Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

    § 1. Trafikministeren bemyndiges til med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet at lade anlægge en hovedlandevej fra hovedlandevej 11, Holbækmotorvejen, syd for Holbæk med en linjeføring syd om Langerød, øst om Tuse, vest om Hagested og Herrestrup og øst om Vig til hovedlandevej 122, Kirkeåsvejen, nord for Vig. Strækningen fra Holbækmotorvejen til landevej 522, Kalundborgvej, anlægges som motorvej og den øvrige strækning som motortrafikvej.

    § 2. Ministeren bemyndiges til at nedlægge følgende vejstrækninger som hovedlandeveje:

1) Hovedlandevej 11 fra begyndelsespunktet af den i § 1 nævnte hovedlandevej til hovedlandevej 147, Tveje Merløse-Tuse.

2) Hovedlandevej 147, Tveje Merløse-Tuse.

3) Hovedlandevej 122 fra Tuse til endepunktet af den i § 1 nævnte hovedlandevej.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Sonja Mikkelsen