Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

 

§ 1

I Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, som ændret ved Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 523 af 19. juni 1997 og Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 13. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes som nr. 4:

»4) Erklæring om køreundervisning, jf. § 23 c.«.

2. Efter § 23 indsættes:

»Køreundervisningens varighed

§ 23 a. Køreundervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i forbindelse med erhvervelse af kørekort til den valgte kategori, skal omfatte følgende antal lektioner à mindst 45 minutters varighed:

1) Kategori A: Mindst 26 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A, jf. dog stk. 2, nr. 1.

2) Kategori B: Mindst 26 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 20 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B, jf. dog stk. 2, nr. 2.

3) Kategori C eller kategori D: Mindst 16 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen til henholdsvis kategori C og D.

4) Kategori C/E: Mindst 13 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 20 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori C/E.

5) Kategori D/E: Mindst 10 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori D/E.

6) Kategori B/E: Mindst 4 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B/E.

    Stk. 2. Såfremt ansøgeren tidligere har erhvervet kørekort til kategori A eller til kategori B, og der højst er forløbet 2 år fra udstedelsen af kørekortet til tidspunktet for påbegyndelsen af første lektion ved erhvervelse af kørekort enten til kategori B eller til kategori A, skal køreundervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning) omfatte følgende lektioner à mindst 45 minutters varighed:

1) Kategori A: Mindst 16 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 19 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori A.

2) Kategori B: Mindst 16 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 17 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B.

    Stk. 3. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne A, B, C, D og C/E skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

    Stk. 4. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategori D/E skal strække sig over mindst 7 undervisningsdage.

    Stk. 5. Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategori B/E skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

Lektionsplan og erklæring om køreundervisning

§ 23 b. Kørelæreren skal før påbegyndelsen af en køreelevs undervisning udfærdige en detaljeret lektionsplan i 2 eksemplarer over uddannelsesforløbet planlagt i nøje overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til den omhandlede kategori. Et eksemplar af lektionsplanen skal udleveres til køreeleven.

    Stk. 2. Lektionsplanen skal indeholde følgende:

1) Køreskolens navn, adresse og telefonnummer.

2) Køreelevens navn, adresse og telefonnummer.

3) Den eller de undervisende kørelæreres navne, adresser og telefonnumre.

4) Rækkefølgen af lektionerne i overensstemmelse med undervisningsplanens afsnitsopdeling, jf. § 22, stk. 3 og 4.

5) Oplysning om antallet af lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og antallet af lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), som køreundervisningen til den omhandlede kategori mindst skal omfatte, jf. § 23 a.

6) Oplysning om antallet af lektioner henholdsvis på lukket øvelsesplads og på køreteknisk anlæg, som køreundervisningen til den omhandlede kategori mindst skal omfatte, jf. § 24 a og § 26 a.

7) Oplysning om antallet af undervisningsdage, som undervisningsforløbet mindst skal strække sig over, jf. § 23 a, stk. 3-5.

8) Hovedindholdet af hver enkelt lektion opdelt i lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) anført med underafsnitsbetegnelsen (dvs. nummerering med tilhørende overskrift) fra den omhandlede undervisningsplan, herunder plads til datoen for hver enkelt lektions gennemførelse og den faktiske anvendte tid samt plads til køreelevens og kørelærerens underskrifter.

9) Repetition af tidligere gennemførte lektioner og evaluerende prøver.

    Stk. 3. Den undervisende kørelærer og køreelev skal straks efter afslutningen af hver enkelt lektion med deres underskrifter i kørelærerens og køreelevens eksemplarer af lektionsplanen bekræfte, at der er undervist i indholdet af omhandlede lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktisk anvendte tid.

    Stk. 4. Et eksemplar af lektionsplanen skal medbringes ved køreprøven.

    Stk. 5. Kørelæreren skal på forlangende forevise lektionsplanen for politiet eller anden kontrolmyndighed.

    Stk. 6. Såfremt køreeleven skifter kørelærer i undervisningsforløbet, skal den hidtidige kørelærer udlevere lektionsplanen til den nye kørelærer til brug i køreelevens fortsatte køreundervisning.

    Stk. 7. Lektionsplanen skal opbevares af kørelæreren i 2 år efter afslutningen af køreundervisningen.

§ 23 c. I et særligt bilag til ansøgningen om kørekort (erklæring om køreundervisning) afgiver køreelev og kørelærer erklæring om, at der i køreundervisningen mindst har været anvendt det i § 23 a, stk. 1-2, foreskrevne antal lektioner henholdsvis i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) samt, at kravet i § 23 a, stk. 3-5, til undervisningsforløbets udstrækning er opfyldt. Det skal endvidere erklæres, at kravene i § 24 a og § 26 a til antallet af lektioner henholdsvis på lukket øvelsesplads og på køreteknisk anlæg er opfyldt, samt at der i køreundervisningen har været udfærdiget, udleveret og anvendt en lektionsplan, jf. § 23 b.

    Stk. 2. Erklæringen om køreundervisning, der skal opbevares af kørelæreren, skal i behørig udfyldt stand vedlægges ansøgningen om kørekort ved berammelse og afholdelse af køreprøven. Ved den praktiske prøve skal erklæringen være underskrevet af kørelærer og køreelev.

    Stk. 3. Har flere kørelærere undervist køreeleven, skal den kørelærer, der har foretaget den sidste lektion henholdsvis i teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel), underskrive erklæringen om køreundervisning.«.

3. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner à mindst 45 minutters varighed i manøvrer på lukket øvelsesplads ved køreundervisningen til kategorierne A og B.«.

4. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 5 lektioner à mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg ved køreundervisningen til kategori A.

    Stk. 2. Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner à mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg ved køreundervisningen til kategori B.

Stk. 3. Ansøgeren skal som fører mindst gennemføre 4 lektioner à mindst 45 minutters varighed i manøvrer på køreteknisk anlæg ved køreundervisningen til kategorierne C, D og C/E.«.

5. § 27, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Ved afholdelse af såvel teoriprøve som praktisk prøve skal ansøgningsblanketten, erklæringen om køreundervisning (bilag til ansøgningen), lektionsplanen og eventuelt tidligere udstedt kørekort medbringes.«.

6. § 93, nr. 1, affattes således:

»1) overtræder § 1, § 13, stk. 2, § 19, stk. 2 og 4, § 22, stk. 1-3, § 23, stk. 1 og 2, §§ 23 a-b, § 23 c, stk. 1, § 24, stk. 1, § 24 a, § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 30, stk. 2, §§ 33-36, § 37, stk. 2, § 38, stk. 1, § 48, stk. 1 og 3, § 59, stk. 1-3, § 72, stk. 1, § 73, § 74, stk. 2, og §§ 75-78, eller«.

7. I bilag 2 affattes afsnittet »Definitioner« således:

»Definitioner

I dette bilag inddeles førerne i to grupper:

Gruppe 1: Førere af køretøjer i kategorierne A, B og B/E samt førere af traktor/motorredskab.

Gruppe 2: Førere af køretøjer i kategorierne C, C/E, D og D/E samt endvidere førere af køretøjer i kategorierne B og D, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, og førere som anmoder om udstedelse eller fornyelse af kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer.

Personer, som før den 1. juli 1996 havde førerret til et køretøj omfattet af gruppe 2, kan dog for så vidt angår kravene til synsstyrke få fornyet kørekort hertil i henhold til de bestemmelser, der var gældende indtil den nævnte dato, jf. herved afsnit B, pkt. 1.1., i Justitsministeriets cirkulære af 29. september 1967 om bedømmelse af førligheden hos personer, der ønsker førerbevis m.v.

For indehavere af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B samt kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer til kategorierne A eller B, udstedt før den 1. juli 1996, gælder herudover dette bilags bestemmelser for førere i gruppe 1 i forbindelse med ansøgning om fornyelse af sådanne kørekort.

Herefter klassificeres enhver, der anmoder om udstedelse eller fornyelse af kørekort, i den gruppe, som vedkommende kommer til at tilhøre, når kørekortet er udstedt eller fornyet.«.

8. I bilag 3, afsnit II,3) Kategori C, affattes 3. afsnit således:

»Lastbilen skal på forenden af ladet i hele dets bredde være forsynet med en uigennemsigtig opbygning, der mindst når til underkanten af førerkabinens tag.«.

9. I bilag 3, afsnit II,5) Kategori B/E, affattes 2. afsnit således:

»Vogntogets samlede faktiske totalvægt skal lovligt kunne overstige 3.500 kg, eller bilens registrerede egenvægt skal overstige 1.050 kg og påhængskøretøjets faktiske totalvægt skal overstige bilens registrerede egenvægt med mindst 200 kg.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 1-6, får virkning for de køreelever, der påbegynder den første lektion hos en godkendt kørelærer den 1. juli 1999 eller senere.

    Stk. 3. Bestemmelsen i § 1, nr. 7, træder i kraft den 26. april 1999.

Færdselsstyrelsen, den 19. april 1999

Christian Duus

/Jan Lindeskov