om dens omfang efter stk. 1, jf. stk. 2 og 3, og om sikkerhedsstillelsen efter stk. 4. Trafikministeren kan fastsætte regler om fritagelse for sikkerhedsstillelse ved kørsel inden for nærmere angivne områder.«

22. I § 17, stk. 1, nr. 1, ændres »og 5, § 11 eller § 15,« til: »og 4, § 11, § 15 eller § 16 b, stk. 4,«.

23. § 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 41, stk. 2, og § 58, stk. 2, ophæves.

§ 4

Lov nr. 508 af 29. november 1972 om kontrol med overholdelsen af De Europæiske Fællesskabers forordninger om arbejderbeskyttelse inden for landevejstransport og lov nr. 257 af 22. maj 1974 om international godstransport med motorkøretøjer m.v. ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 1999, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 10, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 1, nr. 11, træder i kraft på et af trafikministeren fastsat tidspunkt.

Stk. 4. Tilladelser udstedt i henhold til § 1 i lov nr. 257 af 22. maj 1974 om international godstransport med motorkøretøjer m.v. forbliver i kraft efter deres indhold.

Stk. 5. Regler udstedt i medfør af § 41, stk. 2, eller § 58, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2.

Givet på Marselisborg Slot,, den 30. marts 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 98/76/EF om ændring af Rådets direktiv 96/26/EF om adgang til erhvervet godstransport ad landevej m.v., EF-Tidende 1998 L 277, side 17.